Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí se zavazuje k provedení několika kroků v oblasti veřejného zadávání za účelem odpovědnějších nákupů a provozu úřadu, které budou splňovat environmentální, sociální a ekonomická kritéria.

Sektor: Veřejný sektor

Závazek Ministerstva životního prostředí v oblasti odpovědného nákupu a provozu

Ministerstvo životního prostředí se zavazuje k provedení několika kroků v oblasti veřejného zadávání za účelem odpovědnějších nákupů a provozu úřadu, které budou splňovat environmentální, sociální a ekonomická kritéria.

V prvé řadě dojde k aktualizaci příkazu č. 1/2005 ministra životního prostředí o ekologizaci úředního provozu. Cílem ministerstva je, aby se od roku 2021 stalo odpovědným hospodářem a zohledňovalo při výběru ekonomicky výhodných řešení rovněž aspekt sociální a environmentální. Ministerstvo se vedle ekologicky šetrných řešení zaměří rovněž na sociální aspekt související s výběrem dodavatelů. Ministerstvo podpoří začlenění znevýhodněných skupin za účelem zajištění rovných pracovních příležitostí. Při zadávání veřejných zakázek bude ministerstvo rovněž podporovat diverzitu dodavatelského řetězce.

Ministerstvo životního prostředí se dále zavazuje k aktualizaci Směrnice MŽP č. 5/2013 pro postup při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v podmínkách resortu Ministerstva životního prostředí. Aktualizována bude primárně příloha č. 1. Ministerstvo takto zajistí, aby se při nastavení zadávacích podmínek a hodnocení nabídek ve veřejných zakázkách v maximálním možné rozsahu zohledňoval nejen environmentální aspekt, tedy co nejmenší negativní dopady na životní prostředí, ale rovněž aspekt sociální a další kritéria odpovědného nákupu. Aktualizace této směrnice proběhne během podzimu 2020, nejpozději však do konce roku 2020. Ministerstvo se dále zavazuje, že aplikační test na výše uvedená kritéria bude proveden při přípravě každé veřejné zakázky, a to bez výjimek, a že budou uplatněna u každé veřejné zakázky, kde to bude relevantní.


Trvání závazku: od 1. 1. 2021 do 1. 1. 2026


Cíle a indikátory

Vytvoření podmínek pro odpovědné nakupování aktualizací příkazu č. 1/2005 ministra životního prostředí o ekologizaci úředního provozu a směrnice MŽP č. 5/2013 pro postup při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v podmínkách resortu Ministerstva životního prostředí
Zavést všechna výše zmíněná opatření do praxe od 1.1.2021


Cíle udržitelného rozvoje

8. Důstojná práce a ekonomický růst, 10. Méně nerovností, a 12. Odpovědná výroba a spotřeba


Více se dozvíte na: https://www.mzp.cz/