Modernizace ekonomiky uhelných krajů byla pomalejší a jen částečně úspěšná, než ve zbytku země. Systémovým řešením těchto problémů by se měl stát Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (SRHR), který v lednu schválila vláda.

Hlavním smyslem Strategického rámce, který vládě předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), je vyvolat nebo podpořit změny v hospodářské struktuře. Proto strategie sází na rozvoj podnikání, zvýšení atraktivity pro zahraniční investory, ale i vznik pracovních míst pro kvalifikované zaměstnance. To se neobejde bez podpory vzdělávání a také výzkumu a inovací.

Sama strategie připouští, že v řadě případů je třeba změnit poměry v dotčených krajích v širším smyslu, to znamená vytvořit podmínky, které hospodářské změny usnadní nebo odstranit stávající bariéry. Kraje tak musí usilovat o zlepšení stavu silnic a železničního napojení na Německo, zlepšit se má i fungování úřadů a také snižovat sociální rozdíly. Jedním z pilířů restrukturalizace má být ozdravení životního prostředí.

Čeští experti se při vytváření restrukturalizační strategie inspirovali obdobnými postupy, které výrazně přispěly k hospodářské proměně průmyslového Porúří v Německu. SRHR je společným projektem vlády a tří uvedených krajů, který vznikl také v úzké spolupráci se zástupci dotčených resortů.

Zapojení veřejnosti

Prvním krokem při tvorbě strategie byla zevrubná analýza aktuálního stavu. Konkrétní opatření k řešení stávajících problémů obsahuje návrhová část strategie. Jednotlivá opatření představí Souhrnný akční plán, který bude vládě předkládán každoročně na konci května.

Restrukturalizace je unikátní v tom, že impulsy k řešení konkrétních problémů přicházejí „vládě na stůl“ přímo z regionů. Výkonný tým se tudíž nezaobírá pouze podněty z příslušných ministerstev, ale také z řad široké veřejnosti, která využívá webové rozhraní na stránkách Restart regionu.

Snižování sociálních a ekonomických nerovností

„Udělali jsme důležité kroky k zásadní hospodářské restrukturalizaci dotčených krajů. Naplňováním Strategického rámce dojde k nastartování ekonomické restrukturalizace v územích, která jsou dlouhodobě považována za problémová a ekonomicky zaostávající. Realizace opatření by měla vést k naplňování jednoho z cílů české regionální politiky, kterým je snižování sociálních a ekonomických nerovností,“ přiblížila záměry strategie ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Jako příklad uvedla zřízení pracoviště vysokých škol v Karlovarském kraji, vybudování výzkumných center navázaných na krajská specifika, či podporu podnikání nad rámec evropských fondů. Dobrou zprávou je, že restrukturalizace počítá také s regenerací zanedbaných a nevyužívaných areálů a budov – tzv. brownfields.

Akční plán pro zvýšení prosperity krajů

Na samotnou strategii navazuje vytvoření Akčního plánu pro období 2017-2018. Dokument určuje hlavní priority a aktivity v oblasti regionálního rozvoje a usiluje o využití potenciálu jednotlivých krajů. Jeho hlavní prioritou, kromě zlepšení dopravní infrastruktury, je zvyšování kvality sítě zdravotnických a sociálních zařízení, škol, a podpora kulturních památek. „Akční plán je v podstatě opatření a souhrn aktivit obsažených ve Strategii regionálního rozvoje, ale reaguje na aktuální potřeby v krajích,“ charakterizuje jeho obsah ministryně Šlechtová.

Jeho cílem je kromě konkrétních kroků k naplnění cílů české regionální politiky také sestavení přehledu finančních zdrojů státu pro podporu regionálního rozvoje v daném období. Mezi prioritami je podpora inovační infrastruktury, dostavba klíčových úseků silniční a železniční infrastruktury a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj malých a středních podniků. „Na národní úrovni se jedná o zajištění kvality i kapacity veřejných služeb v území s ohledem na demografický vývoj, integrace znevýhodněných skupin obyvatel zapojením do pracovního procesu či podpora rozvoje a fungování místní komunity v regionech ČR,“ dodala Karla Šlechtová, jejíž ministerstvo je garantem sestavení a vyhodnocení Akčního plánu.

Vyjádření ekologických organizací

Ekologické organizace Hnutí DUHA, Greenpeace, sdružení Limity jsme my, Kořeny Litvínov a STUŽ vydaly společnou tiskovou zprávu, ve které vítají strategii proměny uhelných regionů jako je definitivní odklon od uhlí v Ústeckém kraji.

Podle nevládních organizací by měla strategie přinést skutečnou změnu, nikoliv udržet dosavadní poměry v dotčených krajích. Připomínají, že Akční plán by měl pamatovat na nové pracovní příležitosti pro lidi, kteří zůstanou bez práce po zavření velkolomu Československé armády v Ústeckém kraji. Odvolávají se na studii EkoWATT CZ, podle níž kraj disponuje potenciálem pro rozvoj čistých obnovitelných zdrojů a posílení energetické efektivity. Díky tomu by mohlo vzniknout 2 300 nových pracovních míst, což je více než dvojnásobek počtu pracovníků postupně propouštěných z velkolomu ČSA.

Podle nevládních organizací je nejvyšší čas odepsat nepotřebné uhlí za limity a dát jistotu nejen horníkům (kteří již pobírají speciální sociální dávky), ale i obcím a místním lidem obávajícím se o své domovy. Navrhují také vyšší zpoplatnění těžby státního uhlí. Podle Hnutí DUHA by modernizaci regionu mohlo pomoci i nové území pro ochranu divoké přírody v Krušných horách, které by přilákalo turisty.

Jako příklad dalším severočeským obcím, jak lze kombinací energetických úspor a obnovitelných zdrojů zajistit lepší podmínky pro své obyvatele, by mohl podle Greenpeace sloužit donedávna těžbou ohrožený Horní Jiřetín.

Na důležitost vyřešení případných majetkových nesrovnalosti tak, aby se předešlo sporům ve využití prostoru zaniklého velkolomu ČSA, upozorňuje o. s. Kořeny Litvínov. Navrhuje, aby byl lom využit jako přečerpávací elektrárna – záložní zdroj, doplňující rozvoj větrných elektráren.

Info o realizaci SRHR a tvorbě Akčního plánu: http://www.restartregionu.cz/