Vláda na svém jednání 19. dubna 2017 odsouhlasila dokument Strategický rámec Česká republika 2030, který udává směr udržitelného rozvoje země na příští desetiletí. Materiál nastavuje cíle, kterých by Česko mělo dosáhnout v oblasti rozvoje společnosti, hospodářství, obcí a regionů, odolnosti ekosystémů, dobrého vládnutí a propojení se světem.

„Strategický rámec Česká republika 2030 definuje cíle pro rozvoj naší země. Jeho naplňování povede ke zvýšení kvality života všech obyvatel a nasměřuje Česko k rozvoji, který je udržitelný po sociální, ekonomické i environmentální stránce,“ shrnul předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Strategický rámec propojuje dva zásadní koncepty: udržitelný rozvoj a kvalitu života. Ta by se měla stát hlavním ukazatelem rozvoje, vhodnějším než klasické ekonomické ukazatele, které nejsou schopné popsat rozměr lidského života, jako je zdravotní stav, rovnováha mezi prací a soukromým životem, vzdělávání, kvalita životního prostředí či osobní bezpečí. Strategický rámec má zároveň sloužit jako vodítko pro rozvoj regionů a obcí.

Strategie strategií

Strategický rámec Česká republika 2030 tvoří dlouhodobý rámec pro strategické plánování ve státní správě a umožní transparentně komunikovat dlouhodobé cíle státní správy odborné i široké veřejnosti. Nenahrazuje sektorové dokumenty, ale byla vytvořena ve spolupráci s resorty tak, aby se podle ní mohla orientovat tvorba strategických a koncepčních materiálů, kterých má Česká republika v současné době kolem 150.

Členové vlády a vedoucí ústředních správních úřadů byli pověřeni, aby zajišťovali soulad resortních strategií a koncepcí se Strategickým rámcem Česká republika 2030. Garantem tohoto souladu bude Úřad vlády ČR, který každé dva roky představí Zprávu o kvalitě života a její udržitelnosti. Neziskové organizace, firmy i akademické instituce budou vyzvány, aby zpracovaly k této zprávě zprávu stínovou. Na základě jejich důsledného porovnání bude vedena celospolečenská diskuse o dlouhodobém rozvoji Česka.

Strategický rámec ČR 2030, který navazuje na Strategický rámec udržitelného rozvoje z roku 2010, vznikal téměř dva roky. Připravovaly a komentovaly jej stovky expertů z akademické, firemní i neziskové oblasti. Významnou podporu v tomto procesu poskytlo devět expertních výborů Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Konkrétní opatření budou zachycena v implementačním dokumentu, který by vláda měla projednat ještě v letošním roce. Dokument rovněž předpokládá zapojení nestátních aktérů a aktérek, kteří se k naplňování cílů České republiky 2030 budou moci přihlásit formou tzv. dobrovolných závazků.

Podpora partnerů

Strategický rámec Česká republika 2030 podporují také partneři,  jak z firemního prostředí, tak sociální i neziskové sféry. „Schvalovaný dokument vidíme jako strategickou cestu potřebného vývoje české společnosti.  Český byznys má zájem o stanovení dlouhodobých vývojových trendů, které napomůžou stabilnímu prostředí pro podnikání. Prosperita byznysu je totiž přímo úměrná prosperitě země,“ říká Jan Žůrek prezident České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD).

Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly je Strategický rámec ČR 2030 velmi důležitý dokument. „Měl by se stát hlavní strategií, ze které se budou ty ostatní odvíjet,“ dodává Středula.

Také Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, považuje za velmi dobré, že Česká republika má strategii svého rozvoje pro další roky. „Její součástí je také výrazné zlepšení životního prostředí, snížení závislosti na fosilních palivech, šetrné nakládání s přírodními surovinami a lepší ochrana divoké přírody. Veřejná správa se stejně jako neziskový sektor teď musí zaměřit na naplnění těchto cílů,“ říká Jiří Koželouh.