Úřad městské části Praha 10

Rada MČ Praha 10 svým usnesením č. 625 ze dne 13. srpna 2019 schválila zapojení Městské části Praha 10 do kampaně Ministerstva životního prostředí ČR s názvem „Dost bylo plastu“. Radní Prahy 10 současně s tím schválili také komplexní soubor konkrétních opatření ke snížení spotřeby jednorázových plastů, obalů a odpadů na úrovni městské části a uložili tajemníkovi Úřadu MČ Praha 10 implementovat schválená opatření do každodenního chodu této instituce. Rada MČ Praha 10 navíc konstatovala, že jednotliví radní budou ze schválených opatření vycházet i v rámci svých svěřených kompetencí.

Sektor: Veřejný sektor

Už #dostbyloplastu na Úřadě MČ Praha 10 >

Výčet opatření

Opatření ke snížení spotřeby jednorázových plastů, obalů a odpadů se bude snažit realizovat samotná MČ Praha 10 či v případě nedostatečných kompetencí prosazovat na úrovni hlavního města Prahy v koordinaci s dalšími městskými, státními i soukromými organizacemi ve prospěch snížení a postupné eliminace jednorázových plastů, obalů a odpadů v provozu Úřadu MČ Praha 10 a na akcích zajišťovaných MČ Praha 10.
Opatření jsou doporučením pro příspěvkové organizace MČ Praha 10 a dále pro jí zřizované městské akciové společnosti a její dceřiné společnosti a jejich provozy.
MČ Praha 10 vnímá tato opatření také jako apel na obyvatele městské části a její návštěvníky, bez jejichž osobního přičinění nelze uspokojivého snížení jednorázových plastů a jejich používání dosáhnout. Proto jsou jeho součástí také doporučení, jak může situaci příznivě ovlivnit každý z nás.

1) Eliminace spotřeby jednorázových plastů, obalů a odpadů při provozu a akcích Úřadu MČ Praha 10:

a) nahrazení všech plastových nápojových lahví džbánky/karafami na vodu (sekretariáty, catering, jídelna)
b) nahrazení balených smetánek do kávy rozlévaným mlékem/smetanou a malých sáčků cukrů cukrem v cukřenkách z velkých balení
c) nahrazení umělohmotných či dřevěných míchátek kovovými lžičkami
d) postupné nahrazení polystyrenových boxů na obědy jídlonosiči nebo krabičkami na půjčení
e) eliminace jednorázových plastových kelímků, nádobí a příborů na nejnutnější minimum (voda pro občany na chodbách úřadu MČ), jejich nahrazení sklenicemi, hrnky, kovovými příbory a klasickým nádobím
f) zákaz používání plastových brček
g) volba vhodných propagačních předmětů, které nepoužívají jednorázové plasty a eliminují spotřebu jednorázových obalů
h) zavedení košů na tříděný odpad ve vybraných kancelářích a na chodbách na vyhrazených místech v patrech (plast, papír, sklo, tetrapak, kovy)
i) zavedení sběru bioodpadu v kuchyňkách, kantýnách a jídelnách
j) zavedení odděleného sběru baterií, žárovek/zářivek, elektroodpadu ve spolupráci s kolektivním systémem
k) provádění oboustranného tisku materiálů a tisk pouze vyžádaných počtů paré
l) zajištění, aby s vytříděným odpadem bylo nakládáno dle roztřídění a dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
m) školení a osvěta úředníků a zastupitelů v problematice předcházení vzniku odpadů

2) Eliminace spotřeby jednorázových plastů, obalů a odpadů u zřizovaných organizací MČ Praha 10:

a) DTTO jako předchozí opatření pro ÚMČ Praha 10
b) zavedení tvrzených znovupoužitelných vratných plastových kelímků modelově pro provoz volnočasového areálu Gutovka
c) realizace osvětových programů k předcházení vzniku odpadů

3) Eliminace spotřeby jednorázových plastů, obalů a odpadů u provozu Farmářského tržiště na Kubánském náměstí (ev. u jinde provozovaných trhů na území MČ Praha 10 do budoucna):

a) nahrazení igelitových tašek trvanlivou textilií, případně EKO taškami
b) možnost zakoupení proutěných košíků jako náhradu tašek z nerecyklovatelných materiálů (či jiných EKO tašek)
c) nahrazení balených smetánek do kávy rozlévaným mlékem/smetanou a malých sáčků cukrů cukrem v cukřenkách z velkých balení
d) nahrazení umělohmotných či dřevěných míchátek kovovými lžičkami
e) zákaz používání plastových brček
f) 100% eliminace jednorázových plastových kelímků
g) omezení jednorázového plastového nádobí a příborů na nejnutnější minimum a jejich nahrazení šetrnějšími, znovupoužitelnými či rozložitelnými materiály
h) možnost nákupu nápojů z do vlastních sklenic hrnečků a tvrzených znovupoužitelných vratných kelímků
i) zavedení košů na tříděný odpad (plast, papír, sklo, tetrapak, bioodpad)
j) zajištění, aby s vytříděným odpadem bylo nakládáno dle roztřídění a dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

4) Eliminace spotřeby jednorázových plastů, obalů a odpadů při akcích podpořených z dotačních programů MČ Praha 10:

a) modelově vyzkoušet oběh tvrzených plastových kelímků a využití skleněného nádobí pro nápoje při vybraných akcích pro veřejnost
b) povinnost organizací při pořádání velkých kulturních a podobných akcí povinnost třídit odpad a zavést opatření pro eliminaci spotřeby jednorázových plastů, obalů a odpadů

Očekávaný přínos

Jedním ze stěžejních zájmů MČ Praha 10 je na svém území prosazovat principy udržitelného rozvoje. V mnoha aspektech jsou možnosti městské části jakožto integrální součásti hl. m. Prahy poměrně omezené. Zároveň ale v jiných ohledech může být městská část o to více aktivní a může jít sama příkladem.
Jednou z těchto oblastí je snaha o eliminaci vzniku odpadů nebo používání některých druhů jednorázových výrobků, což zcela koresponduje s aktuální kampaní Ministerstva životního prostředí ČR s názvem „Dost bylo plastu“ (též označované tzv. hashtagem #dostbyloplastu), která má za cíl směřovat firmy, státní i nestátní organizace, tedy také úřady a příspěvkové organizace, prostřednictvím jejich dobrovolných závazků či deklarativních projednání, k omezení spotřeby až následné eliminaci používání jednorázových plastů.
V souvislosti s tím je také třeba zmínit, že o eliminaci jednorázových plastů již rozhodlo hl. m. Praha, které zákaz používání jednorázového nádobí smluvně od 1. 5. 2019 zařadilo do povinností všech příjemců magistrátních dotací na kulturní a umělecké akce.
Ze strany vedení MČ Praha 10 byly některé dílčí kroky aplikovány v minulosti. Dále pak zkraje tohoto volebního období došlo např. na omezení plastů ve 4. patře budovy A, od února 2019 na zasedáních ZMČ nebo na postupné zavádění recyklovatelných materiálů a snižování spotřeby jednorázového plastového nádobí na Farmářském tržišti na Kubánském náměstí.
Zapojení MČ Praha 10 do kampaně „Dost bylo plastu“ je podrobně diskutováno několik posledních měsíců. Dne 27. 3. 2019 se prostřednictvím předsedy VŽPI (dále jen „výbor“) obrátil na výbor koordinátor MA21 Bc. Martin Bahenský s žádostí o projednání případného zapojení MČ Praha 10 do předmětné kampaně. Výbor se tématem poprvé zabýval dne 8. 4. 2019 na svém řádném 4. jednání jako 7. bod „Zapojení MČ Praha 10 do kampaně „Dost bylo plastu“, který byl projednán bez usnesení. Po diskuzi mezi členy výboru bylo domluveno budoucí znovupředložení tohoto bodu a členové výboru byli vyzváni k zaslání podnětů a připomínek, které by bylo vhodné zohlednit v rámci přistoupení MČ a ÚMČ Praha 10 k této kampani.
Na 7. jednání výboru dne 3. 6. 2019 byl jako 5. bod předložen materiál „Stanovisko VŽPI k zapojení MČ Praha 10 do kampaně MŽP ČR Dost bylo plastu“. Členům výboru byl předložen výčet opatření, která jsou doporučením pro RMČ, k deklaratornímu se zapojení do kampaně „Dost bylo plastu“.
Od deklaratorního zapojení MČ Praha 10 lze snáze očekávat zvýšení role samosprávy, která jde příkladem svým zřizovaným organizacím a občanům Prahy 10, při prosazování dobrovolných a osvětově působících opatření ke snížení používání jednorázových plastů a předcházení vzniku odpadů. V širším kontextu se jedná o proaktivní přístup MČ v oblasti životního prostředí, který se propisuje v dalších opatřeních v oblastech environmentální osvěty, vzdělávání, ale také každodenního provozu, který směřuje k udržitelnému přístupu k životu v naší městské části.
Záměr byl též projednán dne 20. 6. 2019 na 4. jednání Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21, která taktéž doporučila Radě MČ Praha 10 schválit zapojení MČ Praha 10 do kampaně „Dost bylo plastu“ a přijmout soubor jednotlivých opatření ke snížení spotřeby jednorázových plastů, obalů a odpadů.


Trvání závazku: od 08/13/2019 do 10/31/2022Více se dozvíte na: https://praha10.cz/