Rostliny zavlažuje kapkou po kapce systém plastových trubek, v pračkách i na záchodech protéká výhradně dešťová voda a na polích roste speciální suchomilné obilí. I tak by mohla vypadat česká realita za pár desítek let. Izrael tak funguje už dnes. Jak to vypadá popisuje kniha „Budiž voda“ Setha M. Siegela. Příběh o tom, jak se pouštní země vyrovnává s nepříznivými podmínkami a přesto byla schopná vybudovat životaschopné vodní hospodářství, se může stát inspirací i pro Česko.

Jedním z největších problémů hospodaření s vodou budou do budoucnosti rozevírající se nůžky mezi její spotřebou a dostupností. Zatím v České republice sice klesá spotřeba pitné vody, zároveň ale v důsledku probíhající změny klimatu klesá i dostupnost vody. Voda u nás není v dobré kondici, protože velká část povrchových vod je kontaminována splachy z polí a odpadními vodami

Právě Izrael je zemí, která se s nedostatkem vody potýká po celou dobu své existence. Přesto tato země dokázala vyřešit vlastní problémy s vodou. A dokonce jí má takový nadbytek, že dodává vodu sousedním zemím.

Nově vydaná kniha „Budiž voda“ autora Setha M. Siegela popisuje vizi a cestu, jak navzdory velmi omezeným zdrojům vody, rychle rostoucí populaci i ekonomice a mnohdy nepřátelsky naladěným sousedním zemím si Izrael dlouhodobě udržuje náskok v oblasti vodohospodářských inovací. Kniha umožňuje čtenářům seznámit se s izraelskými zkušenostmi a zjistit, jak lze změnit vyprahlou zemi ve vodní velmoc.

Klíčem k tomu je podle knihy především rozhodnutí postavit vodní hospodářství do centra politické agendy. Stát Izrael šel tak daleko, že vodu prohlásil za kolektivní majetek. Druhou položkou v receptu na úspěchu byla sázka na chytrá řešení, zejména v zemědělství, která přinesla přelomové inovace.

Jedním z nich bylo zdokonalení zalévání pomocí kapkové závlahy. Při něm se spotřebovává extrémně malé množství vody, doslova jednotlivé kapky. Došlo také na šlechtění suchu odolných odrůd nebo na technologie na odsolování vody. A poslední ingrediencí jsou zatvrzelí vizionáři. Mezi ně patří Simcha Blass, vodní inženýr, poradce vlády a hlavní hrdina knihy „Budiž voda“.

Díky sázce na maximálně úsporné nakládání s vodou se jako vedlejší produkt podařilo vybudovat životaschopný průmysl zaměřený na vodní technologie. I to je příklad, jak mohou šetrné technologie přinést ekonomický rozvoj celé společnosti. Dnes izraelské firmy představují jedničku ve vodních technologiích a vyváží do světa nejen závlahové systémy, ale i systémy pro měření spotřeby vody nebo dokonce sněžná děla.

Nový problém

Úsporné nakládání s vodou nebylo v české kotlině po staletí důležitým tématem. Naopak mírné podnebí s dostatkem srážek bylo vhodné pro úspěšné zemědělství a pro rozvoj hospodářsky vyspělé země.

V důsledku probíhající změny klimatu se mění situace i v Česku. Klimatická změna přináší častější extrémní projevy počasí a tak se kromě povodní musíme naučit vyrovnat i s dlouhotrvajícím suchem. A právě technologické inovace budou jedním z nástrojů, který pomůže minimalizovat negativní dopady sucha a nedostatku vody na lidské životy a zdraví, životní prostředí, ekonomiku a společnost.

Stát řeší problematiku sucha na několika úrovních. Loni vznikla Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR , pracuje meziresortní skupiny VODA-SUCHO a problém nedostatku vody se diskutuje v rámci Visegrádské skupiny. Nicméně hlavní úkol pro lepší odolnost jak vůči povodním, tak vůči suchu, musíme udělat sami.

Klíčové je udržet vodu v krajině, nejlépe přírodě blízkým opatřením, jako jsou zdravé a pestré lesy. Naopak zmenšovat by se měla plocha nevhodně obdělávané zemědělské půdy. Ta nejen, že zachycuje méně vody, ale každým rokem tuto schopnost ztrácí. Právě problémy se zadržováním vody v krajině a nakládání s vodou v průmyslu i domácnostech považuje za jeden z klíčových problémů aktuálně projednávaný Strategický rámec Česká republika 2030. Ten kromě jiného navrhuje, aby se po ukončení smluv se zahraničními partnery vrátilo provozování vodárenské infrastruktury do pravomoci měst a státu.

Další izraelskou inspirací může být propracovaný systém nakládání s odpadní vodou, jak v zemědělství, tak v průmyslu. Podobně přísný systém je i u distribuce pitné vody, kde si dovolí jen šest procent ztrát v rozvodné síti. Ztráty v pražské síti dosahují hodnoty kolem 20 %, před dvaceti lety byly ale tyto ztráty více než dvojnásobné.

Knihu „Budiž voda“ Setha M. Siegela vydává nakladatelství Aligier s.r.o., cena 369 Kč. Předmluvu napsal ministr životního prostředí Richard Brabec.