3.1 Krajina a ekosystémové služby

Současná krajina obsahuje jak cenné části, které je potřeba chránit, tak části degradované, na jejichž postupné změně je třeba se dohodnout. Vhodným krokem bude vytvořit ve veřejné diskusi politiku krajiny, která navrhne zásady její dlouhodobé obnovy a tvorby.

Čerpání zemědělských dotací bude stát vázat na podmínku zlepšování úrodnosti půdy, zvyšování schopnosti krajiny zadržovat vodu a obnovy biologické rozmanitosti.

OPATŘENÍ STÁTU PRO NAPLNĚNÍ CÍLŮ: 

Cíl 12.1 politika ochrany krajiny 

 • Politika krajiny přinese komplexní pojímání a ochranu krajiny a vyžádá se si zhodnocení a revizi souladu dnešních nástrojů.

Cíl 12.2 snížení podílu orné půdy (zatravňování)

 • ČR má hodně orné půdy, kterou ale nevyužívá, a půda je ohrožena erozí – proto bude potřeba vhodně zatravňovat.
 • Zajištění finančních zdrojů, vč. využití ESIF.

Cíl 12.3 ekologické zemědělství  

 • Finanční podpora ekozemědělců i po skončení tohoto programového období.
 • Poradenství zemědělcům v této věci (jak to dělat lépe/efektivněji).
 • Podpora tuzemských biopotravin a jejich prodeje na domácím trhu, osvěta vůči zákazníkům

Cíl 12.4 více lesa

 • Zalesňování jako doplnění zatravňování v boji s erozí (viz 12.2).
 • Lepší zalesňování (ne monokultury).
 • Nezalesňovat tam, kde může být zalesňování může přírodě na škodu.

Cíl 12.5 funkční migrační koridory pro velké savce

 • Ochrana současných migračních koridorů,  s využitím územního plánování.

Cíl 12.6 dopad na ekosystémy je součástí rozhodování

 • opatření je rámcové, vymezuje principy a procesy, MŽP již pracuje a ověřuje konkrétní metodiky pro hodnocení dopadů na ekosystémové služby – nechtěli jsme si zavřít dveře nebo omezit prostor, dokud nebudou tyto metodiky certifikovány.

 

Cíl: Krajina ČR je pojímána jako komplexní ekosystém a ekosystémové služby poskytují vhodný rámec pro rozvoj lidské společnosti.

 1. Je zpracována politika krajiny a pravidla jejího naplňování, které různé úrovně veřejné správy využívají pro své rozhodování
 2. Snižuje se podíl orné půdy a roste podíl trvalých travních porostů na zemědělském půdním fondu
 3. Významně roste podíl orné půdy obhospodařované v režimu ekologického zemědělství
 4. Zvyšuje se podíl lesní půdy na celkové rozloze ČR
 5. Vzroste prostupnost krajiny pro migraci volně žijících organismů
 6. Hodnocení ekosystémových služeb je začleněno do rozhodovacích procesů