Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) je hlavním koncepčním pracovištěm v oblasti architektury rozvoje a správy města. Právě zde vznikají strategické dokumenty pro udržitelný rozvoj Prahy. Klíčovým dokumentem je Manuál tvorby veřejných prostranství.

Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy přináší obecné principy a pravidla pro úpravy ulic, náměstí a parků. Slouží městu jako podklad pro rozvoj kvalitních veřejných prostranství, reaguje na dlouhodobě neřešené problémy a zabývá se nástroji ke zlepšení situace od velkého měřítka až po detail.

Na rozdíl od většiny vyspělých metropolí, Praha do roku 2013 žádný podobný dokument neměla. Investice do pražských ulic a náměstí byly roztříštěny mezi mnoho různých správců bez dostatečné koordinace. Prosazovali se zájmy jednotlivých subjektů, převažoval technicistní pohled, který nezohledňuje kvalitu života místních obyvatel. Ti nebyli zapojováni ani do plánování úprav ve své městské části. Postupná degradace prostředí přitom vede k nízkému povědomí veřejnosti o kvalitě veřejných prostranství.

Kancelář veřejného prostoru

V reakci na zanedbaný stav veřejných prostranství v Praze vznikla v roce 2013 na IPR Kancelář veřejného prostoru. Její náplní je prosazovat kvalitu veřejných prostranství prostřednictvím metodických dokumentů a také vzdělávat odbornou i širší veřejnost.

Hned prvním úkolem kanceláře byl Manuál tvorby veřejných prostranství, což byl zároveň první krok komplexního přístupu ke zvyšování jejich kvality. Publikaci vydal IPR Praha v roce 2014 a je volně ke stažení i na webových stránkách.

Projekt vznikl na základě zadání Rady hl. m Prahy. Ta ho také schválila a učinila závazným pro všechny městské investice do veřejných prostranství. „Cílem by mělo být opět z veřejného prostoru Prahy učinit místo, které vybízí vyjít ven, protože jen tak se můžeme setkat s jinými lidmi a překonávat izolaci a mezilidské bariéry,“ zdůrazňuje se v úvodu Manuálu.

Vydáním Manuálu a jeho postupným uplatňováním při veřejných investicích Praha přispívá k naplňování cílů udržitelného rozvoje při zajišťování městské zeleně a bezpečného, všem přístupného veřejného prostoru.

Od osobních preferencí ke kritériím kvality

Manuál a návrh Strategie jsou určeny všem aktérům, kteří jsou součástí procesů tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy v rovině strategie, ekonomie, investic, plánování, schvalování, údržby, provozu a užívání. Jednotlivá pravidla a principy jsou jasně vysvětlené, je možné se k nim vztahovat a odvolávat se na ně. Pro všechny účastníky jsou tedy předvídatelné, což posouvá celou diskusi od osobních preferencí k jednoznačným kritériím kvality.

Aby byl Manuál skutečně zohledňován při přípravě projektů rekonstrukcí ulic či náměstí, proběhla propagační kampaň. Předpokládá se, že na základě nabytých zkušeností bude Manuál v budoucnu pravidelně aktualizován.

Pravidla obsažená v Manuálu se většinou týkají záměrů městských investorů – nejčastěji jde o rekonstrukce křižovatek a tramvajových tratí, konkrétně například polohy přechodů pro chodce, řešení nároží křižovatek, sdružování stožárů, umísťování zábradlí, materiálových řešení povrchů či barevnosti prvků.

Používání Manuálu by mělo být pro tyto investory automatické, což ale v praxi moc časté není. Optimistickým příkladem pro Prahu může být v tomto směru třeba Londýn, který před 15 lety řešil podobnou situaci. Dnes je živým důkazem, že důslednými investicemi do zkvalitňování náměstí a parků lze ve městě výrazně zvyšovat kvalitu života.

Více o Manuálu tvorby veřejných prostranství najdete na stránkách IPR.