2.4 Infrastruktura

Podmínkou odolné ekonomiky, podnikání i kvality života je vhodně navržená a spolehlivá infrastruktura. Je tedy v zájmu státu infrastrukturu stále rozvíjet. Zároveň ale infrastruktura musí působit co nejmenší škody, třeba při fragmentaci krajiny a záboru půdy.
Kvalitní infrastruktura je pro chod státu klíčová, proto do ní musí soustavně a dlouhodobě investovat. Nutný je veřejný podíl vlastnictví, protože kvalitní infrastrukturu nelze nechat pouze na krátkodobém rozhodování tržního mechanismu. Stát by proto měl udržovat a zkvalitňovat regulatorní rámec, který zajistí jak bezpečnost a kvalitu, tak ekonomický a sociální standard.

Adaptace elektrizační sítě

Důležitou součástí infrastruktury je elektrizační síť. Ta tradičně vychází z centralizované výroby ve velkých elektrárnách, nicméně se zvýšením podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů bude nutné, aby se síť přizpůsobovala velkému množství menších zdrojů. Decentralizovaná výroba roste díky šíření nových technologií a lokální zdroje jsou posílením bezpečnosti a přínosem pro místní ekonomiku. Zároveň růst obnovitelných zdrojů cíleně podporuje evropská i domácí legislativa.

Napojení na jádro kontinentu

Dopravní infrastruktura stále kopíruje hranice bývalého Východního bloku.  Je třeba usilovat o takové vedení mezistátních komunikací , aby se z České republiky nestala pouze periferie – místo, kterým se jen rychle a levně projede, nebo kterému je lepší objet. V zájmu státu je zajistit trvalé a efektivní spojení  s jádrem kontinentu, především s Německem, Francií a zeměmi Beneluxu. Zároveň ale také musí dojít k rozvoji regionální dopravní infrastruktury, která by zmírňovala odliv obyvatel z periferních oblastí České republiky.

Zajištění pitné vody

Vodohospodářská infrastruktura plní dvě základní funkce: přivádí pitnou vodu a odvádí odpadní. Investice do hospodaření s vodami budou spojené zejména s adaptací na změnu klimatu, například ve zmírňování následků sucha. Nejdůležitějším úkolem pro vodohospodářství je zajistit dostatek pitné vody navzdory zhoršení hydrologických podmínek v důsledku klimatické změny.

Informační infrastruktura

Současný svět nejvíce ovlivňuji technologické změny, a to jak na úrovni ekonomiky, tak celé společnosti. Těmto změnám se daleko lépe přizpůsobují bohatší země s vyšším inovačním potenciálem. Veřejné investice do informační struktury jsou tedy klíčové, aby Česko zůstalo nadále mezi inovativními státy a nespadlo do „periferie“ vývoje.

Cíl: Ekonomické aktivity podporuje stabilní a funkční infrastruktura.

  1. Zachování trvalé státní kontroly nad systémem kritické infrastruk-tury a rozvíjení systému ochrany kritické infrastruktury
  2. Je zajištěno kvalitní dopravní spojení s ekonomickými populačními a dopravními centry Německa, Rakouska a Polska
  3. Elektrizační síť zajišťuje distribuci elektrické energie v požadovaném technickém standardu bez ohledu na strukturu zdrojů
  4. Soustavy zásobování tepelnou energií vytvářejí podmínky pro efektivní využití tepla z obnovitelných a druhotných zdrojů energie dostupných na regionální a místní úrovni
  5. Zvyšuje se dostupnost vysokorychlostního internetu
  6. Navzdory negativním dopadům změny klimatu stát udržuje vysoký standard vodohospodářských služeb a zároveň zvyšuje jejich dostupnost