Rada vlády pro udržitelný rozvoj je stálým poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády pro oblasti udržitelného rozvoje, strategického řízení a dlouhodobých priorit státu.

Hlavními úkoly Rady je nalézat shodu nad dlouhodobými prioritami a vyhodnocovat klíčové trendy v udržitelném rozvoji na národní i globální úrovni. Je také garantem tvorby klíčových strategických dokumentů udržitelného rozvoje pro Českou republiku: Strategického rámce Česká republika 2030 (dále jen „ČR 2030“) a Implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (Cílů udržitelného rozvoje) v České republice. 

Základním principem udržitelného rozvoje je zajištění rovnováhy všech pilířů udržitelného rozvoje, tedy environmentálního, sociálního a ekonomického pilíře. Rada se snaží propojit odborníky s politiky, ale i se strategickými útvary ministerstev, odbornou veřejností a občanskou společností a zajistit tak komplexní náhled na zásadní témata ovlivňující rozvoj našeho státu. Pod Radu spadá osm expertních výborů, které se zabývají jednotlivými tematickými oblastmi, a čtyři pracovní skupiny,

Technické a administrativní zázemí poskytuje radě Oddělení udržitelného rozvoje Ministerstva životního prostředí. Jedním z jeho podstatných úkolů je koordinace činností a jednání Rady a jejích výborů a pracovních skupin. Dalšími úkoly oddělení je zajištění meziresortní spolupráce a koordinace při realizaci politiky udržitelného rozvoje, zajišťování souladu strategických dokumentů s ČR 2030. Důležitou roli sehrává rovněž v rámci posilování mezinárodní spolupráce (zejm. EU, OECD, OSN) a mezinárodních vazeb a využívání zahraničních zkušeností.

Oddělení udržitelného rozvoje zajišťuje také popularizaci a komunikaci udržitelného rozvoje. Za tímto účelem je každoročně pořádáno Fórum pro udržitelný rozvoj a Týden udržitelného rozvoje, celoevropská iniciativa zahrnující širokou škálu aktivit a přednášek, do jejichž organizace se může každý zapojit. 

Činnost Rady se zaměřuje především na:

  • implementaci Strategického rámce Česká republika 2030 a Agendy 2030 OSN pro udržitelný rozvoj
  • projednání Zprávy o kvalitě života a její udržitelnosti a Zprávy o naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj, které vyhodnocují naplňování opatření a indikátorové sady,
  • metodickou koordinaci koncepčních dokumentů

Historie

Rada vlády pro udržitelný rozvoj byla zřízena usnesením vlády č. 778 ze dne 30. července 2003 jako stálý poradní, iniciační a koordinační orgán vlády České republiky pro oblast udržitelného rozvoje a strategického řízení. Jednalo se o reakci na mezinárodní aktivity v oblasti udržitelného rozvoje. V roce 2006 byla Rada převedena do gesce Ministerstva životního prostředí ČR (dále jen „MŽP“), kde působila do roku 2014.

Dne 9. června 2014 schválila vláda změny v organizaci a zabezpečení činnosti této Rady a přesunula její působiště z MŽP na Úřad vlády ČR. Do agendy Rady byla rovněž včleněna věcná agenda Národní ekonomické rady vlády.

Dne 14. března 2018 vláda rozhodla o přesunu výkonu a koordinace agendy udržitelného rozvoje z Úřadu vlády na Ministerstvo životního prostředí. Zároveň schválila nový statut Rady, podle kterého je předsedou Rady ministr životního prostředí  a místopředsedou ministryně pro místní rozvoj. Předsedou Rady je nyní ministr životního prostředí Richard Brabec a místopředsedkyní je ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Složení Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Rada pro udržitelný rozvoj je složená ze zástupců ministerstev, Úřadu vlády, Parlamentu ČR, sociálních partnerů a nestátních neziskových organizací a akademické obce. Jednání Rady se koná alespoň jednou ročně, v mezidobí může řešit naléhavé úkoly Řídící výbor Rady. Do Rady může být nominováno až pět osob ad personam. V současné době má Rada 39 členek a členů.

Výroční zprávy RVUR

Kontaktní adresa

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

Tajemník

Mgr. Jan Mareš