Růst městských aglomerací zabírá stále více půdy.  Kvůli tomu roste tlak na přírodní prostředí a první, kdo musí ustoupit jsou mokřady, které se historicky nacházely ve městech nebo v jejich blízkosti. Města se totiž povětšinou zakládala v blízkosti řek, jezer, u zdrojů pitné vody, připomíná Světový den mokřadů.

Mokřady poblíž měst zajišťují mnohé významné funkce:

  • Zachycují a zmírňují povodně a přívalové deště.
  • Zvyšují vlhkost vzduchu a přirozeně ochlazují vzduch výparem. Jsou záchranou především v teplých měsících, kdy se vlivem klimatické změny kumuluje ve městech horký vzduch.
  • Jsou zdroji a rezervoáry pitné vody.
  • Zlepšují kvalitu vody tím, že jsou přirozenými filtry a jsou využívány i pro čištění odpadních vod.
  • Poskytují lepší životní podmínky ve městech, jsou místem pro rekreační aktivity, jsou atraktivní pro turismus.
  • Poskytují i zdroje potravin a suroviny pro řemeslnou výrobu.
  • Mokřady svými funkcemi přirozených vodních filtrů a zásobáren živin mohou také urychlit obnovu území a pomoci při obnově oblastí zasáhnutých přírodními katastrofami.

Ministerstvo životního prostředí připomene Světový den mokřadů promítáním dokumentárního filmu Tajemný svět mokřadů ve čtvrtek 1. února od 17.00 v pražském Kině Pilotů. Film přibližuje krásu, bohatost a tajemnost mokřadů a jejich biodiverzity.

Snímek ukáže také význam mokřadů v krajině a objasní příčiny, proč mokřady z krajiny mizí. Film byl natočen v roce 2017 v rámci projektu Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů České republiky.

K poznávání mokřadů mohou zájemci využít databázi Mokřady České republiky. Ta vznikla v rámci projektu Ochrana a udržitelné využívání mokřadů České republiky v roce 2016. V současné době eviduje 2069 mokřadů. K dispozici mají i mobilní aplikaci Mokřady.

Světový den mokřadů

Oslavy Světového dne mokřadů připadají na 2. února. Právě v tento den byla před 47 lety sjednána Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva.
Světový den mokřadů každoročně připomíná, proč je potřeba chránit bažiny, slatiny, rašeliniště, pobřežní pásma rybníků, lužní lesy, nivy řek, mrtvá ramena, tůně, zaplavované louky či prameniště.

Co jsou to mokřady?

Biotopy na rozhraní vody a souše, ekosystémy, které se podílejí na koloběhu vody v přírodě. Udržují vodu v krajině a příznivě ovlivňují podnebí. Vedle toho pohlcují nadbytečný oxid uhličitý z ovzduší, jsou zdrojem potravy a zmírňují klimatické změny. Mokřady jsou také domovem specifických společenstev a jinde se nevyskytujících nebo vzácných druhů rostlin, živočichů, hub a mikroorganismů. Představují tedy jedny z nejpotřebnějších, ale také nejohroženějších světových ekosystémů. Přes snahu o jejich rozumné využívání, mokřady z krajiny mizí. Nejčastěji kvůli přeměně na zemědělskou půdu. Dále pak velkoplošné i místní odvodňování, narovnávání a zahlubování koryt řek, budování vodních nádrží, urbanizace i těžby rašeliny.

Současná podoba intenzivního zemědělství a nedostatek přirozené vegetace v krajině působí nejen znečišťování vod, degradaci půdy a její erozi. Má podíl i na úbytku biodiverzity a na změně klimatu a šíření suchých oblastí. K úbytku mokřadů přispívá i urbanizace a budování dopravních sítí.