Startup s velkými plány a potenciálem. Tak sama sebe charakterizuje agentura Envirostyl, s.r.o. Ta nabízí firmám – ať už pouze s kancelářským zázemím nebo s celými výrobními provozy – různé formy spolupráce, vedoucí ke snižování odpadů a celkovému ozelenění firemní kultury.

Poskytuje odborné konzultace, tvorbu konceptů, vzdělávání zaměstnanců formou seminářů a workshopů; pomáhá při designování nových produktů a obalů. Envirostyl nabízí analýzu současného stavu vznikajících odpadů a navržení způsobu jejich minimalizace a třídění. Pro firmy pak navrhne možnosti, jak vzniku odpadu předcházet a jak realizovat myšlenky tzv. konceptu Zero Waste – tvorby nulového odpadu.

Klienti, zapojení do projektu Zero Waste Hero CZ se naučí jak lépe třídit a předcházet vzniku odpadu. Envirostyl spolupracuje také se školami a dalšími neziskovými organizacemi (např. Zachraň jídlo).

Odpady a uvědomělá spotřeba

Se snižováním odpadu je úzce spojena uvědomělá spotřeba, proto se projekt Zero Waste Hero týká také úsporných opatření v oblasti spotřeby. Z pohledu prevence vzniku odpadu, lepšího třídění a osvěty si všímá i společenských prostor ve městech, kde probíhají volnočasové aktivity občanů.

Šíří povědomí o společenské odpovědnosti a možnostech zapojení se jednotlivců, domácností i firem do realizace opatření proti zvyšování objemů plastů a chemizace vodních toků a s tím spojené devastace moří a oceánů.

Při měřitelném posuzování odpadu se projekt soustřeďuje na dva údaje. Prvním je váhová analýza vztažená k času a počtu lidí – před a po zavedení zlepšujících opatření. Druhým vyhodnocovacím údajem je chybovost, vyjádřená počtem a váhou odpadových položek, které skončily ve špatné třídící nádobě.

Cílem je, aby došlo k co největšímu zlepšení, tedy ke snížení množství směsného odpadu, a zároveň aby se snížila chybovost na nulu. Dalším, již kvantitativně neměřitelným cílem je působit na veřejnost tak, aby lidé měnili své domácí návyky a inspirovali okolí k uvědomělé spotřebě a snižování odpadu.

Nedílnou součástí je šíření myšlenek nulového odpadu. Proto Envirostyl připravuje přednášky na různá témata spojená s odpadem a minimalizací jeho vzniku. Vedle toho vede workshopy na téma ZERO WASTE jak pro laiky, tak pro odbornou veřejnost.

Více na https://envirostyl.cz/