ČR 2030 představuje hlavní převodník mezi globálními cíli a realitou České republiky, které dále rozvádí a upřesňuje. Materiál Implementace Agendy 2030 schválený vládou v říjnu 2018 slouží ke zhodnocení relevance 17 Cílů udržitelného rozvoje a jejich 169 podcílů (pouze 4 nejsou pro ČR relevantní) a pro každý Cíl stanovuje základní opatření a principy, jimiž se má řídit jeho naplňování, a upravuje i otázku monitoringu a reportingu.

Zároveň Česká republika jako člen OSN v roce 2021 podstoupila druhý Národní dobrovolný přezkum (VNR), v kterém představila a zhodnotila pokrok v naplňování SDGs od roku 2017. Do přípravy VNR byla zapojena Rada vlády pro udržitelný rozvoj i veřejnost. V září 2021 proběhne setkání, které druhé VNR zhodnotí.

KA3: Koherence politik pro udržitelný rozvoj

Z hlediska udržitelného rozvoje je klíčové zajištění koherence politik, tedy zejména souladu mezi politikami vytvářenými různými částmi veřejné správy a jejich směřování k týmž cílům, nebo alespoň jejich fungování dle týchž principů. V České republice však dosud nebylo téma koherence systémově uchopeno, nepočítáme-li snahy MMR o slaďování strategických záměrů veřejné správy a zárodečnou snahu MZV o zajištění tzv. koherence politik pro rozvoj, tedy politik s vnějším dopadem.

Po metodické stránce však dosavadní pokusy o řešení – jak domácí, tak zahraniční –  ukázaly zjevné úskalí posuzování koherence politik z jednoho místa v procesu tvorby politik, byť se jedná o místo centrální a vysoko postavené v rámci hierarchie veřejné správy. Snaha hodnotit tímto způsobem celou šíři veřejných politik, nalézt inkoherence a jediným zásahem je odstranit, bude – zvláště při vědomí kapacity, kterou by si snaha žádala – poměrně málo účinná. Veřejné politiky představují tak široké a trvale proměnlivé pole, že by ani sebedůkladnější jednorázová analýza nemohla podchytit vše a reakce by současně přicházela vždy se zpožděním, do situace, která se již opět změnila. Souhrnné posouzení koherence má smysl jednou za čas, nebo ve vztahu ke specifickému či zvláště závažnému problému. Není to však řešení pro každodenní chod veřejné správy.

Jediným řešením je, učinit z koherence politik trvalou součást každodenní práce, a to skrze zlepšení systému odhadu dopadů. Dobrým metodickým pomocníkem v tomto úkolu mohou být stavební bloky Koherence politik pro udržitelný rozvoj (PCSD) od OECD.

KA4: Popularizace udržitelného rozvoje a kvality života

V současné době probíhá outsourcovaná PR kampaň jejímž cílem je zvyšování povědomí o ČR 2030 a udržitelném rozvoji.  V rámci čtyř krátkých spotů jsou komunikovány příklady dobré praxe a každý spot se orientuje na jinou oblast udržitelného rozvoje. Kampaň probíhá na Facebookové stránce Udržitelný rozvoj a na Instagramovém profilu @cesko_udrzitelne.