Odbor pro udržitelný rozvoj pořádá v jednotlivých krajích kulaté stoly s odbornou veřejností. Cílem setkání je představit strategický rámec Česká republika 2030 schválený vládou v dubnu letošního roku a diskutovat možnosti jeho implementace v krajích a obcích.


Kulaté stoly strategického rámce ČR 2030


 

V rámci setkání zástupci Úřadu vlády podrobně představí strategický rámec Česká republika 2030. Garanti jednotlivých kapitol strategického rámce přiblíží jednotlivé prioritní oblasti a strategické cíle, které z nich vycházejí. V rámci diskuze budou zástupci Úřadu vlády k dispozici, aby vysvětlili návrhy konkrétních opatření a doporučení.

Na setkání, která proběhnou v osmi městech Česka, jsou zváni zejména zástupci odborné veřejnosti. Tedy místní státní správy a samosprávy, nevládních organizací, univerzit a soukromého sektoru. Spolu s tvůrci dokumentu se veřejnost může zamýšlet nad obsahem formulovaných opatření, která by měla přispět k naplnění vytyčených strategických cílů.

V rámci každého kulatého stolu se zájemci dozvědí, jaký je momentálního stav rozpracovanosti dokumentu a dozvědí se detaily o jednotlivých prioritních oblastech. V další části kulatého stolu se účastníci rozdělí do tematických pracovních skupin podle klíčových oblastí strategického rámce. V rámci diskuze pak budou moci s garanty jednotlivých témat prodiskutovat navrhovaná opatření.

Strategický rámec ČR 2030

Strategický rámec Česká republika 2030 je dokument, který udává směr rozvoje naší země na příští desetiletí. Dokument vytváří základní rámec pro ostatní strategické dokumenty na národní, krajské i místní úrovni, které ale nechce a ani nemůže nahradit. Vzhledem k propojení s těmito dokumenty však ukazuje oblasti, které jsou z hlediska dlouhodobého rozvoje České republiky rozhodující.

Konkrétní kroky směřující k naplnění cílů jsou v gesci příslušných ministerstev a Úřadu vlády České republiky. Je žádoucí, aby se uskutečňování cílů České republiky 2030 promítlo do krajských a obecních politik i každodenního života všech obyvatel. Strategický rámec není určen pouze veřejné správě. K aktivnímu podílu na jeho naplňování jsou zváni a vybízeni všichni občané a občanky, firmy, sociální partneři, či neziskové organizace.

Zkrácenou verzi Strategického rámce Česko 2030, spolu s dalšími podklady naleznete www.cr2030.cz