Základním mechanismem prosazování principů udržitelného rozvoje je existence strategických dokumentů udržitelného rozvoje. Strategický rámec ČR 2030 stanovuje dlouhodobé priority a cíle komplexního rozvoje České republiky do roku 2030. Cíle ČR 2030 mají být zohledněny v sektorových a resortních strategiích a zde dále rozpracovány.

Způsob naplňování cílů ČR 2030 specifikuje Implementační plán ČR 2030 (dále jen IP ČR 2030), který obsahuje 277 opatření a 322 doporučení vedoucích k naplnění 27 strategických cílů ČR 2030. Opatření a doporučení nelze chápat jako kompletní výčet všech aktivit pro naplnění cílů ČR 2030 a prosazení principů udržitelného rozvoje v ČR.

Implementační plán má být po prvé aktualizován do konce roku 2021, ČR 2030 pak do konce roku 2023. Klíčová aktivita se zaměřuje proto na zajištění evaluace a aktualizace ČR 2030 a zajištění odborné expertizy na straně gestora (MŽP) a spolugestora (MMR) agendy udržitelného rozvoje v podobě garanta pro každou z šesti klíčových oblastí ČR 2030.

Úspěch evaluace a aktualizace dále předpokládá:

1) dostupná data a indikátory pro monitoring (ČSÚ, CENIA)

Průběžně se snažíme získat aktuální data pro tři indikátorové sady, které obsahují více než 579 indikátorů:  ČR 2030 192, Agenda 247 a za kvalitu života 140 indikátorů. Pracujeme na zpřesňování indikátorů a odstraňování duplicit. Navrhneme také sadu indikátorů pro komunikační účely.

2) zapojení veřejnosti do procesu evaluace a aktualizace obou dokumentů (MŽP)

Participativní přístup a pravidelná komunikace (zejména) s (odbornou) veřejností jsou jedním z důležitých předpokladů strategického plánování a řízení. Umožňuje shromáždit a interpretovat relevantní data, zohlednit zkušenost uživatelů a tvůrcům politik dává možnost vysvětlovat jak záměry, tak případná omezení.

Proto je pro vyhodnocení a aktualizaci Implementačního plánu ČR 2030 plánována série kulatých stolů v roce 2020. Kulaté stoly budou zaměřeny na vyhodnocení naplňování opatření a doporučení v 6 klíčových oblastech ČR 2030. Prvních 6 kulatých stolů proběhlo online formou během června 2021. Zápisy z nich si můžete přečíst zde. Druhá etapa kulatých stolů proběhne v září 2021. Registrovat se k účasti na kulatých stolech můžete prostřednictvím emailu na adresu pavla.cvachovcova@mzp.cz.

Mimo kulatých stolů proběhla v květnu 2021 dvě dotazníková šetření, jedno zaměřené na evaluaci současného Implementačního plánu ČR 2030, druhé na naplňování a relevanci SDGs.

3) vyhodnocení relevance cílů ČR 2030 pro municipální úroveň (MMR)

Důležitým aspektem koordinace naplňování opatření a doporučení aktualizace ČR 2030 je vyhodnocení územní dimenze cílů ČR 2030 a zjištění zpětné vazby od municipálních asociací i představitelů obcí a krajů k využitelnosti ČR 2030. Na základě tohoto vyhodnocení bude navržena úprava existujících metodik pro municipální úroveň a začleňování cílů ČR 2030 do strategického plánování a řízení na úrovni obcí a krajů

4) analýza koherence politik z hlediska příjemců politik (MŽP)

Zajímá nás, jak se strategické dokumenty prakticky promítají do našich životů, do životů běžných občanů. Na 5 modelových životních situacích kombinujících různé Cíle udržitelného rozvoje a cíle ČR 2030 (např. gender, zdraví, nerovnosti, energetika, klimatická změna atp.) je terénním výzkumem tří sociologů zkoumán soulad politik z pohledu těch, jimž jsou určeny.