4.2 Regionální nerovnosti

Ekonomiku i nadále potáhnou velká města, která posilují i růst ve svém bezprostředním okolí. Menší sídla mohou zlepšovat svoji pozici díky propojení se sousedními sídly a zároveň sdílet veřejné služby. Rozvoj ale nesmí narušit územní i sociální soudružnost, proto musejí samosprávy pečlivě zvažovat novu výstavbu, zejména obchodních, průmyslových a podnikatelských center na okrajích měst. Pokud by tato nová výstavba nebyla regulována, budou se rozdíly v kvalitě života prohlubovat, především pro sociálně slabší a starší spoluobčany.

V otázce sociálních nerovností bude stát pomáhat zejména přípravou funkčních strategií a podporou přenosu informací mezi národní, krajskou a místní úrovní při řešení společenské integrace a inkluze v bydlení, vzdělávání, zaměstnanosti, zdraví, při nastavení sociálních služeb nebo řešení předluženosti. Základem pro úspěšné zvládání sociálních nerovností je dostupnost služeb, jejich rovnoměrné rozložení na celém území státu a řešení problémů v místě vzniku. Vedle pomoci konkrétním lidem je klíčová podpora periferiím oblastem. Stát se zaměří na podporu vysoce kvalifikovaných pracovních příležitostí v těch oblastech, kde se zatím ekonomické oživení nedaří. Podpora bude směřovat zejména k malým a středním podnikům využívajících místní a lokální potenciál a zajištění standardu veřejných služeb v těchto regionech na stejné úrovni jako v prosperujících částech země.

Část obyvatel se nestěhuje za prací, nýbrž za levnějším a dostupným bydlením. Například sociálně slabé rodiny se stěhují z měst na venkov a do periferních regionů. Stát proto bude podporovat dostupné nájemní bydlení pro všechny segmenty společnosti. Pro život v obcích a městech je důležitý důraz na postupnou proměnu sociálně vyloučených domů, ulic nebo čtvrtí. Stejně tak by měly regulace bránit vzniku uzavřených residenčních lokalit (tzv. gated communities) na opačném konci společenského žebříčku.

Cíl: Růst kvality života v jednotlivých municipalitách snižuje regionální nerovnosti

  1. Dnešní venkovské a periferní oblasti se nevylidňují a jejich populace nestárne více než v urbanizovaných oblastech
  2. Jsou podporovány vysoce kvalifikované pracovní příležitosti v malých a středních podnicích využívajících místní a regionální potenciál
  3. Jsou podporovány různorodé formy bydlení, především dostupné nájemní bydlení pro všechny segmenty společnosti
  4. Lokální integrované strategie snižují sociální disparity v území, posilují nekonfliktní soužití a zvyšují kvalitu života pro všechny