Město Prachatice potřebovalo vyřešit třídění bioodpadu. Sehnat peníze na technické zajištění z evropských fondů nebyl zásadní problém. Důležitějším ale bylo přesvědčit spoluobčany, že třídit bioodpad má smysl. Proto vznikl projekt Bioodpad řešíme společně, který veřejnosti ukazuje správný postup při sběru biologických odpadů a domácím kompostování.

V roce 2014 získaly Prachatice, město s 11 143 obyvateli, podporu z evropských peněz na tři projekty týkající se odpadového hospodářství. Jeden na výstavbu Sběrného dvora a Kompostárny, další na auto pro svoz bioodpadu, nádoby na bioodpad a na tříděný odpad. Z projektu Domácí kompostování v Jihočeském kraji získalo město v roce 2015 pro své občany kompostéry.

Žížaly a domácí i městské kompostárny

Cílem projektu Bioodpad řešíme společně je uplatnění principů řízení v kvalitě MA21 prostřednictvím zapojení veřejnosti a rozšiřování místního partnerství. Komunitním způsobem, jako hlavní výstup projektu, byl zpracován Plán odpadového hospodářství města, včetně systému sledování a vyhodnocování místních indikátorů v odpadovém hospodářství a zapojení obyvatel do environmentálního vzdělávání.

Občané mohou biologický odpad zpracovávat doma, pomocí žížalích nebo domácích kompostérů nebo odevzdat pro zpracování v městské kompostárně.

Plán odpadového hospodářství města Prachatice nastavuje priority a cíle pro období do roku 2020 s výhledem do roku 2025. Garantem iniciativ „Komunikujeme a plánujeme s veřejností v kvalitě MA21“ a „Biodpad řešíme společně“ je odbor životního prostředí městského úřadu Prachatice. Do realizace projektu se zapojil také Dům dětí a mládeže Prachatice, mateřská a základní škola, organizace zahrádkářů a včelařů nebo místní neziskové organizace.

V rámci osvěty proběhlo několik praktických seminářů, výukové programy pro MŠ a ZŠ a beseda spojená s výstavou ekologických hraček pro rodiče s dětmi. Dále pak interaktivní výstava na téma předcházení vzniku odpadu, třídění a možnosti bioodpadu. Úspěch měl i celodenní workshop pro veřejnost, divadélko o kompostování pro děti nebo kompostovací poradna pro dospělé.

Komunikace a motivace

Klíčová pro úspěch projektu Bioodpad řešíme společně byla komunikace s veřejností. Proto proběhla školení pro zaměstnance úřadu, sběrného dvora, kompostárny i svozové firmy. Na nich totiž nejvíc závisí úspěšné zavedení systému i motivace veřejnosti.

Město zorganizovalo celodenní exkurzi do kompostárny v Písku nebo říjnové Dny odpadů v Prachaticích, kdy jsou otevřené dveře k zařízením, sloužících ke sběru, třídění a likvidaci odpadů. Součástí je kulturní program, praktické ukázky techniky, způsobů kompostování a ekoporadna.

Propagace třídění odpadu a kompostování je zacílená na skupiny obyvatel a spolky, u nichž biodpad vzniká. Z finančních prostředků projektu byly pořízeny instruktážní nálepky na nádoby na biodpad a kompostéry, magnetky a propagační materiály pro účastníky seminářů a workshopů. Nástěnný měsíční kalendář pro rok 2016 se zaměřením na třídění, bioodpady a kompostování a sady tašek na třídění odpadu zdarma obdržela každá prachatická domácnost.

Hlavním garantem projektu byla koordinátorka MA21. Projekt Bioodpad řešíme společně se zapojil do soutěže Jihočeská ratolest, jejímž cílem je vytvářet databázi příkladných environmentálních projektů.

Do propagace třídění bioodpadu v domácnostech se aktivně zapojily také prachatické děti z přírodovědných kroužků. Město prezentovalo svoje zkušenosti a představilo místní indikátory odpadového hospodářství na konferenci Hodnocení rozvoje obcí, měst a regionů.

Investice do systému odpadového hospodářství města Prachatice se vyplácejí. Cílená osvětová kampaň přinesla plánovanou změnu, došlo k poklesu produkce směsného komunálního odpadu ve prospěch tříděných složek. Letos budou Prachatice poprvé vyhodnocovat svůj Plán odpadového hospodářství. Reakce občanů i organizací jsou vesměs pozitivní, na úřad přicházejí nové náměty na zlepšení systému odpadového hospodářství a veřejnost se aktivně zapojuje do připravených akcí.