Výbory Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Pro průběžnou práci Rada vlády pro udržitelný zřídila tematicky zaměřené výbory a pracovní skupiny. V současné době vyvíjí činnost 8 výboru Rady vlády a 4 pracovní skupiny.

Výbory i pracovní skupiny sdružují experty z různých sektorů (veřejného, soukromého, neziskového a akademického). Ti se podílejí na tvorbě a implementaci Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v České republice a Strategického rámce Česká republika 2030 a dalších strategických dokumentů  v jednotlivých tematických oblastech. Výbory jsou rovněž důležitým místem pro sdílení aktuálních poznatků a otevřenou diskusi. Výbory mohou Radě vlády předkládat konkrétní návrhy a doporučení k různým otázkám týkajících se udržitelného rozvoje. Jednání výborů se konají zpravidla jednou za 1 až 3 měsíce. Jejich činnost je organizačně zajištěna předsedou výboru.

Nyní působí pod Rady vlády pro udržitelný rozvoj 8 výborů:

Výbor pro socio-ekonomický rozvoj

Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu

Výbor pro udržitelnou energetiku

Výbor pro udržitelné municipality

Výbor pro udržitelnou dopravu

Výbor pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji

Výbor pro koordinaci pozic ČR k udržitelnému rozvoji 

Výbor pro indikátory udržitelného rozvoje 

V letech 2014-2018 působil v rámci RVUR i Výbor pro strategické řízení a implementaci principů udržitelného rozvoje. Jeho činnost však byla kvůli překryvu s Řídicím výborem RVUR ukončena.

Pracovní skupiny

Pracovní skupina pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu spadá pod Výbor pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji, její činnost zaštiťuje Ministerstvo životního prostředí.

V rámci Výboru pro udržitelné municipality působí 4 pracovní skupiny: