5.1 Globální prostředí podporující udržitelný rozvoj

Aby Česko působilo jako odpovědný člen mezinárodního společenství, musí dodržovat své závazky a pravidelně kontrolovat svůj progres v naplňování mezinárodních cílů. V zájmu demokratičnosti dlouhodobě podporuje řešení globální agendy udržitelného rozvoje zejména v rámci Organizace spojených národů (OSN).

V Evropské unii a ve Světové obchodní organizaci Česká republika jako otevřená ekonomika podporuje nové obchodní smlouvy a vícestranné dohody s dalšími státy, respektují-li principy udržitelného rozvoje. Prostřednictvím tohoto přístupu chce prosazovat světový obchodní systém, který bude v základu spravedlivější a zaručí předcházení sociálnímu dumpingu, tedy využívání ekonomicky slabších zemí těmi silnějšími.
V zájmu posílení své politické pozice, důvěryhodnosti a akceschopnosti bude Česká republika rovněž usilovat o naplňování mezinárodních finančních závazků v oblasti poskytování oficiální rozvojové pomoci. Postupným navyšováním tak chce docílit její hodnoty 0,33 % HND do roku 2030. Zároveň bude Česká republika podporovat vytvoření mezinárodního daňového orgánu při OSN, který by všem členským zemím zajistil rovné postavení při rozhodování o reformách mezinárodních daňových standardů.

Mír, spravedlnost a silné instituce

Česko na globální úrovni prosazuje plnění Agendy 2030 a její promítnutí do činnosti mezinárodních organizací, včetně změny myšlení, kterou do globální agendy udržitelného rozvoje přináší. Zvláštní důraz hodlá věnovat Cíli udržitelného rozvoje č. 16 „Mír, spravedlnost a silné instituce“, který vychází z dlouhodobé priority české zahraniční politiky (podpora demokracie a lidských práv) a bez něhož nelze naplnit ani ostatní cíle. V této oblasti bude ČR usilovat zejména o podporu budování odpovědných a transparentních institucí, které jsou současně s absencí konfliktů nezbytným předpokladem bezpečnosti a stabilních mezinárodních vztahů.

Důležitá je také spolupráce mezi jednotlivými oblastmi veřejné správy a společné úsilí o obsazování volných pozic v sekretariátech a zejména ve volených orgánech mezinárodních organizací českými zástupci. Součástí odpovědného působení v mezinárodních organizacích musí být stabilní a smysluplné vystupování při diskusích o udržitelném rozvoji na mezinárodních fórech. Aby aktivně a efektivně působilo ve světě, bude Česko posilovat svoje kapacity pro národní koordinaci a spolupráci v této oblasti.

OPATŘENÍ STÁTU PRO NAPLNĚNÍ CÍLŮ: 

Cíl 21.1 plnění mezinárodních závazků a jejich prosazování v EU

 • Průběžná koordinace pozic ČR vůči naplňování SDGs na evropské úrovni.
 • Postupné zvyšování prostředků na zahraniční rozvojovou spolupráci (tak, abychom dosáhli toho, k čemu jsme se dříve zavázali).
 • Vyhodnocení naplňování našich závazků v oblasti udržitelného rozvoje.

Cíl 21.2 cíle udržitelného rozvoje (SDGs) promítnout do aktivit ČR na mezinárodních fórech

 • Rozvíjení nástrojů zahraniční politiky ČR, které podporují mír a dobré vládnutí.
 • Rozvíjení diskuze o zahraniční politice s veřejností. 
 • ČR jako partner rozvojových zemí v mezinárodních organizací (podpora jejich zapojování a následně  rozvoj ekonomické diplomacie).
 • Boj s nelegálním obchodem se zbraněmi.
 • Při legálním obchodu s vojenským materiálem myslet na to, co se s těmi zbraněmi stane; nepostupovat alibisticky.

Cíl 21.3 jak lépe využít členství ČR v mezinárodních organizacích a v EU; jak lépe říkat, co si myslíme

 • Plnění cílů existujících strategií.

Cíl: Česká republika aktivně a s důrazem na národní priority spoluutváří prostředí podporující udržitelný rozvoj na globální úrovni a na úrovni Evropské unie.

 1. Česká republika prosazuje globální implementaci mezinárodních závazků v oblasti udržitelného rozvoje, jejich implementaci na úrovni Evropské unie i jejich promítnutí do činnosti mezinárodních organizací a sama tyto závazky plní.
 2. Česká republika na globální i na úrovni Evropské unie podporuje naplnění Cílů udržitelného rozvoje a specificky Cíle č. 16 Mír, spravedlnost a silné instituce.
 3. Česká republika posiluje svou přidanou hodnotu pro působení v mezinárodních organizacích a Evropské unii.