5.1 Globální prostředí podporující udržitelný rozvoj

Aby Česko působilo jako odpovědný člen mezinárodního společenství, musí dodržovat své závazky a pravidelně kontrolovat svůj progres v naplňování mezinárodních cílů. V zájmu demokratičnosti dlouhodobě podporuje řešení globální agendy udržitelného rozvoje zejména v rámci Organizace spojených národů (OSN).

V Evropské unii a ve Světové obchodní organizaci Česká republika jako otevřená ekonomika podporuje nové obchodní smlouvy a vícestranné dohody s dalšími státy, respektují-li principy udržitelného rozvoje. Prostřednictvím tohoto přístupu chce prosazovat světový obchodní systém, který bude v základu spravedlivější a zaručí předcházení sociálnímu dumpingu, tedy využívání ekonomicky slabších zemí těmi silnějšími.
V zájmu posílení své politické pozice, důvěryhodnosti a akceschopnosti bude Česká republika rovněž usilovat o naplňování mezinárodních finančních závazků v oblasti poskytování oficiální rozvojové pomoci. Postupným navyšováním tak chce docílit její hodnoty 0,33 % HND do roku 2030. Zároveň bude Česká republika podporovat vytvoření mezinárodního daňového orgánu při OSN, který by všem členským zemím zajistil rovné postavení při rozhodování o reformách mezinárodních daňových standardů.

Mír, spravedlnost a silné instituce

Česko na globální úrovni prosazuje plnění Agendy 2030 a její promítnutí do činnosti mezinárodních organizací, včetně změny myšlení, kterou do globální agendy udržitelného rozvoje přináší. Zvláštní důraz hodlá věnovat Cíli udržitelného rozvoje č. 16 „Mír, spravedlnost a silné instituce“, který vychází z dlouhodobé priority české zahraniční politiky (podpora demokracie a lidských práv) a bez něhož nelze naplnit ani ostatní cíle. V této oblasti bude ČR usilovat zejména o podporu budování odpovědných a transparentních institucí, které jsou současně s absencí konfliktů nezbytným předpokladem bezpečnosti a stabilních mezinárodních vztahů.

Důležitá je také spolupráce mezi jednotlivými oblastmi veřejné správy a společné úsilí o obsazování volných pozic v sekretariátech a zejména ve volených orgánech mezinárodních organizací českými zástupci. Součástí odpovědného působení v mezinárodních organizacích musí být stabilní a smysluplné vystupování při diskusích o udržitelném rozvoji na mezinárodních fórech. Aby aktivně a efektivně působilo ve světě, bude Česko posilovat svoje kapacity pro národní koordinaci a spolupráci v této oblasti.

Cíl: Česká republika aktivně a s důrazem na národní priority spoluutváří prostředí podporující udržitelný rozvoj na globální úrovni a na úrovni Evropské unie.

  1. Česká republika prosazuje globální implementaci mezinárodních závazků v oblasti udržitelného rozvoje, jejich implementaci na úrovni Evropské unie i jejich promítnutí do činnosti mezinárodních organizací a sama tyto závazky plní.
  2. Česká republika na globální i na úrovni Evropské unie podporuje naplnění Cílů udržitelného rozvoje a specificky Cíle č. 16 Mír, spravedlnost a silné instituce.
  3. Česká republika posiluje svou přidanou hodnotu pro působení v mezinárodních organizacích a Evropské unii.