Strategický rámec Česká republika 2030

ČR 2030 je dokument, který udává směr rozvoje naší země na příští desetiletí. Jeho naplnění zvýší kvalitu života ve všech regionech a nasměřuje Česko k rozvoji, který je udržitelný po sociální, ekonomické i environmentální stránce.

Aktuality

Další aktuality

Kapitoly strategie

 • 1.1 Rodina a komunita

  1.1 Rodina a komunita

  Kapitoly, Lidé a společnost

  Rodina má jako společenská jednotka nezastupitelnou roli pro rozvoj jedince i společnosti jako celku. Dobře fungující rodiny napomáhají k sociální soudržnosti: ...

  detailspreview
 • 1.2 Práce

  1.2 Práce

  Kapitoly, Lidé a společnost

  Práce nenabízí jen možnost obživy, ale také představuje základní prvek identity a socializace. Pro kvalitu života je zásadní práce, která...

  detailspreview
 • 1.3 Nerovnosti

  1.3 Nerovnosti

  Kapitoly, Lidé a společnost

  Nerovnosti se týkají jednak přístupu k veřejným službám garantovaným státem, jednak k různým skupinám společnosti. Nerovnosti nepřinášejí nic dobrého, naopak v jejich důsledku...

  detailspreview
 • 1.4 Vzdělávání

  1.4 Vzdělávání

  Kapitoly, Lidé a společnost

  Současný svět se velmi významně proměňuje. Jak přibývá inovací i zcela nových pracovních příležitostí, mění se nároky na sumu znalostí...

  detailspreview
 • 1.5 Zdraví

  1.5 Zdraví

  Kapitoly, Lidé a společnost

  Sociální nerovnosti mají vliv na zdraví a životní pohodu občanů. Životní úroveň, její pokles, nejrůznější životní zvraty, to všechno zvyšuje...

  detailspreview
 • 1.6 Kultura

  1.6 Kultura

  Kapitoly, Lidé a společnost

  Význam kultury v moderním světě roste, protože se stává klíčovou součástí tvorby a udržování státní identity. Jejímu šíření by měla pomáhat...

  detailspreview
 • 2.1 Hospodářské instituce

  2.1 Hospodářské instituce

  Hospodářský model, Kapitoly

  V posledních dvaceti letech rostla Česká ekonomika především díky přímým zahraničním investicím. Ty jsou ale pro další růst zřejmě vyčerpané....

  detailspreview
 • 2.2 Výzkum, vývoj a inovace

  2.2 Výzkum, vývoj a inovace

  Hospodářský model, Kapitoly

  Ke zvyšování životní úrovně a tím i kvality života je nutná schopnost inovovat. Inovace také souvisí se schopností reagovat na...

  detailspreview
 • 2.3 Hospodaření se zdroji

  2.3 Hospodaření se zdroji

  Hospodářský model, Kapitoly

  Udržitelnost, produktivita a celková vyspělost ekonomiky ukazuje na schopnost pracovat se zdroji – a to především v oblasti efektivity jejich využití...

  detailspreview
 • 2.4 Infrastruktura

  2.4 Infrastruktura

  Hospodářský model, Kapitoly

  Podmínkou odolné ekonomiky, podnikání i kvality života je vhodně navržená a spolehlivá infrastruktura. Je tedy v zájmu státu infrastrukturu stále rozvíjet....

  detailspreview
 • 2.5 Veřejné finance

  2.5 Veřejné finance

  Hospodářský model, Kapitoly

  Fiskální politika je hospodaření státu s finančními prostředky. Je to nejdůležitější a nejúčinnější nástroj státu k plnění jeho dlouhodobých cílů. Těmi je...

  detailspreview
 • 3.1 Krajina a ekosystémové služby

  3.1 Krajina a ekosystémové služby

  Kapitoly, Odolné ekosystémy

  Současná krajina obsahuje jak cenné části, které je potřeba chránit, tak části degradované, na jejichž postupné změně je třeba se dohodnout....

  detailspreview
 • 3.2 Biologická rozmanitost

  3.2 Biologická rozmanitost

  Kapitoly, Odolné ekosystémy

  Naším cílem je existence životaschopných populací původních druhů živočichů a rostlin v krajině. K tomu je nezbytné zastoupení jednotlivých typů přírodních stanovišť...

  detailspreview
 • 3.3 Voda v krajině

  3.3 Voda v krajině

  Kapitoly, Odolné ekosystémy

  Chceme-li dosáhnout zmírnění následků srážkových extrémů a snižování splachu živin z polí do vodních toků, nádrží a podzemních vod, bude nezbytné doprovodit...

  detailspreview
 • 3.4 Péče o půdu

  3.4 Péče o půdu

  Kapitoly, Odolné ekosystémy

  Půdy, které se nehodí nadále využívat jako pole, je třeba nejen zalesňovat a zatravňovat, ale také podpořit jejich přeměnu na...

  detailspreview
 • 4.1 (Sub)urbanizace

  4.1 (Sub)urbanizace

  Kapitoly, Obce a regiony

  Rozrůstání měst do krajiny, tzv. suburbanizace, bude do budoucna postihovat i menší města. To povede k odčerpávání prostředků pro rozvoj jádrového...

  detailspreview
 • 4.2 Regionální nerovnosti

  4.2 Regionální nerovnosti

  Kapitoly, Obce a regiony

  Ekonomiku i nadále potáhnou velká města, která posilují i růst ve svém bezprostředním okolí. Menší sídla mohou zlepšovat svoji pozici...

  detailspreview
 • 4.3 Rozvoj komunit

  4.3 Rozvoj komunit

  Kapitoly, Obce a regiony

  Partnerem veřejné správy při rozhodování se musí stát především veřejnost v širokém slova smyslu. Jak místní lidé, tak občanské iniciativy, spolky...

  detailspreview
 • 4.4 Kompetence veřejné správy

  4.4 Kompetence veřejné správy

  Kapitoly, Obce a regiony

  Ekonomický rozvoj je neoddělitelný od kvality správy území, výraznější efekt má ale veřejná správa a její spolupráce s občany i firmami...

  detailspreview
 • 4.5 Adaptace na změnu klimatu

  4.5 Adaptace na změnu klimatu

  Kapitoly, Obce a regiony

  Česká města a obce se musí připravit na dopady změny klimatu, zejména na vlny horka, sucho, přívalové srážky a povodně....

  detailspreview
 • 5.1 Globální prostředí podporující udržitelný rozvoj

  5.1 Globální prostředí podporující udržitelný rozvoj

  Globální rozvoj, Kapitoly

  Aby Česko působilo jako odpovědný člen mezinárodního společenství, musí dodržovat své závazky a pravidelně kontrolovat svůj progres v naplňování mezinárodních cílů....

  detailspreview
 • 5.2 Koherence politik

  5.2 Koherence politik

  Globální rozvoj, Kapitoly

  Česko bude i dále promítat národní priority udržitelného rozvoje, principy a cíle Agendy 2030 i další mezinárodní závazky, do hlavních...

  detailspreview
 • 6.1 Demokratičnost vládnutí

  6.1 Demokratičnost vládnutí

  Dobré vládnutí, Kapitoly

  Česká republika zvýší reálnou možnost zapojení svých občanů a občanek do rozhodování o věcech veřejných a využije k tomu jak nástroje liberální demokracie,...

  detailspreview
 • 6.2 Dlouhodobá efektivita vládnutí

  6.2 Dlouhodobá efektivita vládnutí

  Dobré vládnutí, Kapitoly

  Dlouhodobá efektivita vládnutí záleží zejména na dlouhodobé efektivitě institucí veřejné správy. Veřejná správa by měla být transparentní, předvídatelná, dostupná a...

  detailspreview