2.5 Veřejné finance

Fiskální politika je hospodaření státu s finančními prostředky. Je to nejdůležitější a nejúčinnější nástroj státu k plnění jeho dlouhodobých cílů. Těmi je podpora ekonomického růstu, stabilizace ekonomiky, snižování sociálních rozdílů a motivace ke snižování nežádoucí spotřeby a k investicím do výzkumu a vývoje.

Udržitelnost veřejných financí se musí opírat o kvalitu veřejných výdajů, přijatelnou strukturu i výši daní a dlouhodobě vyrovnanou a zároveň pružnou bilanci příjmů a výdajů. To znamená, že vydané prostředky přinesou adekvátní výsledek. Daně nebudou zbytečně zatěžovat firmy a jednotlivce, ale přinesou dostatečné zdroje pro veřejné politiky. A výdaje státu budou moci v době recese vyrovnávat pokles hospodářství.

Veřejné prostředky se využívají podle aktuálních politických rozhodnutí, ale měla by také sledovat dlouhodobé cíle. Kontrola úspěšnosti veřejné politiky by tedy měla spočívat především v poměřování úspěšnosti politiky s objemem vynaložených prostředků. A to vše v mezinárodním srovnání. Je možné využít externí audit veřejných rozpočtů, nutné je dodržování principu hospodárnosti, účelnosti a efektivity a otevřeně dostupná data (tedy transparentnost).

Každá změna fiskálního systému musí brát ohled na to, jaký bude její dopad na společnost. Stejná daň může mít různý dopad na různé sociální skupiny. Stát musí realizaci svých dlouhodobých politik, a stejně tak stávající daně, podrobit stejné úvaze.

Daňový systém

Český daňový systém je specifický tím, že vybírá poměrně málo daní (ve srovnání s dalšími zeměmi EU) a daňové výnosy mají jinou strukturu, než v zahraničí (např. vyšší zdanění práce u nás). Mezinárodní instituce, jejichž jsme členem, Světová banka, Mezinárodní měnový fond, OECD i Evropská unie ve svých analýzách často upozorňují také na některé nešvary domácího daňového systému, a to hlavně vysoký čas potřebný k řádné administraci daní nebo špatná předvídatelnost daňových pravidel.

Evropské fondy

Přísun veřejných prostředků z fondů se bude postupně snižovat, což s sebou přinese problémy. Vznikající závislost na evropských fondech může podkopat cíle, které teď úspěšně financují a naplňují. Stát by měl veřejné rozpočty postupně připravovat na očekávaný výpadek evropských peněz. Zároveň je třeba uvažovat o podpoře růstového potenciálu české ekonomiky pomocí inovativních finančních nástrojů, například investice do malých a středních podniků.

OPATŘENÍ STÁTU PRO NAPLNĚNÍ CÍLŮ: 

Cíl 11.1 střednědobá rovnováha příjmu a výdajů

  • Příprava zákona o řízení a kontrole veřejných financí.
  • Existující opatření MF proti daňovým únikům.
  • Projekt Moje daně (viz programové prohlášení vlády).
  • Pravidla pro předvídatelný vývoj státního dluhu a jeho řízení.

Cíl 11.2 efektivní vynakládání veřejných prostředků

  • Rozšíření zákonné povinnosti vyhodnocovat prováděné politiky.
  • Podpora 3E (plní nejlépe účel, co nejmenší náklady, maximalizace účinku), podpora veřejného nakupování.
  • Centralizované zadávání a centralizované nákupy.

Cíl: Fiskální systém jako předpoklad úspěšného hospodářství je stabilní.

  1. Střednědobý výhled zachovává strukturálně vyrovnané rozpočty, čímž zajišťuje jak stabilizační funkci veřejných rozpočtů, tak jejich dlouhodobou udržitelnost
  2. Zvyšuje se efektivita vynakládání veřejných prostředků ve vybraných veřejných politikách (zdravotnictví, vzdělávání, vědě a výzkumu a dalších)