Vodafone Czech Republic

Vodafone zavádí nová kritéria pro výběr svých dodavatelů. Nově bude hodnotit závazky svých dodavatelů v oblasti životního prostředí, diverzity a inkluze.

Sektor: Firmy

Vodafone zavádí kritéria udržitelnosti pro svůj dodavatelský řetězec

Vodafone zavádí nová kritéria pro výběr svých dodavatelů. Nově bude hodnotit závazky svých dodavatelů v oblasti životního prostředí, diverzity a inkluze. Tyto závazky a jejich plnění představují 20 % váhy ze všech hodnotících kritérií ve výběrových řízeních. V oblasti přístupu k ochraně životního prostředí bude Vodafone prověřovat, zda mají dodavatelé environmentální politiku zaměřenou na snižování emisí uhlíku, obnovitelnou energii, redukci plastů, oběhové hospodářství a životní cyklus produktu.
Environmentální kritéria přitom budou mít váhu 5 %. Dalších 5 % váhy všech hodnotících kritérií bude mít přístup dodavatelů k diverzitě a inkluzi a 10 % péče o zdraví a bezpečnost práce u zaměstnanců. V oblasti diverzity budou dodavatelé povinni zodpovědět 12 specifických otázek, v oblasti přístupu k životnímu prostředí jich nové hodnocení obsahuje dokonce 14.
„Zavedením těchto povinných kritérií pro výběr dodavatelů chceme dát jasně najevo, že věříme v odpovědné podnikání a že odpovědný přístup je pro nás ve výběru partnerů klíčový,“ komentuje zavedení nových pravidel pro výběrová řízení Petr Dvořák. Vodafone patří k prvním globálním společnostem, pro které jsou kritéria udržitelného a odpovědného podnikání dodavatelů jedním z klíčových faktorů pro spolupráci.


Trvání závazku: od 25. 11. 2020 do 31. 12. 2040


Cíle a indikátory

1. Environmentální kritéria přitom budou mít váhu 5 %.
2. Dalších 5 % váhy všech hodnotících kritérií bude mít přístup dodavatelů k diverzitě a inkluzi.
3. 10 % váhy pak představuje péče o zdraví a bezpečnost práce u zaměstnanců.


Cíle udržitelného rozvoje

3. Zdraví a kvalitní život, 5. Rovnost mužů a žen, 7. Dostupné a čisté energie, 8. Důstojná práce a ekonomický růst, 9. Průmysl, inovace a infrastruktura, 10. Méně nerovností, 12. Odpovědná výroba a spotřeba, 13. Klimatická opatření, a 17. Partnerství ke splnění cílů


Více se dozvíte na: https://www.vodafone.cz/udrzitelne-podnikani/