4.1 (Sub)urbanizace

Rozrůstání měst do krajiny, tzv. suburbanizace, bude do budoucna postihovat i menší města. To povede k odčerpávání prostředků pro rozvoj jádrového města a ohrožovat stabilitu příměstské krajiny. Do suburbíí se zároveň začnou přesouvat některé služby, přesto však suburbanizace bude znamenat nejen zvýšenou mobilitu, ale i zvolnou proměnu charakteru urbanizace jako takové.

Většina obchodů a služeb se bude soustřeďovat do větších center a komplexů, která vznikají na okraji měst. Naopak v malých obcích nebo okrajových čtvrtích měst bude nabídek ubývat, což nejvíce ovlivní seniory a chudé, pro které je fyzicky nebo finančně náročné za nákupy dojíždět. Zhoršující se dostupnost služeb snižuje kvalitu veřejného prostoru, zejména v historických částech měst a obcí. Klíčovou roli v rozvoji a udržení kvality života ve městech a obcích ponese veřejná správa. Hlavním nástrojem bude strategické plánování a regulace územními plány a investice veřejných prostředků, spolu s podporou zejména malých a středních podniků.

Smršťování měst

Ani Česku se nevyhne odcházení ekonomicky aktivních obyvatel z menších měst. Už dnes se s ním potýká zhruba šestina měst. Důsledkem tzv. smršťování měst jsou nejen menší příjmy rozpočtu, ale i neefektivní využívání služeb a fyzická degradace městské zástavby. Veřejná správa se musí na takovou možnost připravit, zejména začít nově plánovat územní rozvoj obce a tomu přizpůsobit nároky na veřejné služby. Plánování a rozvojové záměry je třeba koordinovat s okolními obcemi a zohledňovat dění za katastrální hranicí. Plánování na úrovni větší než obec a menší než kraj je důležité pro posílení ekonomických, sociálních a environmentálních vazeb mezi městy, jejich zázemím a venkovem.

Žádoucí alternativou k rozšiřování měst do krajiny je revitalizace nevyužívaných prostor na území sídel (tzv. brownfields) a oživování historických center. Rozvoj měst se neobejde bez cenově dostupného bydlení, omezování nerovností a sociálního vyloučení, ale i ochrany kulturního a přírodního dědictví. Je třeba vytvořit standardy dostupnosti veřejných služeb dle typu obcí a zajistit tak jejich dostupnost a zlepšovat úroveň strategického i územního plánování.

Stárnutí obyvatel

Výzvu pro obce a města představuje stárnutí obyvatel, kterému se musí přizpůsobit nejen občanská vybavenost a veřejné prostory, ale i samotné byty. Rovněž zde je další klíčová role samosprávy, při investicích do budov, ulic, náměstí nebo parků.

Stejně tak je potřeba připravit menší sídla na příchod cizinců. První vlny příchozích se usadily především ve velkých městech, nicméně část z nich nebo jejich potomci se začnou stěhovat do menších sídel. To klade nároky na dobře fungující regionální centra pro podporu integrace zprostředkovávající sociální a právní poradenství, sociokulturní kurzy a kurzy českého jazyka.

Pro rozvoj kvality života je důležité využívat moderní technologie v dopravě, energetice nebo komunikacích. Nesmí se ale dít na úkor celku, v němž žijeme: uchování kulturní identity, každodenního života a sociální soudržnosti.

Dopravní zátěž

Negativním jevem současného rozvoje je dojíždění za prací či vzděláním, ale i za službami a nákupy. Města a obce proto musí podporovat nabídku služeb, stejně jako pracovních příležitostí v místě, což sníží vynucenou mobilitu, ale i ekonomické náklady a přinese úsporu energií, lepší využívání krajiny a zachování rovnoměrného osídlení.

Lepší nabídce pracovních příležitostí může pomoc digitalizace, díky které roste podíl práce z domova i možnost podnikat prakticky odkudkoli. Na druhou stranu růst nákupů na internetu snižuje nabídku kamenných obchodů a zvyšuje dopravní zátěž při rozvozu zboží. Omezování negativních dopadů rozvozu zboží se neobejde bez zachování síť dostupných poštovních poboček. Pošty se mohou postupně měnit na místa se širokou nabídkou služeb a sloužit například jako kontaktní místa veřejné správy.

 

OPATŘENÍ STÁTU PRO NAPLNĚNÍ CÍLŮ: 

Cíl 16.1 lepší koordinace strategického a územního plánování 

 • Vytvoření metodiky pro koordinaci územního a strategického plánování na všech úrovních.

Cíl 16.2 zavedení standardů dostupnosti základních veřejných služeb

 • Vymezení, co jsou to veřejné služby pro 21. století – o obsahu tohoto pojmu nepanuje shoda ani ve veřejné správě.
 • Kvalitní data k dispozici pro hodnocení stavu a vývoje struktury osídlení v ČR.

Cíl 16.3 dostupnost veřejných služeb je provázána se strategickým a územním plánováním

 • Využívání, a dle potřeby aktualizace, nové metodiky MMR k  veřejným infrastrukturám (školy, školky, zdravotní   střediska, městské úřady, atp.). Využití metodiky  i pro strategické plánování, které bude zohledňovat standardy  dostupnosti veřejných služeb.

Cíl 16.4 územní rozvoj a soulad strategického a územního plánování je třeba koordinovat na úrovni větší než obec (všude nemohou být průmyslové zóny), ale menší než kraj (aby se lépe domluvily)

 • Vytvoření metodiky pro koordinaci územního a strategického plánování na této úrovni (zahrnuto i do draftu SRR 21+).

Cíl: Veřejné služby v území jsou pro všechny obyvatele lépe dostupné.

 1. Strategické a územní plánování je na všech úrovních koordinováno
 2. Jsou stanoveny závazné standardy dostupnosti základních veřejných služeb a jim odpovídající veřejné infrastruktury občanského vybavení, které jsou platné pro veškerou zástavbu
 3. Předpoklady pro dostupnost základních veřejných služeb jsou zajištěny již ve fázi územního a strategického plánování
 4. Postupy strategického a územního plánování jsou koordinovány na úrovni přesahující úroveň jednotlivých obcí

Cíl: Kvalitní urbánní rozvoj sídelních útvarů je zajištěn

 1. Snižuje se zábor zemědělské půdy ve městech i volné krajině. Brownfieldy jsou regenerovány a revitalizovány
 2. Jsou podporovány vysoce kvalifikované pracovní příležitosti v malých a středních podnicích využívajících místní a regionální potenciál
 3. Města jsou přátelská ke všem věkovým a uživatelským skupinám
 4. Obce běžně plánují rozvoj společně s veřejností