Město Chrudim je známé jako kulturní centrum, rozvíjí se ale v řadě dalších ohledu. K udržitelnému rozvoji a zvyšování kvality života jeho obyvatel by měl přispět projekt Chrudim Zdravé město.

Hlavním cílem projektu je rozvoj otevřeného, nápaditého, udržitelného města pro kvalitní život občanů, kteří se aktivně podílí na rozhodování. Zdravé město se zabývá všemi oblastmi života, které mohou mít vliv na zdraví a pohodu obyvatel.

Desatero problémů města Chrudim

Projekt Chrudim Zdravé město se jako místní Agenda 21 opírá o městskou samosprávu, ale zapojuje také veřejnost a nejrůznější partnerské subjekty. Udržitelný rozvoj pro město znamená zachování podmínek pro kvalitní život v dlouhodobém horizontu, pro příští generace.

Projekt nezapomíná na sdílení zkušeností, výměnu dobré praxe a zavádí metody kvality pro efektivní práci městského úřadu. Ten pořádá i osvětové kampaně a akce pro podporu zdraví a tématu udržitelného rozvoje. Na podporu neziskového sektoru Město vyhlašuje grantový systém.

Pro své mladší obyvatele pořádá chrudimská radnice každoroční „Desatero problémů města Chrudim očima mladé generace“. Mladí lidé se seznamují s činností komunální politiky, učí se argumentovat a formulovat problémy, které by podle nich mělo město řešit. Pro zapojení široké veřejnosti do řešení problematiky rozvoje města slouží pravidelné tematické kulaté stoly.

Další možností jsou plánovací setkání k realizace investic, regenerací či rekonstrukcí dětských hřišť, ulic nebo veřejných prostranství. Jednou z největších akcí pro veřejnost je „Desatero problémů města Chrudim – řešme je společně!“. Na této veřejné diskusi jsou vytipovány nejpalčivější problémy města – tzv. TOP 10P.

Jasná vize udržitelného města

Projekt, díky podpoře zdravého patriotismu, dokáže ve spolupráci s odbornými i místními partnery efektivně reagovat na aktuální společenské výzvy a problémy. V současné době například vytvořením koncepčního dokumentu ChruAdapt, který řeší adaptaci města na klimatické změny. Dalším příkladem je Plán udržitelné energetiky v rámci iniciativy Pakt starostů a primátorů.

V roce 2012 byl zpracován první Audit udržitelného rozvoje podle metodiky MŽP, který je zaměřen na deset základních témat rozvoje města. Audit slouží pro implementaci dokumentu ČR 2030 a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v územních samosprávních celcích.

Zároveň je významným analytickým podkladem pro strategie a koncepce municipalit a regionů, které usilují o udržitelný rozvoj. Díky tomuto komplexnímu hodnocení mají radní k dispozici soubor doporučení pro zlepšení kvality života ve městě i jasnou vizi udržitelného města.

Město od roku 2001 spolupracuje s asociací Zdravých měst (NSZM ČR). Právě projektem Chrudim Zdravé město se zavázalo k naplňování mezinárodních koncepcí, jako je Agenda 21, Zdraví 21 a Národní akční plán zdraví a životního prostředí.