Implementační plán pro zlepšení kvality života

Kabinet ministrů dnes schválil Implementační plán pro naplnění Strategického rámce Česká republika 2030. Strategický rámec Česká republika 2030 je zastřešující dokument, který udává směr rozvoje naší země pro příští desetiletí. Zaměřuje se na zmírnění polarizace trhu práce, snížení podílu lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením nebo na snížení genderové nerovnosti. Implementační plán strategického rámce zahrnuje konkrétní kroky s časovým harmonogramem pro zvýšení kvality života našich obyvatel a dosažení hospodářského i společenského pokroku, to vše s plnohodnotným zachováním životního prostředí pro budoucí generace.

Současně s Implementačním plánem ke Strategii ČR 2030 vláda dnes schválila také Implementaci Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj, kterou Česko přijalo spolu s dalšími 192 státy světa na summitu OSN v roce 2015. Agenda 2030 obsahuje 17 závazků, které by do roku 2030 měly vést například k vymýcení extrémní chudoby a hladu, zdravému životu, spravedlivému vzdělávání, genderové rovnosti, dostupnosti vody nebo přijmutí bezodkladných opatření na boj se změnou klimatu.

 

Česko a udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj ve zkratce znamená především rovnováhu mezi třemi základními oblastmi našeho života – ekonomikou, sociálními aspekty a životním prostředím. V České republice funguje již od roku 2003 Rada vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen RVUR), jako stálý poradní a koordinační orgán vlády České republiky pro tuto oblast.

RVUR spolu s Odborem pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády (dále je OUR) vytvořily v roce 2017 Strategický rámec Česká republika 2030. Dokument Česká republika 2030 byl reakcí na strategii OSN Agenda 2030 a odráží tento koncept na národní úrovni. Strategický rámec ČR 2030 je rozdělen do šesti základních oblastí: lidé a společnost, hospodářský model, odolné ekosystémy, obce a regiony, globální rozvoj a dobré vládnutí. Těchto šest kapitol obsahuje celkem 27 strategických cílů, které jsou ještě rozděleny do 97 konkrétních, specifických cílů.

Implementační plán převádí Strategický rámec do praxe. Ke každému specifickému cíli navrhuje několik opatření a doporučení, které mají být realizovány uvedenými gesčními resorty, případně spolugestory. Na přípravě plánu se podílely pracovní skupiny, které slučovaly dle jednotlivých témat relevantní aktéry z oblasti státní správy, vědy, neziskových organizací i široké veřejnosti. V rámci zapojení veřejnosti proběhlo také 8 kulatých stolů v krajských městech, kterých se zúčastnily desítky zástupců veřejného i nevládního sektoru. Díky nim bylo možné získat cenné podněty, beroucí ohled na specifika krajských a lokálních úrovní.

Co to pro nás znamená?

Implementační rámec Strategického rámce ČR 2030 je „návodem“ jak cílů Strategického rámce ČR 2030 dosáhnout. Stanovuje konkrétní úkoly a aktivity pro jednotlivá ministerstva a další orgány veřejné správy, a to buď ve formě opatření či doporučení. Pro úspěšné naplnění všech doporučení a opatření v Implementačním plánu bude zapotřebí zejména spolupráce a komunikace mezi všemi resorty a celostní přístup ve tvorbě veřejných politik. Tomu bude napomáhat založení skupiny tzv. focal pointů (kontaktních osob) z každého ministerstva, kteří spolu budou sdílet data a informace.

Samotnou implementaci zaštiťuje místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec. Ten bude prostřednictvím Ministerstva životního prostředí podporovat potřebnou koordinaci, stejně jako vyhodnocovat a aktualizovat implementační plán. Pokroky v naplňování opatření a doporučení Implementačního plánu Strategického rámce ČR 2030 budou zhodnoceny vždy jednou za tři roky ve Zprávě o kvalitě života. Kvalita života by se měla stát hlavním ukazatelem rozvoje, vhodnějším než klasické ekonomické ukazatele. Ty totiž nejsou schopné popsat rozměr lidského života, jako je zdravotní stav, rovnováha mezi prací a soukromým životem, vzdělávání, kvalita životního prostředí či osobní bezpečí. První zpráva vznikne v roce 2020 za období let 2018 – 2019.

Implementační plán je tedy důležitým nástrojem k realistickému a měřitelnému hodnocení toho, jak se České republice daří. V dlouhodobém horizontu přispěje ke zvyšování kvality života nás všech a pomůže Česku k plnění cílů udržitelného rozvoje i na mezinárodní úrovni.