Rada vlády pro udržitelný rozvoj je stálým poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády pro oblasti udržitelného rozvoje, strategického řízení a dlouhodobých priorit státu.

Hlavními úkoly rady je stanovovat priority a vyhodnocovat klíčové trendy v udržitelném rozvoji na národní i globální úrovni. Je také garantem tvorby klíčových strategických dokumentů udržitelného rozvoje pro Českou republiku. 

Základním principem udržitelného rozvoje je zajištění rovnováhy všech pilířů udržitelného rozvoje, tedy environmentálního, sociálního a ekonomického pilíře. Rada se snaží propojit odborníky s politiky, ale i se strategickými útvary ministerstev a zajistit komplexní náhled na řešená témata. Pod radu spadá osm expertních výborů, které se zabývají detailněji jednotlivými tematickými oblastmi. Důležitým bodem je také komunikace s veřejností. Za tímto účelem je každoročně pořádáno Fórum pro udržitelný rozvoj, centrální událost komunity, která existuje kolem udržitelného rozvoje, a také Týden udržitelného rozvoje, celoevropská iniciativa zahrnující širokou škálu aktivit a přednášek, do jejichž organizace se může každý zapojit. 

Technické a administrativní zázemí poskytuje radě Oddělení udržitelného rozvoje. Jedním z jeho podstatných úkolů je koordinace činností a jednání Rady a jejích expertních výborů. Dalšími cíli Oddělení je pak posílení mezinárodní spolupráce a mezinárodních vazeb na OECD, OSN, popř. další organizace, a sdílení znalostí a informací s dalšími resorty. Oddělení v tuto chvíli působí na ministerstvu životního prostředí.

 

Činnost Rady se zaměřuje především na:

  • implementací Strategického rámce Česká republika 2030
  • zpracování situačních zpráv s vyhodnoceným souborem indikátorů udržitelného rozvoje,
  • metodickou koordinaci koncepčních dokumentů.

Historie

Rada vlády pro udržitelný rozvoj byla zřízena usnesením vlády č. 778 ze dne 30. července 2003 jako stálý poradní, iniciační a koordinační orgán vlády České republiky pro oblast udržitelného rozvoje a strategického řízení. Jednalo se o reakci na mezinárodní aktivity v oblasti udržitelného rozvoje. V roce 2006 byla Rada převedena do gesce Ministerstva životního prostředí ČR (dále jen „MŽP“), kde působila do roku 2014.

Dne 9. června 2014 schválila vláda změny v organizaci a zabezpečení činnosti této Rady a přesunula její působiště z MŽP na Úřad vlády ČR. Do agendy Rady byla rovněž včleněna věcná agenda Národní ekonomické rady vlády.

Dne 14. března 2018 vláda rozhodla o přesunu výkonu a koordinace agendy udržitelného rozvoje z Úřadu vlády na Ministerstvo životního prostředí. Zároveň schválila nový statut Rady, podle kterého je předsedou Rady ministr životního prostředí  a místopředsedou ministryně pro místní rozvoj. Předsedou Rady je nyní ministr životního prostředí Richard Brabec a místopředsedkyní je ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Složení Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Rada pro udržitelný rozvoj je složená ze zástupců ministerstev, Úřadu vlády, Parlamentu ČR, sociálních partnerů a nestátních neziskových organizací a akademické obce. Jednání Rady se koná alespoň jednou ročně, v mezidobí může řešit naléhavé úkoly Řídící výbor Rady. Do Rady může být nominováno až pět osob ad personam. V současné době má Rada 39 členek a členů.

Kontaktní adresa

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

Tajemník

Mgr. Jan Mareš