Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) je hlavním koncepčním pracovištěm v oblasti architektury, rozvoje a správy města. Právě zde vznikají strategické dokumenty pro udržitelný rozvoj Prahy. Koncepce pražských břehů je jedním z nich.

Hlavnímu městu chyběl koncepční dokument, který by umožnil plánovat rozvoj prostoru řeky v souvislostech celého města. To přinášelo řadu negativních dopadů, například nestabilitu aktivit, podnikání a nedostatečné investování do prostoru řeky. Vznikala ztráta pro město nerozvážnou privatizací, nedoceněním a nedostatečným využitím potenciálu prostoru řeky pro obyvatele Prahy. Iniciativa k vytvoření koncepčního dokumentu, který by definoval cíle rozvoje břehů řeky jako celoměstsky významného prostoru, vzešla mimo jiné z platformy Metropolitní ozvučné desky.

Komplexní koncepce rozvoje území je podmínkou kvalitního rozvoje, stability podnikání v oblasti, účelného vynakládání investičních prostředků i možnosti úspěšně získávat dotace například z Evropských fondů.

Prostor řeky

Koncepční, strategický a iniciační dokument hlavního města Prahy Koncepce pražských břehů definuje prostor řeky jako celoměstsky významný veřejný prostor. Formuluje východiska a cíle kvalitního vývoje prostoru řeky. Také modeluje ideální cílový stav, nikoliv nástroji konkrétních architektonických návrhů, ale formulováním principů.

Zabývá se rozvojem prostoru řeky tak, aby se pražské břehy staly kvalitním veřejným prostorem a přístup k řece základním vztažným elementem v urbanismu města a v krajině. Za „prostor řeky“ jsou považovány nejen samotné břehy, ale i oblasti, jejichž charakter je přímo ovlivněn návazností na řeku, nebo který řeku nějakým způsobem sám ovlivňuje.

Součástí Koncepce pražských břehů je výčet dalších kroků města, které by měly na ni navázat. Jsou to projektové dokumentace, architektonické soutěže, organizační, realizační a správní kroky města. Následně vzniknou nové subjekty hl. města Prahy jako je městský správce nábřeží (pro správu náplavek v centru) a správce přístavu; iniciace vytvoření pravidel, dohod o spolupráci mezi hl. m. Prahou a aktéry, působícími na daném území; koordinace aktivit veřejných správců území a soukromých subjektů (např. forma příměstského parku) – vše s cílem rozvoje území a zabezpečení údržby a péče o něj.

Rozvoj veřejného prostoru

Majetkoprávní problematiku v prostoru řeky vytváří, velké množství zájmových skupin, od státních organizací, Magistrátu hl. m. Prahy, jednotlivých městských částí, až po lokální soukromé společnosti a provozovatele, kteří využívají řeku a jejích břehů (vodní doprava).

Koncepce pražských břehů umožňuje hl. městu Praze koordinovat jednotlivé zájmy z hlediska rozvoje významného veřejného prostoru. Koncepce pražských břehů je základním podkladem v rozhodování města a východiskem v rozvoji říčního prostoru. Vychází z ní i projekt rozvoje Trojské kotliny a úpravy Císařského ostrova s výstavbou Nové vodní linky. Opírá se o ni také projekt prvního příměstského parku Soutok (Vltavy a Berounky).

V dílčích částech na Koncepci navazují menší projekty, jako například zpřístupnění Železné náplavky na nábřeží Edvarda Beneše, úpravy vedení přívozů a na náplavkách (např. dopravních režimů, doplnění mobiliáře, nábřežní lavice) apod.

Více o Koncepci pražských břehů najdete na stránkách IPR.