Jak může firma podporovat zaměstnávání matek a posilovat postavení žen na pracovišti? Projekt „Matky vítány!“ je ukázkou globální mateřské politiky, která podporuje úspěšný návrat rodičů pečující o novorozeně na trh práce ve firmě Vodafone.

Telekomunikační společnost Vodafone Czech Republic, a.s. má přes tři miliony zákazníků. Poslední dekádu let se angažuje se v oblasti společenské odpovědnosti, se zaměřením na environmentální, sociální oblast a férové podnikání. V roce 2016 přešla společnost z modelu korporátní společenské odpovědnosti do modelu udržitelné korporace se strategií Sustainable Business do roku 2025 (společně s ostatními pobočkami Vodafone po světě).

V roce 2015 se česká pobočka přihlásila k plnění Cílů udržitelného rozvoje a v loňském roce k principům UN Global Compact a stala se členem Národní sítě Global Compact v České republice.

Matky vítány

Projekt „Matky vítány!“ vznikl v roce 2015 a přestavuje globální mateřskou politiku, dávající rodičům pečujícím o nejmenší děti jistotu návratu do zaměstnání. Firma udržuje se svými pracovnicemi na mateřské a rodičovské dovolené stálý kontakt. Vydává měsíční newsletter Mamma Mia, kde informuje o novinkách, změnách ve firmě, pracovních příležitostech, možnostech rozvoje a zve matky na společenské akce, aby neztratily kontakt se svým pracovním týmem.

Maminky mohou po uplynutí šestiměsíční mateřské dovolené využít zkrácené pracovní doby na 30 hodin týdně, za kterou dostanou zaplaceno jako za plný úvazek. Půl roku po návratu do zaměstnání navíc společnost rodičům dorovná rozdíl mezi mzdou ve Vodafonu a finanční podporou od státu za prvních 16 týdnů mateřské dovolené. Tatínkům poskytne při narození dítěte pět dnů volna. Tyto benefity mohou využívat i registrované LGBT páry.

Novinkou je program ReConnect, který ženám s několikaletou kariérní pauzou, přerušenou zejména z důvodu mateřství, pomáhá s návratem do pracovního procesu. V rámci programu mohou kandidátky využívat po dobu šesti měsíců zkráceného úvazku (75 %) a flexibilního uspořádání práce (flexi a home office). V prvních měsících navíc získají intenzivní podporu v podobě individuálních rozvojových plánů, koučinku nebo mentoringu.

Mateřství a diskriminace

Proč se společnost zaměřila právě na matky s malými dětmi do šesti let? Situace v České republice je pro matky málo příznivá. S ohledem na data Českého statistického úřadu lze tvrdit, že mateřství přispívá k diskriminaci žen na trhu práce i účasti na politickém a společenském životě. Česká a Slovenská republika mají v EU třetí nejnižší pracovní uplatnění maminek dětí ve věku do šesti let. Zatím co v ČR pracuje 40,2 % maminek s jedním dítětem a 46,1 % se dvěma dětmi, tak například v Dánsku je to 70,5 % a 82,3 %. Stále u nás není dostatek částečných úvazků, které by umožňovaly skloubit rodičovskou péči s prací. Česko patří mezi země EU s nejnižším podílem částečných úvazků (9,3 %) na celkové zaměstnanosti žen. Průměr EU činí až 32,1 %.

České matky navíc po návratu do zaměstnání často volí nižší pozice, než byly ty, z nichž odcházely na mateřskou. Tato pracovní místa jsou samozřejmě také finančně méně ohodnocena. Česká republika má větší podíl vysokoškolsky vzdělaných žen než mužů, ale jejich kariérní umístění a platové ohodnocení se po mateřství vůči mužům významně mění v jejich neprospěch. Máme druhý nejvyšší „Gender Pay Gap“ (22,6 %) v EU. Tento ukazatel vyjadřuje relativní rozdíl mediánu mzdy mužů a žen, horší rozdíl mezi platy žen a mužů na stejných pozicích má už jen Estonsko. Ženy kvůli dětem vypadávají na několik let z pracovního trhu (skoro polovina matek zůstává doma 25-36 měsíců, jedna třetina přes tři roky), což má zásadní vliv na nižší starobní důchody a na zařazení žen (hlavně matky samoživitelky a důchodkyně) do sociálně ohrožených skupin.

Gender Pay Gap

Projekt „Matky vítány!“ podporuje plnění hned několika cílů udržitelného rozvoje. Jednak přispívá ke snížení diskriminace žen a dívek (Cíl č. 5) tím, že se snaží zajistit ženám rovné příležitosti a efektivní účast v ekonomickém životě. Do roku 2025 chce Vodafon zvýšit podíl žen v řídících a manažerských pozicích na 30 %. S tímto tématem také aktivně vystupuje na veřejných fórech a v podnikatelském prostředí.

Vzhledem k současné nízké nezaměstnanosti v ČR (5 %) a potřebě pokrytí více než 100 tisíc volných pracovních míst přispívá firemní politika „Matky vítány!“ k udržování ekonomického růstu ČR (cíl č. 8). Matky malých dětí jsou totiž potenciální pracovní sílou, která může přispět k udržení hospodářské konjunktury.

Podle interního auditu je „Gender Pay Gap“ ve Vodafonu ČR nulový, tj. pohlaví nemá na finanční ohodnocení ve stejných pozicích žádný vliv. Společnost vede pravidelné interní kampaně, včetně školení k vymýcení genderových předsudků pro svůj management a HR pracovníky.

Zajištění rovných příležitostí a snížení nerovnosti ve společnosti se netýká pouze pohlaví. Vodafone zavedl inovace ve mzdách i v rámci sociální ochrany skupin ohrožených diskriminací kvůli věku, zdravotnímu postižení nebo původu (cíl č. 10), které se snaží prosazovat také na veřejnosti.

Iniciativ v rámci politiky „Matky vítány!“ se účastní i NGO partneři (A-CSR, Byznys pro společnost, Mimo domov, Gender studies), akademické instituce (Cerge Institut, VŠE), podnikatelské asociace a oborové svazy a iniciativy (APMS, AmCham, Britská obchodní komora apod.). Do projektu se zapojují zatím jen první desítky žen. Jde o to, aby tato politika překročila rámec jedné, nebo pár firem a stala se naprosto běžnou pro všechny zaměstnavatele.

Více na https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/o-spolecnosti/pro-media/tiskove-zpravy/detail/vodafone-reconnect-znacka-maminky-vitany/