Moravskoslezský kraj je třetím nejlidnatějším krajem České republiky, se svými 300 obcemi však patří k regionům s nejmenším počtem sídel. Největším problémem tohoto kraje je již dlouhodobě zhoršená kvalita ovzduší. K významným zdrojům znečištění ovzduší zde kromě průmyslu a energetiky patří silniční doprava. Lepšímu prostředí by měla pomoci nízkoemisní doprava.

Zvláště uvnitř větších měst může být doprava hlavním zdrojem znečištění. V posledních letech se sice poměrně úspěšně daří snižovat koncentrace škodlivin v ovzduší, bohužel to stále nestačí. Problémem jsou koncentrace pevných částic, oxidů dusíku a těkavých organických látek – VOC, jež zůstávají v oblastech s hustou automobilovou dopravou na stejné výši, či mají dokonce mírně rostoucí trend.

Elektřina a stlačený zemní plyn

Jedním ze způsobů, jak chce Moravskoslezský kraj tento jev eliminovat, je postupné rozšiřování alternativních druhů dopravy. Nízkoemisní doprava by se měla týkat především pohonu na elektřinu a CNG (stlačený zemní plyn). Proto se v rámci zajištění dopravní obslužnosti zaměřil na ekologizaci autobusové hromadné dopravy. Do zadávací dokumentace výběrového řízení vložil podmínku, aby uchazeč zajistil minimálně pětinový podíl vozidel s pohonem na CNG ve své nabídce vozového parku pro dané území.

Nízkoemisní doprava by měla snížit množství sledovaných škodlivin (oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, uhličitého a pevných částic) a dalších zdravotně a ekologicky rizikových uhlovodíků. Důležité je i snížení hluku z provozu vozidel. Přidanou hodnotou požadavku na vozidla s pohonem na CNG je i rozšíření sítě veřejných čerpacích stanic pro CNG. Díky realizovaným tendrům pro oblast Třinecka a Jablunkovska už vznikla nová čerpací stanice na CNG v Jablunkově.

Kraj jako první

Krajský úřad Moravskoslezského přijal Strategii, ve které definuje dlouhodobé směry rozvoje svého regionu. V loňském roce zavedl do praxe systém managementu kvality a už šestým rokem má implementován systém environmentálního managementu a auditu EMAS.

Aby šel sám příkladem, rozhodl se pro postupnou obměnu svého vozového parku vozidly na alternativní pohon a tento požadavek přenáší i na své příspěvkové organizace. Jeho cílem je vytvořit podmínky pro rozvoj nízkoemisní dopravy a stát se v této oblasti modelovým regionem. Do roku 2020 bude celý vozový park krajského úřadu obměněn automobily na CNG pohon. V současné době tento pohon využívá již třetina vozů a do konce roku bude mít úřad ve svém vozovém parku 15 vozů na CNG z celkového počtu 34 automobilů.

Nezapomíná však ani na rozvíjející se elektromobilitu. Z iniciativy úřadu byla vybudována veřejná dobíjecí stanice pro elektromobily přímo před jeho budovou. K tomu si pronajmul dva elektromobily od společnosti ČEZ. Tato auta pracovně využívají zaměstnanci krajského úřadu především pro jízdu v Ostravě a jejím okolí.

Celý projekt je rozdělen do čtyř etap, kdy první etapa s oblastmi Třinecko a Jablunkovsko již byla zahájená. Do dalších tří etap je rozděleno zbývajících osmnáct územních oblastí, vždy po šesti územních celcích. Termín ukončení všech výběrových řízení je stanoven legislativou na rok 2019. U obou zrealizovaných výběrových řízení vybraní dopravci podmínku zavedení minimálně 20 % autobusů na CNG výrazně překročili, a to s jejich zastoupením na 83 a 100 %. Tím se zároveň pro cestující sníží i hladina hluku – vně vozidel o 50 % a uvnitř o 60-70 %.