Projekt Mechanismy prosazování principů udržitelného rozvoje ve státní správě si klade několik cílů:
·        Zajištění aktualizace a evaluace strategických dokumentů udržitelného rozvoje ČR.
·        Nastavení procesů sledování rozvoje udržitelného rozvoje.
·        Vytvořit návrh zlepšení systému odhadu dopadů a zajišťování koherence politik v ČR.
·        Zvýšení informovanosti veřejnosti o politikách udržitelného rozvoje a jejích nástrojích a její zapojení do procesu implementace a hodnocení naplňování ČR 2030.

Hlavní příjemce

 

 

Termín realizace projektu: 

  • 1. 7. 2019 – 30. 6. 2023

Finanční rámec projektu:
Celkem: 47 721 067,00 Kč

  • Evropský sociální fond: 38 588 686,40 Kč
  • Státní rozpočet: 9 132 380,60 Kč

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Partneři projektu

     

Výstupy projektu

 

Zapojení veřejnosti

Participativní přístup a pravidelná komunikace (zejména) s (odbornou) veřejností jsou jedním z důležitých předpokladů strategického plánování a řízení. Umožňuje shromáždit a interpretovat relevantní data, zohlednit zkušenost uživatelů a tvůrcům politik dává možnost vysvětlovat jak záměry, tak případná omezení.

Proto je pro vyhodnocení a aktualizaci Implementačního plánu ČR 2030 plánována série kulatých stolů v roce 2021. Kulaté stoly budou zaměřeny na vyhodnocení naplňování opatření a doporučení v 6 klíčových oblastech ČR 2030. Prvních 6 kulatých stolů proběhlo online formou během června 2021. Zápisy z nich si můžete přečíst v části Aktualizace a evaluace Strategického rámce Česká republika 2030 a Implementačního plánu Strategického rámce Česká republika 2030. Druhá etapa kulatých stolů proběhne v září 2021. Registrovat se k účasti na kulatých stolech můžete prostřednictvím emailu na adresu pavla.cvachovcova@mzp.cz.

Mimo kulatých stolů proběhly v květnu 2021 dvě dotazníková šetření, jedno zaměřené na evaluaci současného Implementačního plánu ČR 2030, druhé na naplňování a relevanci SDGs.

Aktualizace a evaluace Strategického rámce

Aktualizace a evaluace Strategického rámce Česká republika 2030 a Implementačního plánu Strategického rámce Česká republika 2030

Aktualizace a evaluace Implementace

Aktualizace a evaluace Implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (Cílů udržitelného rozvoje) v České republice