1.1 Rodina a komunita

Rodina má jako společenská jednotka nezastupitelnou roli pro rozvoj jedince i společnosti jako celku. Dobře fungující rodiny napomáhají k sociální soudržnosti:  Vychovávají děti a předávají jim kulturní, etické, společenské a duchovní hodnoty. Tím vytvářejí identitu svých členů, ale rozvíjejí i širší komunity. Vzhledem k tomu je dosud ocenění a podpora rodin nedostatečná, což se také podílí na nízké porodnosti a tím celkovém stárnutí obyvatelstva.

Rodinná politika musí být nově chápána především jako investice, jako dlouhodobý program zaměřený na rozvoj společnosti a nejen její ekonomický růst. Zároveň plní funkci prevence sociálních rizik spojených se stárnutím populace a stát chce rodiny podporovat při řešení standardních životních situací. Zároveň nesmí být narušena autonomie jednotlivých rodin.

Stát chce vytvořit takové podmínky, ve kterých mohou lidé naplnit své představy o počtu dětí, aniž by byli kvůli rodičovství potenciálně ohroženi chudobou. To se v současnosti týká zejména neúplných rodin a rodin s více dětmi.
Nicméně i pokles životní úrovně ve srovnání s bezdětnými není dostatečně kompenzován. Stát chce zohlednit náklady na plnění funkce rodiny, zvyšující se náklady na péči o děti a hodnotu ušlých příležitostí.

Podpora rodin

Klíčové pro rodiny je slaďování pracovního a osobního života (work-life balance), tedy možnost na základě vlastního rozhodnutí sladit péči o děti a vlastní kariéru. Tomu chce stát pomáhat kvalitními univerzálními veřejnými službami, programy na podporu bydlení nebo dostupnou předškolní a ranou školní péčí o děti. Zásadně důležité je zvýšení nabídky neprekarizovaných částečných úvazků, flexibilní pracovní doby nebo možnosti práce z domova za stejných podmínek jako při běžném pracovním zařazení. Rodiny navíc budou v budoucnu stále častěji pečovat souběžně nejen o děti, ale i o své starší blízké.

Zvláštní pomoci se musí dostat rodinám ve specifické situaci: neúplným rodinám, rodinám s osobou se zdravotním postižením, rodinám se třemi a více dětmi a dalším rodinám se specifickými potřebami. Členové těchto rodin musí mít rovný přístup ke vzdělávání, uplatnění na trhu práce a ve společnosti, a nebyli tak ohroženi sociálním vyloučením. Tyto rodiny jsou nejvíce ohroženy relativní i absolutní chudobou, což musí odrážet specifické nástroje pro zlepšení jejich situace. Například stát napomůže neúplným rodinám, aby mohly včas disponovat výživným pro své děti.

Podpora komunit

Vedle rodin chce stát podporovat rozvoj místních komunit. Pro jejich dobré fungování je nezbytná kvalitní infrastruktura, nejen ta dopravní, ale i zdravotní, sociální a vzdělávací. Státní správa a samospráva bude vytvářet takové podmínky, aby lokální družstva, firmy nebo neziskové organizace mohly udržitelně provozovat vodohospodářství, vyrábět a distribuovat energie a zpracovávat odpady. Malé a střední podniky, družstva a komunální podniky budou moci čerpat finanční podporu, což stabilizuje lokální ekonomiku a zároveň to bude pomáhat řešením, která vychází z potřeb konkrétních komunit. To zvyšuje efektivitu sociální intervence, snižuje náklady a zpětně státu poskytuje zpětnou vazbu.

Plné znění kapitoly Lidé a společnost najdete v dokumentu Strategický rámec Česká republika 2030.

Opatření státu pro naplnění cílů: 

Cíl 1.1 Rodina 

 • Motivace zaměstnavatele k poskytování  opatření pro sladění osobního a pracovního života (částečné úvazky, dětské skupiny atd.)
 • Naplňování Koncepce rodinné politiky.
 • Zvýšení rodičovské.
 • Zvýšení penze.
 • Zvýšení daňového bonusu či slevy na manželku i děti.

Cíl 1.2 Rodiny se specifickými potřebami (samoživitelky, rodiny s více dětmi, s postiženými dětmi)

 • Motivace zaměstnavatele k poskytování opatření pro sladění osobního a pracovního života (částečné úvazky, dětské skupiny atd.).
 • Naplňování Koncepce rodinné politiky.
 •  Zavedení zálohového výživného.
 •  

Cíl: Společenské klima je vůči rodinám všestranně příznivé, bariéry a společenské tlaky jsou minimalizovány. Rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné ochrany a jsou společensky vysoce oceňovány.

 1. Vhodné socioekonomické podmínky podporují dobré fungování rodin. Zaměřují se na finanční zajištění rodiny, slučitelnost práce a rodiny a služby péče o děti i seniory. Umožňují tak získat dostatek volného času pro zkvalitňování rodinných vztahů.
 2. Rodinám se specifickými potřebami je věnována zvláštní pozornost. Jsou přijímána cílená opatření přispívající k rovnému přístupu ke vzdělávání a uplatnění členů těchto rodin na trhu práce i ve společnosti.