Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) je hlavním koncepčním pracovištěm v oblasti architektury rozvoje a správy města. Právě zde vznikají strategické dokumenty pro udržitelný rozvoj Prahy. Jedním z nich je příměstský park Soutok.

Příměstská krajina v Praze leží (z dlouhodobého hlediska) mimo zájem územního plánování. Léta socialistické kolektivizace a následná transformace, která umožnila spekulaci a zábory orné půdy, vedly k zpřetrhání vazeb v území a k postupné degradaci významu příměstské krajiny.

Identita říční krajiny

V IPR proto vznikl výzkumný projekt, zaměřený na oblast nezastavěné příměstské krajiny kolem soutoku Berounky a Vltavy na jihozápadě Prahy. Jde o území o rozloze větší než 1 000 hektarů, které spadá do správy pěti městských částí. Díky své majetkoprávní fragmentaci obsahuje množství vzájemně protichůdných záměrů, jež mají za následek nadměrnou exploataci a znehodnocování území.

Příměstský park Soutok chce město docílit, aby se říční krajina znovu stala součástí života místních obyvatel, dostala svoji identitu a mohla se zdravě a koordinovaně rozvíjet po stránce ekonomické, ekologické i sociálně kulturní.

Příměstský park Soutok nebude klasickým městským parkem s cestičkami a lavičkami, který kvůli drahé údržbě přináší neúměrnou zátěž pro rozpočet města. Naopak plánem je prostor, kde se uživatelé cítí dobře a kde se mohou podílet na rozvoji v oblasti ekonomické, ekologické i kulturně-sociální.

Společně na Soutoku

V roce 2015 zástupci městských částí a hlavního města Prahy podepsali Memorandum o vzájemné spolupráci při rozvoji území kolem soutoku Berounky a Vltavy. Letos byla ustanovena otevřená pracovní platforma místních stakeholderů „Společně na Soutoku“. Jejím cílem je zapojení všech klíčových stran, hledání konsenzu při řešení problémů, definice společného postupu a koordinovaná správa celé oblasti.

Projekt příměstského parku Soutok hledá způsob udržitelné formy koordinované správy, která umožní rozvoj území po stránce ekonomické, sociální i environmentální. Prvořadým cílem je rozvoj zelené infrastruktury. Založením parku dochází k začlenění hodnoty ekosystému a biodiverzity do regionálního plánování metropolitní oblasti Prahy.

Vzniká tak pilotní projekt pro ověření možností mezioborové spolupráce a čerpání sdružených finančních prostředků, který by měl mobilizovat zdroje pro zachování a udržitelné využívání biodiverzity a krajinných ekosystémů v Praze.