Lidé a společnost

Jak bude vypadat Česko v roce 2030? Je to společností vzdělaných, odpovědných a aktivních obyvatel. Společnost drží pohromadě díky funkčním rodinám a veřejnosti, která se podílí na dobrém vládnutí. Lidé mají možnost získat důstojnou práci, zdravotní a sociální péči, mají rovný přístup ke kultuře a efektivnímu vzdělávacímu systému. Lidé dávají přednost zdravému životnímu stylu, žijí ve zdravém prostředí a upřednostňují uvědomělou spotřebu. To všechno se děje za předpokladu minimalizace dopadů na životní prostředí a sociální vyloučení.

Aby tak Česko v roce 2030 skutečně vypadalo, musíme se vyrovnat s řadou problémů jako je stárnutí populace nebo digitalizace a robotizace. Proto se cílem veřejných politik musí stát zlepšování kvality života všech obyvatel. Klíčovým nástrojem jsou státem garantované veřejné služby, zejména veřejné zdravotní a sociální pojištění.

Hospodářský model

Jak by mělo vypadat hospodářství v roce 2030? Ekonomika snižuje svou spotřebu energií i materiálů. Hospodářský růst 21. století vyklíčí ze specializovaných oborů, robotizace a digitalizace, efektivní růst v těchto oblastech závisí na vzájemné spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru.

Představa, že se do roku 2030 vyrovnáme průměrné ekonomické úrovni zemí původních zemí Evropské unie, je velmi ambiciózní. Povést by se to mohlo pouze díky strukturálním změnám v pěti oblastech – v hospodářských institucích, inovacích, hospodaření se zdroji, infrastruktuře a v oblasti soustavy veřejných financí.

Odolné ekosystémy

Česká krajina prošla ve druhé polovině minulého století výraznou proměnou, a to převážně k horšímu. Ve snaze zjednodušit obdělávání pozemků došlo k likvidaci mezí, alejí a remízků. Následné pěstování několika málo plodin na velkých plochách přineslo potřebu masivního využití umělých hnojiv a pesticidů. Výsledkem je zrychlený odtok vody a její horší kvalita, zesílení eroze a celková degradace půd, výrazné snížení biodiverzity a obecněji vznik fádní a špatně prostupné krajiny.

Postupující změna klimatu nám přinese především změny v rozdělení srážek. Bude méně sněhu i období s mírným, déle trvajícím deštěm. Naopak přibude přívalových dešťů a suchých období. Zpomalení odtoku vody z krajiny zlepšením její schopnosti zadržet srážky je proto pro nás životně důležité. Změna klimatu povede také k dalšímu zhoršení stavu půd a k vyhynutí části původních biologických druhů, nebude-li kompenzována lepší strukturou krajiny a vhodnějšími způsoby hospodaření v ní.

Obce a regiony

Jak vypadají obce a regiony v roce 2030? Klíčové pro kvalitu života v obcích, městech či regionech je odpovědné využívání území, které vytváří podmínky pro harmonický rozvoj a omezování negativních jevů. Nedochází k rozrůstání měst do krajiny (suburbanizace), občané a občanky mají v místě bydliště dostupné garantované veřejné služby, jako je doprava, vzdělání nebo lékařské služby.

Města a obce se adaptují na změny klimatu, periferie jsou napojené na okolní země, ale i na centra v rámci Česka.

Globální rozvoj

Jak vypadá vztah Česka k zahraničí v roce 2030? Země přispívá svou domácí i zahraniční politikou k prosazování hodnot a principů udržitelného rozvoje v Evropské unii a ve světě. Česko koordinuje svůj postup v oblasti udržitelnosti s ostatními státy EU, využívá na mezinárodním poli přijetí Agendy 2030 a Cílů udržitelného rozvoje OSN, podporuje závazky globální i vlastní a prosazuje národní priority v udržitelném rozvoji na globální úrovni.

Vzhledem k možným dopadům na třetí země působí Česko na globální úrovni na základě principu: silnější priorita, užší koordinace a větší koherence vnějších politik udržitelného rozvoje.

Dobré vládnutí

Plány na udržitelný rozvoj České republiky zůstanou pouze na papíře, nebudeme-li si schopni dobře vládnout. Většiny cílů totiž dosahujeme pomocí veřejných politik, nástroji veřejné správy.

Stát může ovlivnit mnohé. Naplnit vizi dobrého vládnutí v demokratické republice ale není jenom věcí státu, nýbrž všech občanů a občanek této republiky. Stát vytváří možnosti a pobídky, které však mohou být bezvýsledné, nebude-li o jejich využití zájem.

Vizí České republiky 2030 je země, kde se vládne demokraticky a současně dlouhodobě efektivně. Struktura rozhodování je odolná, pružná a inkluzivní. Občané a občanky se aktivně podílejí na rozhodování o věcech veřejných a stát jim k tomu vytváří vhodné podmínky. Veřejná správa prostřednictvím veřejných politik dlouhodobě zvyšuje kvalitu života obyvatel a obyvatelek České republiky a naplňuje cíle udržitelného rozvoje.