Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) je hlavním koncepčním pracovištěm v oblasti architektury rozvoje a správy města. Právě zde vznikají strategické dokumenty pro udržitelný rozvoj Prahy. Jedním z nich koncept pro Císařský ostrov.

Trojská kotlina, s Císařským ostrovem v jejím středu, je vnímána jako přírodně-krajinné území vysoké hodnoty. Navíc je oblíbeným cílem obyvatel hlavního města Prahy. Až dosud však postrádala všeobecně sdílenou koncepci územního rozvoje. Nad dílčími projekty bylo obtížné dosáhnout nezbytné míry shody a navíc se často ukázaly jako nerealizovatelné.

Systémová změna plánování

Celková Koncepce krajinářského řešení pro Císařský ostrov a širší okolí by měla tyto problémy překlenout.  Obsahuje funkční požadavky, jako je prostupnost, dopravní obslužnost, parkování v klidu, vodohospodářské opatření, a zároveň garantuje soulad s hodnotami, obsaženými v krajině.

Koncepce navrhuje realizaci pilotních projektů (např. revitalizaci řeky Divoká Vltava), jejichž efektem, který naplňuje principy udržitelnosti, je postupná systémová změna plánování a investic do technické infrastruktury.

Investice hlavního města Prahy v řádu miliard korun ročně sledují primárně pouze dílčí technické jako je protipovodňová ochrana a čistota vody. Mají však obrovský potenciál zlepšovat místní prostředí po stránce ekologické i sociální, čímž dochází ke zvyšování kvality života v hlavním městě.

Sdílený přístup k rozvoji území

Přípravná fáze projektu Císařský ostrov proběhla již v květnu a červnu 2015 v podobě třech setkání v rámci Soutěžního workshopu, který kombinoval soutěž a odborné kolokvium. Cílem bylo nalézt sdílený přístup k rozvoji území, který byl nakonec vybírán z pěti návrhů mezioborových týmů.

IPR Praha v roce 2016 vítězný návrh dopracoval do podoby koncepce a připravil Akční plán k její implementaci. Nyní je na MHMP připravována pozice projektového manažera, který bude ve spolupráci s IPR Praha koordinovat dílčí záměry a řídit pilotní projekty.

V dlouhodobém časovém horizontu by tak mělo dojít k postupné změně paradigmatu při plánování technické infrastruktury metropole. Každý projekt už by měl být navrhován a hodnocen z ekologického, sociálního i technického pohledu a jejich vzájemné synergie.

Více o Koncepci krajinářského řešení pro Císařský ostrov najdete na stránkách IPR.