3.2 Biologická rozmanitost

Naším cílem je existence životaschopných populací původních druhů živočichů a rostlin v krajině. K tomu je nezbytné zastoupení jednotlivých typů přírodních stanovišť v dostatečném rozsahu i kvalitě. Součástí tohoto záměru bude ponechání části souvislých ploch s dosud zachovalou přírodou samovolnému vývoji. V krajině také vznikají opuštěné plochy, dříve využívané pro potřeby zemědělství, těžby nerostných surovin, průmyslu, dopravy nebo obrany. Ve vhodných případech bude rovněž část těchto ploch ponechána samovolnému vývoji.

Prostupnost krajiny

Současně bude stát podporovat lepší prostupnost krajiny pro volně žijící živočichy. Významnými překážkami jsou zejména tělesa některých silnic a dálnic, která bude nezbytné na vhodných místech příčně zprůchodnit. U migrace zvířat vázaných na vodu se pak jedná především o možnost obejít překážky v podobě jezů.

Cíl: Česká krajina je pestrá a dochází k obnově biologické rozmanitosti

  1. Rozmanitost a stabilita biotopů i populací jednotlivých původních druhů rostlin a živočichů se zvyšuje
  2. Přirozená obnova člověkem významně pozměněných ekosystémů je běžně užívaným postupem