Během letošního léta bylo asi nejskloňovanějším pojmem v médiích sucho. Počasí téměř bez srážek a historicky nejteplejší jarní a letní měsíce daly české krajině skutečně zabrat. Sucho tak již několik měsíců sužuje zemědělce, zahrádkáře, vodáky i lesní zvířata a podobný vývoj můžeme očekávat i v příštích letech. Odborníci i veřejnost tedy již delší dobu volají po systémovém řešení.

O to se pokusil minulý týden ministr životního prostředí Richard Brabec, který založil Národní koalici pro boj se suchem.  Ta má být nezávislým odborným orgánem, který se bude snažit problémům se suchem co nejúčinněji čelit, nebo jim ideálně i předcházet.

Prvního jednání, které se konalo 29. srpna, se zúčastnili zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a ministerstva pro místní rozvoj v čele se svými ministry, za vědeckou sféru profesoři Janský (Univerzita Karlova), Trnka (Czechglobe) a Sklenička (Česká zemědělská univerzita). Dále zástupci Svazu měst a obcí ČR, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací, Agrární komory, Povodí Vltavy, Svazu průmyslu, Státního fondu životního prostředí ČR, České geologické služby, Výzkumného ústavu vodohospodářského a Českého hydrometeorologického ústavu.

Koalice se bude snažit o koncepční řešení tak, aby jednotlivé projekty na boj se suchem byly synergické a nepřekrývaly se či neduplikovaly. Pravidelná setkání expertů z různých oblastí mají navíc posílit systémovou spolupráci napříč oblastmi a rezorty. Spolupracovat tak budou nejen Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství, ale i průmysl a města a obce.

První diskuze se týkala šesti hlavních oblastí: vědy a výzkumu, zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zemědělství a krajiny, průmyslu, nakládání s vodou ve městech a obcích a při výstavbě a související legislativy.

Výzkum a vývoj bude hrát prim

Hlavními projekty, které v současné době již pod taktovkou Ministerstvo životního prostředí probíhají, je příprava protierozní vyhlášky a dotace na přírodě blízká opatření pro zadržení vody v krajině – budování tůní, mokřadů, rybníků a další krajinných prvků na zpomalení odtoku vody z polí a luk.

Právě výzkum a vývoj by měl být podle Brabce hrát v boji se suchem výraznější roli. V současné době již probíhá spolupráce s Výzkumným ústavem vodohospodářským (VÚV) na projektech umělé infiltrace povrchové vody do podzemních vod, která v budoucnu může zachytit vodu v suchem postižených oblastech. Boj se suchem by také měl usnadnit předpovědní systém HAMR, jenž umožní predikovat sucho až na čtyři měsíce dopředu. Tuto aplikaci vyvíjí VÚV ve spolupráci s ČHMÚ, ČZÚ a CzechGlobe.

„Jde o příklad konkrétních výzkumných projektů aplikovatelných do praxe, který může v budoucnu pomoci stovkám obcí. Přesně takové konkrétní výzkumné projekty stát v oblasti boje se suchem potřebuje. Proto jsme se dnes dohodli, že založíme výzkumný klastr různých výzkumných institucí, u kterého bude stát objednávat prioritní úkoly spojené se suchem. Máme na jeho výzkum vyčleněno už dnes prvních 200 mil. Kč.“ říká ministr Brabec.

Skupina odborníků sdružených do Národní koalice pro boj se suchem by se měla podle ministra Brabce scházet nejméně jednou za dva měsíce nebo dle potřeby. „Rád bych, aby byla nejenom studnicí nápadů a inovací, ale také konzultačním a dohledovým orgánem přístupu vlády, resp. státu, k problematice sucha. Dnes jsme si v každé oblasti stanovili priority, příště si řekneme, kam jsme pokročili, nebo jestli existují nějaké překážky k plnění úkolů. Ale doufám spíše v to první,“ uzavírá ministr Brabec.