1.4 Vzdělávání

Současný svět se velmi významně proměňuje. Jak přibývá inovací i zcela nových pracovních příležitostí, mění se nároky na sumu znalostí a schopností, které musí moderní člověk zvládat. Lidé očekávají od vzdělání širší záběr, schopnost kritického myšlení a schopností orientovat se a zvládat změny.
Vzdělávací systém musí rozvíjet kognitivní schopnosti a praktické kompetence pro nakládání se světem, poskytovat všeobecné vzdělání a rozvíjet dovednosti, jak se znalostmi pracovat (etiku, logiku, systémové a kritické myšlení). Zásadní bude ovládání cizích jazyků. Tato schopnost je nejen nástrojem pracovní mobility, ale i součástí všeobecného vzdělání a praktických dovedností, které jsou předpokladem orientace v globalizovaném světě. Obdobně důležité je osvojení evropských kulturních hodnot.

Taková proměna vzdělávacího systému se neobejde bez kvalitních učitelů a lektorů. Pro učitele veřejného vzdělávacího systému je nutné získat dostatečné financování, významné jsou však i systémové změny ve vzdělávání vzdělavatelů.

Vzdělávací instituce musejí být otevřené spolupráci. Jednak zapojením různých forem vzdělávání a různých vzdělávacích institucí, jednak spoluprací s rodiči a jejich zapojení do vzdělávání dětí. Rozšiřovat se musí i rozmanitosti aktivních a participativních vzdělávacích postupů a metod, a to s ohledem na budoucí zapojení jedince do společnosti. Jde zejména o konstruktivistické pojetí výuky, systémové myšlení a pěstování schopnosti adaptace na změnu včetně odolnosti (resilience).

Důležitým tématem je vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Bude provedena revize obsahu kurikulárních dokumentů a důležité místo v nich zaujme aktivní občanský, profesní i osobní život – zvládání a ovlivňování změn a porozumění vzájemné propojenosti společenských a přírodních, lokálních a globálních, minulých a budoucích procesů a aktivizující participativní metody zaměřené na vlastní iniciativu žáků.

Rozvoj kompetencí

Vzdělávání nemá sloužit pro přípravu pracovní síly pro aktuální potřeby zaměstnavatelů, naopak cílem má být rozvoj kompetencí pro aktivní občanský, profesní i osobní život. Důležitým aspektem bude propojování různých oborů a oblastí lidské činnosti. Naopak snížit se musí objem osvojovaných faktů, které brání kreativitě a hlubšímu poznání vyučovaného tématu. Jedině tak je možné nastartovat cestu k udržitelnému rozvoji.
Vzdělávací systém dnes dělí děti v útlém věku na talentované a netalentované a směřuje je do různých typů škol, protože nedokáže rozvíjet různé předpoklady žáků. Tím omezuje životní šance dětí a ochuzuje společnost. Mezi různými vzdělávacími cestami proto musí existovat vzájemná prostupnost. Stát zajistí, aby vzdělávací systém i nadále plnil svou socializační funkci podporující soudržnost společnosti. Musí zajistit takové podmínky, v jejichž rámci má každý žák nebo žákyně možnost začlenit se a vzdělávat se v hlavním vzdělávacím proudu. Škola je vedle rodiny jediným místem socializace, které bude do budoucna zaručovat sociální soudržnost.

Vysoké školy a výzkum

Vysoké školy by měly nadále rozvíjet své základní funkce: být nezávislými centry vzniku nových poznatků a inovací, které přinášejí prospěch celé společnosti ve formě nového vědění, produktů či služeb. Být centry vzdělanosti, které předávají vědění dalším lidem, být institucemi připravujícími kvalifikované odborníky a odbornice pro svět práce. A nakonec být místem, kde se rozvíjí aktivní občanství. Vysoké školství musí zůstat dostupné všem bez ohledu na jejich sociální a ekonomické postavení. Musí být veřejným statkem a veřejnou odpovědností včetně odpovídající úrovně financování.

Změny, kterým budeme v budoucnu čelit, nezvládneme bez vědy, stejně jako se bez ní neobejdou vysoké školy. Aby byly výzkumné aktivity celospolečensky přínosné, je potřeba zachovat významnou roli základního výzkumu, který je klíčový krom jiného pro kvalitní aplikovaný výzkum a vývoje. Výzkum není možné jednoduše podřídit trhu a náklady na základní výzkum vnímat jako neefektivně vynaložené. Aplikovaný výzkum a inovace jsou samozřejmě zásadní, nemohou se ale dít na úkor svobody bádání. Proto je potřeba adekvátní financování jak základního, tak aplikovaného výzkumu, stejně jako podpora spolupráce vědeckých center, univerzit, ústavů aplikovaného výzkumu a firem.

Vzdělávání na celý život

Vzděláváním bude nutné procházet celý život, nicméně lidé si budou volit různé cesty a formy výuky, zejména distančních forem a využití internetu. Pro plnění vzdělávacích potřeb společnosti budou významná nezávislá média veřejné služby, zvláštní programy vzdělávání se budou muset zaměřit na seniory, žádoucí je také pravidelné vzdělávání osob pracujících se sociálně vyloučenými osobami s cílem prevence prohlubování sociálního vyloučení a možné diskriminace.

OPATŘENÍ STÁTU PRO NAPLNĚNÍ CÍLŮ: 

Cíl 4.1  neselektivní

 • Zajištění kariérního poradenství hl. pro děti z rodin s nižším socio-ekonomickým zázemím (abychom neztráceli talenty).
 • Ponechání bezplatného školství  (aby nevznikaly nové soc. bariéry a neztrácely se talenty).
 • Zprostředkování stipendií, která nepodporují nerovnosti, ale pomáhají soc. vzestupu znevýhodněných.
 • Propojování sektorů vzdělávání (aby vzdělání bylo komplexní, znalosti + dovednosti + postoje/hodnoty.
 • Zajištění dostupnosti předškolních institucí (aby rodiče, kteří chtějí/potřebují, mohli pracovat). 
 • Neopomíjení děti ze sociálně a jinak vyloučených rodin (i OECD spočítalo, že nerovnosti brzdí růst). 

Cíl 4.2 podpora učitelů a spolupráce učitelů s okolním světem (*)

 • Zapojování dalších aktérů do vzdělávání (podnikatele, obce), výuka v „terénu“.
 • Celoživotní rozvoj učitelů (vč. mentoringu).
 • Příprava dětí  na to, jak zvládat změny a adaptovat se.
 • Specifikování oblastí, v nichž se mají vzdělávat vzdělavatelé – digitalizace, udržitelný rozvoj.
 • Zvedání mezd na 130 % hrubé mzdy.

Cíl 4.3 obsah vzdělávání: solidní společný základ a dobré soft-skills

 • Udržitelný rozvoj má být jako princip reflektován ve vzdělávacích strategiích.
 • Průřezová témata (myšlení souvislostech, výchova ke zdraví, EVVO) mají do budoucna posílit.
 • Soft-kills mají být součástí všech oborů, témata a předměty mají být propojovány, aby děti myslely v souvislostech (matematika – fyzika – chemie – biologie).
 • Snaha definovat vzdělávání k UR: všeobecný základ + kreativita + učení věcí v souvislostech + aktivní formy (ne výklad od tabule). 
 • Lepší kariérové poradenství.
 • Podporování učitelů, aby to všechno zvládli.

Cíl 4.4 dostupné celoživotní vzdělávání

 • Rozvíjení a aktualizace toho, co již máme.
 • Zaměření na nové výzvy v rámci CŽV: demokratičnost, kreativita, environmentální vzdělávání.

 

 

Cíl: Vzdělávání rozvíjí individuální potenciál jedinců a jejich schopnost zvládat i ovlivňovat změny a podporuje soudržnou společnost orientovanou na udržitelný rozvoj.

 1. Vzdělávací systém je inkluzivní a vzájemně prostupný, neselektuje žáky a žákyně v útlém věku na talentované a netalentované a omezuje závislost vzdělávacích drah a výsledků na jejich socioekonomickém zázemí.
 2. Systém vzdělávání podporuje učitele, učitelky a další vzdělavatele, aby ve vzdělávání dokázali přinášet potřebné změny a převzít roli průvodců účastníků vzdělávání v měnícím se světě. Je otevřený intenzivnímu kontaktu s reálným světem a zapojuje všechny aktéry ve vzdělávání.
 3. Vzdělávání zajišťuje každému přístup k rozvoji přenositelných kompetencí, potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život. Systém zahrnuje přiměřený všeobecný základ nezbytný pro další vzdělávání, zapojení do společnosti i pro porozumění vzájemné provázanosti současného světa.
 4. Systém celoživotního vzdělávání je veřejně garantovaný a široce dostupný: Zaměřuje se jak na profesní vzdělávání, tak i na vzdělávání v oblasti přenositelných dovedností.