Kvalitní vzdělávání k udržitelnému rozvoji je základním předpokladem pro trvale udržitelné chování a jednání. Tím, jak by takové vzdělání mělo konkrétně vypadat, se zabývají četné národní i mezinárodní instituce a iniciativy.

Vzdělání k udržitelnému rozvoji primárně poskytuje úvod do koncepce udržitelného rozvoje. Tedy do jeho zásad, pilířů a lokálních i globálních souvislostí ochrany životního prostředí. Stejně důležitá je ale i jeho role jako určité spojovací hmoty mezi třemi rovinami udržitelného rozvoje. Mělo by totiž propojovat jednotlivé aktéry, kteří se zabývají konkrétními problémy. A poskytovat jim informace a kontext jak z environmentální, tak i sociální a ekonomické sféry.

Dokumenty o vzdělávání k udržitelnému rozvoji

Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pak patří dlouhodobě mezi hlavní priority Organizace spojených národů. První kroky k němu byly učiněny již v roce 1992 na Světovém summitu o životním prostředí v Rio de Janeiru. Zde vznikaly základní principy v Agendě 21. Důležitým mezníkem pak bylo vyhlášení Dekády UNESCO pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro období 2005–2014.

Na snahy mezinárodního společenství v této oblasti pak navazuje Globální akční program pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji, přijatý v minulém roce na konferenci UNESCO v Aichi-Nagoyi. Jedná se o důležitý dokument, jenž by měl podpořit implementaci Cílů udržitelného rozvoje.

V České republice vstoupila v platnost již v roce 2008 Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR, jejímž cílem bylo stanovení priorit a strategických opatření v oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro období let 2008 až 2015. V současné době se připravuje i strategie pro následující období.

Podrobnější informace o mezinárodních aktivitách v této oblasti lze nalézt v článku Zpráva o výsledcích Světové konference ke vzdělání pro udržitelný rozvoj uzavírající Dekádu UNESCO pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji , který se touto problematikou zabývá hlouběji.