3.1 Krajina a ekosystémové služby

Současná krajina obsahuje jak cenné části, které je potřeba chránit, tak části degradované, na jejichž postupné změně je třeba se dohodnout. Vhodným krokem bude vytvořit ve veřejné diskusi politiku krajiny, která navrhne zásady její dlouhodobé obnovy a tvorby.

Čerpání zemědělských dotací bude stát vázat na podmínku zlepšování úrodnosti půdy, zvyšování schopnosti krajiny zadržovat vodu a obnovy biologické rozmanitosti.

Cíl: Krajina ČR je pojímána jako komplexní ekosystém a ekosystémové služby poskytují vhodný rámec pro rozvoj lidské společnosti.

  1. Je zpracována politika krajiny a pravidla jejího naplňování, které různé úrovně veřejné správy využívají pro své rozhodování
  2. Snižuje se podíl orné půdy a roste podíl trvalých travních porostů na zemědělském půdním fondu
  3. Významně roste podíl orné půdy obhospodařované v režimu ekologického zemědělství
  4. Zvyšuje se podíl lesní půdy na celkové rozloze ČR
  5. Vzroste prostupnost krajiny pro migraci volně žijících organismů
  6. Hodnocení ekosystémových služeb je začleněno do rozhodovacích procesů