3.2 Biologická rozmanitost

Naším cílem je existence životaschopných populací původních druhů živočichů a rostlin v krajině. K tomu je nezbytné zastoupení jednotlivých typů přírodních stanovišť v dostatečném rozsahu i kvalitě. Součástí tohoto záměru bude ponechání části souvislých ploch s dosud zachovalou přírodou samovolnému vývoji. V krajině také vznikají opuštěné plochy, dříve využívané pro potřeby zemědělství, těžby nerostných surovin, průmyslu, dopravy nebo obrany. Ve vhodných případech bude rovněž část těchto ploch ponechána samovolnému vývoji.

Prostupnost krajiny

Současně bude stát podporovat lepší prostupnost krajiny pro volně žijící živočichy. Významnými překážkami jsou zejména tělesa některých silnic a dálnic, která bude nezbytné na vhodných místech příčně zprůchodnit. U migrace zvířat vázaných na vodu se pak jedná především o možnost obejít překážky v podobě jezů.

 

OPATŘENÍ STÁTU PRO NAPLNĚNÍ CÍLŮ: 

Cíl 13.1 biodiverzita přináší přírodě stabilitu

  • Dotace MŽP a MZE musí působit synergicky a podporovat tvorbu a propojování přírodních prvků (řeky, skály, remízky i cesty).
  • Zlepšování biodiverzity všeobecně, nezaměřovat se jen na ochranu chráněných území.
  • Ochrana biodiverzity i na úrovni jednotlivých zemědělců a přispívání k udržení lokálního mikroklimatu.
  • Ochrana kulturní krajiny.

Cíl 13.2 příroda si poradí nejlépe sama (tam, kde ji člověk poškodil)

  • Přirozená obnova není méně výhodná než dnes běžné rekultivace (narovnání podmínek).
  • Změna zákona o hornické činnosti a administrativní zjednodušení využití přírodě blízkých postupů při rekultivacích.
  • Uplatňování postupů v souladu se současnou legislativou a zlepšování metodiky pro jejich využití.

Cíl: Česká krajina je pestrá a dochází k obnově biologické rozmanitosti

  1. Rozmanitost a stabilita biotopů i populací jednotlivých původních druhů rostlin a živočichů se zvyšuje
  2. Přirozená obnova člověkem významně pozměněných ekosystémů je běžně užívaným postupem