Rok 2022 byl pro Českou republiku významnou příležitostí. Od července do prosince po druhé předsedala Radě EU. Přestože je úloha předsedajícího státu zejména vyjednávací, předsednickému týmu složenému ze zástupců Ministerstva životního prostředí Ministerstva zahraničních věcí se podařila řada úspěchů i v oblasti udržitelného rozvoje a Agendy 2030.

První akcí, na níž Česká republika vystoupila, bylo Politické fórum na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj (HLPF), které každoročně probíhá pod záštitou OSN v New Yorku. Národní delegace zde představují svoje dobrovolné přezkumy (VNR) v plnění SDGs a vede se debata nad plněním vybraných cílů. V roce 2022 bylo tématem vzdělávání, genderová rovnost, život pod vodou a na souši a globální partnerství (SDGs 4, 5, 14, 15 a 17). Česká republika se aktivně zapojila do diskuse a připravila také virtuální side-event o zapojování mládeže a zkušenostech z Konference o budoucnosti Evropy, o svůj pohled se podělili mladí lidé například z Ugandy a Indonésie. Celý side-event můžete zhlédnout na YouTube.

Hlavním úkolem předsednictví bylo vést Pracovní skupiny Rady EU pro Agendu 2030 pro udržitelný rozvoj, která vznikla v roce 2017. České předsednictví nemohlo čerpat z předchozích zkušeností. Tým v čele s ředitelkou odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje Annou Paskovou řídil pět jednání. Ta byla věnována široké paletě témat, udržitelnost podniků, taxonomie udržitelných financí, Global Gateway a informace o nejnovějších zprávách a hodnoceních v oblasti udržitelného rozvoje od Eurostatu a SDSN.

Ústřední linkou, která procházela všemi jednáními, byla příprava zprávy o pokroku EU v naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), který bude poprvé představen v červenci v New Yorku předsedkyní Evropské Komise Ursulou von der Leyen. Jednání se zúčastnila celá řada hostů z různých organizací. Pozvání přijali zástupci sociálních a hospodářských partnerů, neziskového sektoru a Evropského parlamentu, mezi nimi SDG Watch, Concord Europe, CSR Europe, Výbor regionů, Evropský hospodářský a sociální výbor a Evropského fóra mládeže.

Členské státy rovněž schválili pracovní dokument zpracovaný předsednickým týmem hodnotící pokrok v naplňování Závěrů Rady z loňského června a ve všech Cílech udržitelného rozvoje. V Závěrech Rady členské státy ukládají Evropské Komisi i samy sobě úkoly, kterých má být dosaženo.

Důležité také je, že se členské státy shodly i na doporučeních, co dělat pro naplňování Agendy 2030 a jednotlivých SDGs. Mimo jiné by měla být letos v únoru vytvořena dobrovolná pracovní skupina zaměřená na monitoring pokroku Rady EU v implementaci SDGs zohledňující činnost všech dalších pracovních skupin. Pro Českou republiku tedy předsednictví ještě neskončilo, neboť bude tuto aktivitu v letošním roce vést.

Navzdory tomu, že Česká republika již předala štafetu předsednictví kolegům ze Švédska, bude rok 2023 v oblasti udržitelného rozvoje nebitý i nadále. V červenci představí na HLPF v New Yorku Evropská komise zmíněné EU VR, které bude doprovázet prezentací a side-eventem. V září na to naváže nejvýznamnější událost v oblasti udržitelného rozvoje, kterou představuje SDG Summit konaný pod záštitou Valného shromáždění OSN. Na něm se po druhé od přijetí Agendy 2030 sejdou hlavy vlád a států a zhodnotí pokrok v naplňování SDGs.