2.4 Infrastruktura

Podmínkou odolné ekonomiky, podnikání i kvality života je vhodně navržená a spolehlivá infrastruktura. Je tedy v zájmu státu infrastrukturu stále rozvíjet. Zároveň ale infrastruktura musí působit co nejmenší škody, třeba při fragmentaci krajiny a záboru půdy.
Kvalitní infrastruktura je pro chod státu klíčová, proto do ní musí soustavně a dlouhodobě investovat. Nutný je veřejný podíl vlastnictví, protože kvalitní infrastrukturu nelze nechat pouze na krátkodobém rozhodování tržního mechanismu. Stát by proto měl udržovat a zkvalitňovat regulatorní rámec, který zajistí jak bezpečnost a kvalitu, tak ekonomický a sociální standard.

Adaptace elektrizační sítě

Důležitou součástí infrastruktury je elektrizační síť. Ta tradičně vychází z centralizované výroby ve velkých elektrárnách, nicméně se zvýšením podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů bude nutné, aby se síť přizpůsobovala velkému množství menších zdrojů. Decentralizovaná výroba roste díky šíření nových technologií a lokální zdroje jsou posílením bezpečnosti a přínosem pro místní ekonomiku. Zároveň růst obnovitelných zdrojů cíleně podporuje evropská i domácí legislativa.

Napojení na jádro kontinentu

Dopravní infrastruktura stále kopíruje hranice bývalého Východního bloku.  Je třeba usilovat o takové vedení mezistátních komunikací , aby se z České republiky nestala pouze periferie – místo, kterým se jen rychle a levně projede, nebo kterému je lepší objet. V zájmu státu je zajistit trvalé a efektivní spojení  s jádrem kontinentu, především s Německem, Francií a zeměmi Beneluxu. Zároveň ale také musí dojít k rozvoji regionální dopravní infrastruktury, která by zmírňovala odliv obyvatel z periferních oblastí České republiky.

Zajištění pitné vody

Vodohospodářská infrastruktura plní dvě základní funkce: přivádí pitnou vodu a odvádí odpadní. Investice do hospodaření s vodami budou spojené zejména s adaptací na změnu klimatu, například ve zmírňování následků sucha. Nejdůležitějším úkolem pro vodohospodářství je zajistit dostatek pitné vody navzdory zhoršení hydrologických podmínek v důsledku klimatické změny.

Informační infrastruktura

Současný svět nejvíce ovlivňuji technologické změny, a to jak na úrovni ekonomiky, tak celé společnosti. Těmto změnám se daleko lépe přizpůsobují bohatší země s vyšším inovačním potenciálem. Veřejné investice do informační struktury jsou tedy klíčové, aby Česko zůstalo nadále mezi inovativními státy a nespadlo do „periferie“ vývoje.

 

OPATŘENÍ STÁTU PRO NAPLNĚNÍ CÍLŮ: 

Cíl 10.1 kritická infrastruktura 

 •  Pokračování v opatřeních, která již probíhají (doplňovat, chránit, kontrolovat).

Cíl 10.2 dopravní infrastruktura 

 • Naplňování stávající strategie.

Cíl 10.3 infrastruktura pro elektrickou energii

 • MPO zajistí, aby elektrizační soustava hladce přešla na decentralizaci výroby elektřiny, na lokální výrobu a výrobu z různých typů zdrojů

Cíl 10.4 infrastruktura pro tepelnou energii

 • Vytvoření podmínek pro přístup „co z komunálního odpadu nepůjde recyklovat, bude výhodné využít pro výrobu tepla“. v novém zákoně o odpadech. 
 • Podpora kombinované výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů.
 • Narovnání podmínek pro různé typy výrobců a dodavatelů tepla zpoplatněním produkovaných emisí.

Cíl 10.5 datová infrastruktura 

 • Rozvíjení vysokorychlostního internetu, včetně finanční podpory.

Cíl 10.6 vodohospodářská infrastruktura

 • důsledněji vymáhat povinnost vlastníka starat se o vodohospodářskou infrastrukturu
 • aktualizovat krajské a celostátní plány rozvoje vodovodů i kanalizací
 • zlepšit monitoring a hodnotit efektivitu vodohospodářské infrastruktury
 • odhad dopadů na zásobování vodou jako povinnost provozovatele vodovodu
 • plnit strategii boje proti suchu (např. obnova malých vodních nádrží)

 

 

Cíl: Ekonomické aktivity podporuje stabilní a funkční infrastruktura.

 1. Zachování trvalé státní kontroly nad systémem kritické infrastruk-tury a rozvíjení systému ochrany kritické infrastruktury
 2. Je zajištěno kvalitní dopravní spojení s ekonomickými populačními a dopravními centry Německa, Rakouska a Polska
 3. Elektrizační síť zajišťuje distribuci elektrické energie v požadovaném technickém standardu bez ohledu na strukturu zdrojů
 4. Soustavy zásobování tepelnou energií vytvářejí podmínky pro efektivní využití tepla z obnovitelných a druhotných zdrojů energie dostupných na regionální a místní úrovni
 5. Zvyšuje se dostupnost vysokorychlostního internetu
 6. Navzdory negativním dopadům změny klimatu stát udržuje vysoký standard vodohospodářských služeb a zároveň zvyšuje jejich dostupnost