Valašské Klobouky se rozhodly odpojit srážkovou vodu z městských nemovitostí od kanalizace. Naopak dešťová voda se má zasakovat na pozemcích, kde spadne. To pomůže jako prevence proti povodním a rychlému odtoku do vodotečí a omezí se zahlcování čistírny odpadních vod srážkovou vodou.

Valašské Klobouky leží v podhůří Bílých Karpat. Vedle dochovaných roubených domů v centru města a půvabným okolím s orchidejovými loukami, ovocnými sady a hlubokými lesy.

Město, které žije pestrým spolkovým a kulturním životem, pořádá akce jako Valašský mikulášský jarmek, Valašské kumštování, nebo Setkání muzikantů v Bílých Karpatech. Od roku 2015 je město zapojeno do Národní sítě zdravých měst, aby zajistilo kvalitnější a spokojenější život svých občanů.

Podle principů místní Agendy 21usiluje město o vyvážené prosazování tří principů udržitelného rozvoje – hospodářského rozvoje, sociálních požadavků a ochrany životního prostředí. Podporuje ekologické aktivity svých obyvatel, jejich společenský a kulturní život a zapojování do rozhodování ve městě.

Dešťová voda pomůže suchu …

Výzvou pro město je aktuální problém s úbytkem podzemní vody jako základní suroviny, nezbytné pro lidský život, v souvislosti s extrémními výkyvy počasí. Tyto jevy jsou důsledkem klimatické změny, ale také neustálého rozšiřování sídel a tím i nepropustných povrchů.

Srážková voda, která je odváděna dešťovými svody přímo do kanalizace, zahlcuje kanalizační systém, mísí se se splaškovou vodou a způsobuje povodňové přívaly. Po odpojení bude dešťová voda zasakována na pozemcích v okolí městských budov pomocí technického opatření (např. průleh nebo zasakovací záhon), nebo jímána v rezervní nádrži, ze které bude možnost ji zpětně využít k zavlažování, splachování toalet apod.

Dešťová voda má městu pomoci díky projektu „Odpojení srážkové vody z městských nemovitostí od kanalizace“. Vedle principu udržení vody v místě, kde spadla, bude dešťová voda doplňovat hladinu podzemních vod. Ty jsou klíčové z hlediska zásoby pitné vody a prevence proti suchu. Dešťová voda navíc zlepší mikroklima, pomůže biodiverzitě i adaptacím na změnu klimatu.

… a ušetří městu peníze

Dešťová voda přináší významnou finanční úsporu za stočné. Další výhodou je možnost využívat tuto vodu k zavlažování, provozu sociálních zařízení apod. Měření ekonomických úspor se provádí pomocí výpočtu z plochy střechy a průměrného množství srážek v dané oblasti.

Například Základní škola Valašské Klobouky ušetří ročně za stočné 91 649 korun, poliklinika 38 159 korun, Dům dětí a mládeže 15 505 korun apod.