Společnost C2C Solutions Group s.r.o. se dlouhodobě věnuje oblasti diverzity a uplatňování konceptu rovných příležitostí žen a mužů v praktickém managementu lidských zdrojů, age managementu a posilování postavení žen ve společnosti. Audit rovných příležitostí a diverzity je koncipován jako poradenství v oblasti rozvoje lidských zdrojů, nikoliv jako kontrola. Přináší zpětnou vazbu od zaměstnanců směrem k vedení společnosti a stává se nástrojem identifikace komunikačních nebo procesních bariér, kterých si organizace nemusí být vědoma. Služba auditu postupně vznikala od roku 2006. Jako metodologie byla uvedena na trh v roce 2010 po pilotním testování.

Audit C2C Solutions Group vyhodnocuje procesy, dokumenty, firemní prostředí i atmosféru. Na základě získaných informací navrhuje konkrétní opatření – strategii „change managementu“, vedoucí ke zlepšení postavení zaměstnanců a jejich pracovních podmínek. Prvním krokem k implementaci navržených změn je vzdělávání klíčových pracovníků. Opatření se týkají zejména možností slaďování osobního a soukromého života, rovného odměňování nebo řízení a kariérního rozvoje.

Výsledky auditu jsou použitelné v několika oblastech podnikání, a to v péči o zaměstnance, podpoře výkonu společností, nediskriminace, marketingu a komunikaci a v udržitelném podnikání. V praxi tato služba často slouží jako výchozí analýza pro strategické plánování rozvoje organizace a zkoumání jejího potenciálu.

Práce a rodina

C2C Solutions Group se ve svém Auditu soustřeďuje na několik společenských problémů. Prvním z nich je nerovné odměňování. V České republice činí rozdíl mezi odměňováním žen a mužů (tzv. Gender Pay Gap), a posléze i důchody mužů a žen, stále přes 20 %. A přesto, že se o problému dlouhodobě mluví, k nápravě dochází jen velmi pomalu.

Neméně důležitým úkolem je slaďování práce a rodiny u rodičů dětí mladších 15 let. Legislativa umožňuje zkrácené úvazky a flexibilní formy práce pro rodiče pečující o děti do 15 let, v praxi se to však téměř nevyužívá. Ženy mají ztížený vstup na trh práce a návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené. Stále není dostatek zařízení péče o děti předškolního věku a trh se službami pro rodiče není dostatečně rozvinutý.

V Česku jsou ve vedení společností na nejvyšší úrovni pouze 4 % žen, přičemž je již platná směrnice EU, že do roku 2020 by měl být počet žen ve vedení 20 %. Zaměstnavatelé však údajně „nevědí“, jak ženy do vedení dostat…

Posledním problémem tohoto charakteru je tradiční spojování určitých oborů jen s muži nebo jen s ženami. Český pracovní trh vykazuje vysokou míru tzv. genderové segregace a kumulace v oborech, které jsou připisovány buď mužům, nebo ženám, což vede k ovlivňování výše platů nebo k nedostatečnému zastoupení opačného pohlaví. Projekt podporuje zaměstnávání žen a mužů v segmentech a na pozicích, které jsou tradičně spojovány s opačným pohlavím, jako například podpora vstupu mužů do školství, žen do IT oborů apod. Rovnost žen a mužů spočívá v důstojné a rovně hodnocené práci, která je podmínkou ekonomického růstu.

Více na https://c2csolutions.cz/projekty-c2c/