Dne 28. listopadu 2014 proběhlo v Praze Fórum pro udržitelný rozvoj 2014. Úvodním projevem jej zahájil premiér Bohuslav Sobotka, předseda Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Jako hlavní host vystoupil Simon Upton, ředitel Direktorátu OECD pro životní prostředí.

„Samotným srdcem strategie zeleného růstu je dobrá hospodářská politika, tedy politika založená na účinném využívání a správě zdrojů. »Ekonomické« a » ekologické« tak nejsou protikladné kategorie. Započtení nezamýšlených důsledků naší ekonomické činnosti, jakými jsou například povodně, sucho či zdraví obyvatel, může zdánlivě černá čísla ekonomiky rychle proměnit v čísla červená,“ uvedl ve svém projevu premiér Bohuslav Sobotka. Celý projev si může přečíst zde: http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/premier/projevy/projev-predsedy-vla….

Zelený růst

Významným hostem Fóra byl ředitel Direktorátu pro životní prostředí OECD Simon Upton, který představil koncept tzv. „zeleného růstu“. „Politika v současné době zaostává za vývojem technologií, to je potřeba změnit. Transformace našich ekonomik vyžaduje soustředěnou snahu vlád. Proto je přesun Rady vlády pro udržitelný rozvoj do premiérské gesce tím správným krokem,“ řekl ve svém projevu Simon Upton. „Jsou to právě přísné environmentální standardy, které podpoří rozvoj firem založených na inovacích a vysoké produktivitě. Podmínkou je však odstranění bariér vstupu na trh pro nové firmy“, uvedl Simon Upton k výsledkům výzkumu OECD ve 24 zemích, které budou zveřejněny v nadcházejících dvou týdnech. Simona Uptona si můžete poslechnout například v archívu České televize zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/2144110583…. Jeho vystoupení začíná od 15 min. 13 s. vysílání.

Význam udržitelného rozvoje ve svém projevu vyzdvihl rovněž ministr životního prostředí Richard Brabec. „Téma zeleného růstu je velice komplexní a reaguje na globální trendy, které, ač v mnoha ohledech abstraktní, jsou a budou hybatelem vývoje v příštích dekádách. Společnost i ekonomika se bude muset vypořádat zejména se změnou klimatu (predikce mluví o roční ztrátě HDP v rozmezí 1 – 5 % v důsledku změny klimatu) a ekonomikou závislou na fosilních zdrojích energie; s růstem globální populace (8,4 mld. v roce 2032) a urbanizace (s tím spojený růst odehrávající se právě zde a potřeba nezbytných investic do udržitelného rozvoje měst); s nedostatkem přírodních zdrojů (v důsledku industrializace rozvojových zemí); s nedostatkem vody (do roku 2030 poptávka po vodních zdrojích převýší nabídku o 40 %) a potravinovou bezpečností (předpokládaný nárůst globálních cen potravin v roce 2030 o 70 – 90 %)a se zhoršujícím se stavem ekosystémů a s pokračujícím odlesňování krajiny (v letech 2005-2020 je ztráta lesního porostu v Jihovýchodní Asii a Africe odhadována na 13%).“

Tři pilíře udržitelnosti

Fórum pro udržitelný rozvoj 2014 bylo složeno ze tří tematických panelů pokrývajících a překrývajících tři dimenze udržitelného rozvoje: sociální, ekonomickou a environmentální. V prvním panelu, nazvaném Ekonomické nástroje udržitelného rozvoje, Simon Upton představil konkrétní nástroje, příklady, inspirace zelného růstu. S komentáři vystoupili Bedřich Moldan z Centra pro otázky životního prostředí, Vladimír Špidla, vedoucí týmu poradců premiéra ČR a Jiří Nekovář, prezident Evropské fiskální konfederace.

Udržitelný rozvoj jako nový globální rozvojový rámec se stal hlavním tématem druhého panelu. Cíle udržitelného rozvoje, určující globální agendu po roce 2015. představil Michal Broža z Informačního centra OSN v Praze. Následně Ivan Jukl, vrchní ředitel sekce ekonomické Ministerstva zahraničních věcí, objasnil postoj České republiky vůči vyjednávanému dokumentu. Pohled soukromého sektoru představil Petr Kalaš z České podnikatelské rada pro udržitelný rozvoj. Katarína Šrámková, politická analytička FoRS, Tomáš Tožička, koordinátor kampaně Česko proti chudobě, a Petr Lebeda v diskusi zastupovali pohled občanské společnosti.

Paralelně vedený panel Demografický vývoj jako příležitost: stříbrná ekonomika se pokoušel vyvrátit zažitý pohled na stárnutí populace jako na hrozbu, ale snažil se o pohled, který situaci vnímá, jako příležitost jak se adaptovat nejen na demografickou změnu a vytvářet inkluzivní společnost. Nejen o tom diskutovali Vladimír Špidla, vedoucí týmu poradců premiéra ČR, Linda Sokačová z Alternativy 50+, Ilona Štorová z Asociace vzdělávání dospělých ČR,, Ondřej Nývlt z Český statistický úřad, Veronika Bešťáková zastupující Fakultu architektury ČVUR a Radim Boháček z CERGE-EI.

Fórum pro udržitelný rozvoj

Fórum pro udržitelný rozvoj 2014 představuje reprezentativní akci Rady vlády pro udržitelný rozvoj navazující na tradici vytvořenou předchozími ročníky. Cílem Fóra je stát se výraznou platformou pro setkávání odborné veřejnosti a lidí ze všech úrovní s kompetencí rozhodovat. Právě široká diskuse a participativní přístup jsou jedním ze základů obnovené činnosti Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Ta ožila díky rozhodnutí současné vlády ze dne 9. června 2014, na jehož základě se novým gestorem Rady stal Úřad vlády České republiky. Poprvé se v novém složení sešla 5. září 2014, více se můžete dozvědět zde: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/poprve-zasedala-znovuobnov….

Partnerské organizace

Věříme, že právě takovéto akce pomohou k vytváření sítě se strategickou a odbornou kapacitou, které přispějí k prosazování principů udržitelnosti v systému rozhodování.
Po dobu konference se v prostorách Lichtenštejnského paláce prezentovali organizace a projekty přispívající k udržitelnému rozvoji:

Národní síť Zdravých měst ČR
Zdravé město Litoměřice
Energy Cities
Společnost pro trvale udržitelný život
Byznys pro společnost
Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj
Projekt Česko hledá budoucnost
CESES FSV UK
Sdružení středisek ekologické výchovy PAVUČINA

Velmi nás těší, že Fórum pro udržitelný rozvoj 2014 bylo pozitivně přijato médii. Z ohlasů doporučujeme především následující:

http://www.mzp.cz/cz/articles_141128_Rozhlas_publicistika

http://www.radio.cz/cz/rubrika/zpravy/sobotka-udrzitelny-rozvoj-je-trval…

http://www.denik.cz/z_domova/sobotka-rada-vlady-pro-udrzitelny-rozvoj-ma…

http://www.blesk.cz/clanek/live-zpravy/288583/udrzitelny-rozvoj-je-podle…

http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/obsah/341/probehlo-forum-udrzi…