Enormní produkce odpadů nezůstává bez následků. Část komunálních odpadů, které jsou ukládány na skládky, tvoří biologicky rozložitelný odpad. Skládá se z kuchyňského odpadu, odpadu z údržby zahrad, ale může to být také papír a textil. Na skládkách dochází k jeho rozkladu a produkci metanu, plynu s 21krát silnějším skleníkovým efektem než má oxid uhličitý. Skládkováním přicházíme rovněž o materiály, které se mohou dále znovu využívat.

Na odpady jako na zdroje nahlíží moderní cirkulární ekonomika – strategie udržitelného rozvoje, která vytváří funkční a zdravé vztahy mezi přírodou a lidskou společností. Základní podmínkou pro přechod z lineárního na cirkulární systém fungování je změna myšlení.

A právě na šíření těchto idejí se v České republice zaměřil Institut cirkulární ekonomiky, z.ú. (INCIEN), který byl založen v roce 2015. Realizuje vzdělávací projekty, pořádá diskusní večery, semináře, konference a snaží se propojovat skupiny napříč obory. Spolupracuje s firmami, obcemi, neziskovými organizacemi, školami a dalšími zainteresovanými stranami, které chtějí být součástí změny, jež přináší nová pracovní místa, šetří finance i životní prostředí.

Udržitelný rozvoj obcí

Cílem projektu „Odpad zdrojem“ je lokální řešení globálního problému. Jeho stěžejním tématem je zavádění principů cirkulární ekonomiky na komunální úrovni. V rámci stejnojmenné konference, kterou INCIEN pořádá jednou ročně, šíří tyto myšlenky mezi zastupitele obcí a měst (příklady dobré praxe, legislativní rámec, možnosti financování apod.). To vše v souladu s aktuální legislativou, a to jak národní (Zákon o odpadech), tak Evropskou (Balíček o oběhovém hospodářství).

V návaznosti na konferenci pak spolupracuje se zastupiteli na praktických krocích změny současného systému směrem k udržitelnému rozvoji obce. Zaměřuje se na oblasti nakládání s odpady, vodami, realizace staveb a úspory energií.

Obce propojuje s relevantními partnery a poskytuje jim dlouhodobé partnerství pro realizaci změn. Snaží se o aktivní zapojení komunit do témat, týkajících se cirkulární ekonomiky (kompostování, předcházení vzniku odpadů, zodpovědná spotřeba) a dobrou komunikaci se všemi zainteresovanými stranami. Aktivity INCIEN vedou k zavedení systému, ve kterém není materiály ani energiemi plýtváno a kde jsou o správnosti těchto principů přesvědčeni nejen zastupitelé obcí, ale i občané. Zapojení občanů je totiž nejdůležitější podmínkou úspěšnosti tohoto projektu.

Více informací na https://incien.org/.