5.2 Koherence politik

Česko bude i dále promítat národní priority udržitelného rozvoje, principy a cíle Agendy 2030 i další mezinárodní závazky, do hlavních nástrojů vnějších politik na mnohostranné i dvoustranné úrovni, včetně rozvojové spolupráce a humanitární pomoci.  Reflektovány tak budou v Koncepci zahraniční rozvojové spolupráce a Programu transformační spolupráce a v relevantních obchodních, daňových, energetických, migračních a jiných politikách, které mají dopad na jiné země. Česká republika bude navíc také usilovat o to, aby Agendu 2030 ve svých vnitřních a vnějších politikách reflektovala Evropská unie.

Veřejná správa bude usilovat o vytvoření dostatečného institucionálního, analytického a kontrolního zázemí pro zajištění koherence politik pro udržitelný rozvoj. Sledování dopadů politik na jiné země pomůže snižovat negativní stopu Česka za jeho hranicemi. Kapacity pro sledování provázanosti politik vzniknou na úrovni centrální státní správy při Úřadu vlády České republiky – tak, aby měly potřebnou odbornost a tematicky se zaměřovaly na oblast udržitelného rozvoje.

Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Základním koordinačním mechanismem pro řešení otázek spojených s koherencí politik pro udržitelný rozvoj je Rada vlády pro udržitelný rozvoj a na pracovní úrovni její výbory. V oblasti rozvojové spolupráce náleží koordinační úloha Radě pro zahraniční rozvojovou spolupráci. Pro sledování koherence politik Evropské unie probíhá koordinace ve Výboru pro Evropskou unii a resortních koordinačních skupinách. Pro oblast ostatních politik s vnějším dopadem může využít koordinační roli Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody. Sledování koherence politik jako náplň činnosti bude vtělena do statutů těchto orgánů.

OPATŘENÍ STÁTU PRO NAPLNĚNÍ CÍLŮ: 

Cíl 22.1 pravidelné revize a úpravy zahraniční politiky

  • Pravidelné vyhodnocování toho, že domácí a zahraniční politika nejsou v rozporu.

Cíl 22.2 organizační uspořádání, které usnadní soulad mezi domácí a zahraniční politikou

  • Stanovení koordinátorů na ministerstvech.
  • Sdílení informací a hledáních společných postupů mezi dvěma nejdůležitějšími poradními orgány vlády v této oblasti, RVUR (udržitelný rozvoj) a RZRS (rozvojová spolupráce).

Cíl 22.3 aktivní politika na úrovni EU; vědět, „co chceme říci“

  • Průběžná koordinace pozic ČR vůči naplňování SDGs na evropské úrovni.

 

Cíl: Posílením koherence vnitřních politik s vnějším dopadem podporuje Česká republika globální udržitelný rozvoj.

  1. Česká republika průběžně promítá do koncepčních dokumentů a nástrojů vnějších politik přijaté mezinárodní závazky a národní priority v oblasti udržitelného rozvoje.
  2. Česká republika aktivně buduje institucionální kapacity pro sledování koherence vnitřních politik s vnějším dopadem a omezuje jejich negativní vliv na globální směřování k udržitelnému rozvoji.
  3. Česká republika aktivně prosazuje sledování a naplňování koherence politik na úrovni Evropské unie, ve vnějších politikách Evropské unie a na globální úrovni.