2.2 Výzkum, vývoj, inovace

Ke zvyšování životní úrovně a tím i kvality života je nutná schopnost inovovat. Inovace také souvisí se schopností reagovat na potřeby naší společnosti, stejně jako na globální výzvy. Nejdůležitějšími dnešními tématy jsou požadavky na adaptaci na změnu klimatu, minimalizace negativních vlivů změny klimatu na společnost a životní prostředí, přechod k nízkouhlíkové energetice, stejně jako snižování nároků na spotřebu přírodních zdrojů a energetickou náročnost.

Jen inovační ekonomika je schopna osvojit si nové technologie a postupy, a následně je využít při propojení mezi výzkumem, školstvím a firmami.

Firmy a výzkum

Česko se dokáže dobře přizpůsobovat novým technologiím a postupům vyvinutým jinde. Nejlépe to v české praxi ukazují pobočky zahraničních podniků a velké domácí firmy. Naopak malé a střední podniky jsou v rámci výzkumu a technologií poměrně nerozvinuté. Právě proto by se na ně měla zaměřit další podpora.

Výzvou do budoucna kromě samotných inovací bude schopnost podniků uspět s novými postupy i technologiemi na trhu. Firmy a výzkumníci ale musí nejen objevit řešení, ale také ho náležitě obchodně využít, aby co největší část přidané hodnoty zůstala v domácí ekonomice. Klíčovým úkolem státu bude především podpora propojení akademických institucí s malými a středními podniky a také zrychlení komercionalizace výsledků výzkumu.

OPATŘENÍ STÁTU PRO NAPLNĚNÍ CÍLŮ: 

Cíl 8.1 kapacity pro aplikovaný výzkum 

  • Naplňování existujících strategii do r. 2020.
  • Příprava navazující strategie pro období po r. 2020, zajištění dostatku personálních kapacit a prostoru pro jejich práci.

Cíl 8.2 inovační aktivita podniků a spolupráce s akademickou sférou 

  • Naplňování existující strategie do r. 2020.
  • Příprava navazující strategie pro období po r. 2020, zajištění dostatku personálních kapacit a prostoru pro jejich práci.

Cíl: Česko má dobře fungující a stabilní instituce pro podporu aplikovaného výzkumu a vývoje a pro identifikaci příležitostí v této oblasti.

  1. Roste inovační aktivita podniků, založená zejména na výsledcích domácího výzkumu a vývoje, a rozsah spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou.