3.3 Voda v krajině

Chceme-li dosáhnout zmírnění následků srážkových extrémů a snižování splachu živin z polí do vodních toků, nádrží a podzemních vod, bude nezbytné doprovodit obnovu samotných říčních koryt a jejich bezprostředního okolí, mokřadů a malých vodních nádrží dalšími dlouhodobými opatřeními v celém povodí.

Jim se se věnuje podkapitola Péče o půdu. K lepší kvalitě vody přispěje také podpora ekologického zemědělství a takzvané integrované produkce jako mezistupně mezi konvenčním a ekologickým zemědělstvím.

OPATŘENÍ STÁTU PRO NAPLNĚNÍ CÍLŮ: 

Cíl 14.1 zpomalení odtoku vody z krajiny 

  • Realizace existující strategie (NAP adaptace).
  • Zlepšení retenční schopnost,i zadržování vody vč. úpravy nastavení zemědělských dotací.
  • Přijetí protierozní vyhlášky.

Cíl 14.2 lepší kvalita vody 

  • Naplňování existujících plánů povodí
  • Přijetí protierozní vyhlášky.

Cíl: Krajina je adaptována na změnu klimatu a její struktura napomáhá zadržování vody

  1. Odtok vody z krajiny se významně zpomaluje
  2. Kvalita povrchových i podzemních vod se zlepšuje