Nadace Krása pomoci

Nadace Krása pomoci se věnuje dlouhodobě opomíjenému, avšak stále důležitějšímu tématu – životu seniorů

Sektor: Neziskovky

Krása pomoci podporuje důstojný život seniorů

Lidstvo celosvětově stárne a v roce 2050 budou lidé starší 65 let tvořit až třetinu populace. Tyto demografické změny ovlivní celou společnost. Nadace Krása pomoci se proto dlouhodobě snaží na všechny výzvy s tím související připravovat již teď a upozorňovat na ně a zlepšovat životní situaci seniorů.

Během deseti let nadace podpořila projekty neziskových organizací na podporů seniorů částkou přesahující 30 milionů korun. Podporuje programy domácí péče o seniory a dobrovolnické programy po celé České republice, zejména tam, kde je jich nedostatek.

Krása pomoci vytvořila také vlastní unikátní sociální službu, kterou vyplňuje mezeru mezi existujícími sociálními službami. Nadační koordinátorky péče v rámci projektu „Doma bez obav“ propojují osamělé seniory se službami domácí péče, které jim umožní žít doma, ale o kterých sami senioři nevědí nebo o ně neumějí sami požádat. Cílem tohoto projektu je komplexně zajistit důstojný život seniorů ve vlastní domácnosti, co nejdéle je to možné. Služby projektu „Doma bez obav“ již využily tisíce seniorů, kteří by jinak museli předčasně do ústavní péče. Dobrovolnický program v domácnostech seniorů nadace navíc propojil desítky seniorů s dobrovolníky, a podpořil tak mezigenerační pochopení a dialog.

Nadace dále realizuje několik dalších osvětových kampaní upozorňujících veřejnost na stárnutí populace, demografické změny a postavení seniorů ve společnosti. Snaží se dlouhodobě přispívat k posunu vnímání seniorů ve společnosti a důležitosti významu jejich pomoci s ohledem na celosvětové stárnutí populace. Další kampaně reagovaly na dílčí výzvy seniorské problematiky, jako například správná výživa seniorů, diskriminace seniorů na trhu práce, zneužívání seniorů nebo problém jejich osamělosti a genderové diskriminace, která úzce souvisí s finanční potřebností seniorek

Krása pomoci podpořila také vznik filmových dokumentů, které pracují s tématem stáří a které byly v obrovské míře oceněny ze strany odborné i laické veřejnosti. Ty mnohdy téma popularizovaly v očích veřejnosti, či dokonce vedly k pozitivní změně legislativy v daném tématu. Film „Šmejdi“ pojednává o šokujících nekalých praktikách podomních prodejců, film „Sama“ zase představuje osobní pohled Ljuby Skořepové na osamění ve stáří. Odborníci z nadace se také účastní mnoha kulatých stolů a odborných konferencí, a přispívají tak ke sdílení zkušeností mezi odborníky na téma domácí péče.

Od roku 2015 nadace Krása pomoci aktivně spolupracuje s OSN a byla vůbec první neziskovou organizací z České Republiky, která prezentovala téma pomoci seniorů a svoji činnost na půdě OSN.


Cíle udržitelného rozvoje

3. Zdraví a kvalitní život a 10. Méně nerovností


Více se dozvíte na: https://www.krasapomoci.cz/