6.1 Demokratičnost vládnutí

Česká republika zvýší reálnou možnost zapojení svých občanů a občanek do rozhodování o věcech veřejných a využije k tomu jak nástroje liberální demokracie, tak nástroje demokracie participativní a deliberativní. Jinak řečeno, k našemu cíli vede několik cest. Některé jsou kratší, ale můžeme při nich leccos důležitého minout. Některé jsou delší, ale mohou nám přinést víc. Česko proto půjde několika cestami souběžně.

Budou zlepšovány klasické formy liberální demokracie, aby své funkce plnily co nejlépe. V praxi to může znamenat např. podporu většího zastoupení žen v zákonodárných sborech i rozhodovacích funkcích obecně, dobrou dostupnost volebních místností či pozornost věnovanou transparentnosti politických stran.

Budou využívány formy demokracie participativní, tedy formy, které občany a občanky zapojuje do rozhodování přímo. Možností je např. rozšíření veřejného připomínkování návrhů veřejných politik, využívání referend (na místní, krajské i celostátní úrovni) nebo přizvání občanů a občanek ke spolurozhodování o rozpočtových prioritách tj. participativní rozpočtování.

A v podstatně větší míře, než dnes budou veřejné politiky deliberovány. Deliberace představuje určitou metodu diskuse, v níž se snažíme své postoje zdůvodnit a umožnit ostatním, aby je pochopili a zvážili. Tato diskuse je otevřená a mocenská převaha v ní není argumentem. Hlavním cílem deliberace je vzájemné ujištění, že v rozhodování budou vzaty v potaz různé perspektivy a že budou brány vážně. Prvek deliberace bude častěji přítomen již ve fázi přípravy veřejných politik, volby jejich východisek a cílů. Technická řešení mohou být různá, např. veřejné debaty a diskusní fóra na základě koncepce tzv. miniveřejností, nebo deliberativní průzkumy veřejného mínění ap.

Česká republika bude odstraňovat překážky, které dobré reprezentaci, participaci a deliberaci brání nebo ji ztěžují. A to jak v bezprostředních řešeních, tak v dlouhodobých podmínkách. Obecně to bude znamenat zejména dobrý přístup k informacím (např. budování otevřené datové struktury, či podporu silných médií veřejné služby), podporu diskusních dovedností na různých politických i nepolitických fórech a také ohled na vliv, který mají na občanskou aktivitu sociální nerovnosti (např. míra chudoby, genderová nerovnost nebo nerovnosti ve vzdělávání).

Nesmíme se ale omezovat jenom na formy a nástroje, které známe dnes. Za deset let mohou být podmínky jiné a demokratické formy také. Česko bude proto podporovat uvažování o inovacích demokratičnosti vládnutí. Jak přímo, v rámci vědeckého výzkumu, tak nepřímo, prostorem pro inovace různých think-tanků, neziskových organizací, obcí, jednotlivých politických stran a tak dále. Dobrý úmysl však nestačí. Před zavedením té či oné inovace je nutné zvážit možné dopady do různých oblastí. A s odstupem času se musíme zamýšlet, zda provedená inovace plní svůj účel.

OPATŘENÍ STÁTU PRO NAPLNĚNÍ CÍLŮ: 

Cíl 23.2 úředníci umějí zapojovat občany do rozhodování

  • Zadání pro občanského vzdělávání; říci co a jak se má rozvíjet, aby účast veřejnosti v rozhodování přinášela prospěch a omezovala následné konflikty a odvolávání se.
  • Zajistit reformu MA21  tak, aby lépe sloužila tomuto cíli.

Cíl 25.2 poskytování dat a informací veřejné správy občanům a to co nejpřívětivější cestou

  • Poskytování dat a informací veřejné správy ve větším rozsahu a to předem, aniž by o ně musel někdo žádat (otevřená data).

Doporučení? jak posoudit, zda občané komunikují se veřejnou správou elektronicky.

Cíl 26.3 o politice se musí vést diskuse s těmi, kterých se ta politika bude dotýkat

Doporučení: vytvořit praktický návod, jakými cestami může veřejná správa vést diskusi s veřejností (metody, k čemu slouží, jaké jsou jejich výhody a nevýhody).

Pokud bude veřejnost zapojena do tvorby všech důležitých politik, spíše se s nimi ztotožní a přispěje k jejich naplnění.

Cíl 27.1 občan má účinnou možnost být slyšen a vyslyšen při tvorbě a hodnocení politik 

Doporučení, aby vláda řekla, jakou cestou chce rozvíjet možnost občanů být slyšen a vyslyšen.

Tedy třeba: usnadnit účast ve volbách, vtáhnout veřejnost do debat o podobě konkrétních politik, dát občanům možnost rozhodovat o navržených řešeních.

Podle toho lze formulovat konkrétní postup (např. korespondenční volba a mobilní volební místnosti, strukturované diskuse, obecné referendum apod.).

Cíl: Tvůrci veřejných politik mají znalosti a dovednosti, které jim umožňují plnohodnotnou účast ve veřejné rozpravě.

  1. Systém vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň veřejné správy reálně rozvine koncepční uvažování a zprostředkuje nejnovější vědecké poznatky, kontakt se zkušenostmi z jiných zemí a vhled do způsobu, jak s těmito poznatky kriticky pracovat.
  2. Systém vzdělávání poskytovaný veřejnými vzdělávacími institucemi zajistí rozvoj participativních a deliberativních dovedností občanů a občanek.
  3. Státní systém podpory orientovaného a aplikovaného výzkumu zajistí soustavný příliv poznatků a inovací demokratičnosti a dlouhodobé efektivity vládnutí.

Cíl: Veřejné politiky jsou soudržné ve vztahu k cílům strategického rámce Česká republika 2030.

  1. Veřejná správa na všech úrovních bude mít dostatečnou institucionální kapacitu k vytváření soudržných politik (kompetence, personál, finanční prostředky, komunikační kanály ap.).
  2. Veřejné politiky budou brát ohled na dlouhodobé dopady a instituce veřejné správy budou tyto dopady sledovat v rámci vlastních strategických materiálů.
  3. Veřejné politiky budou založeny na dostupných znalostech a budou systematicky posuzovány předem s ohledem na možné dopady na příjemce a dopady na jiné oblasti než oblast primárního zájmu.
  4. Veřejné politiky budou systematicky vyhodnocovány zpětně (ex-post evaluace).