Dopravní zácpy ve velkoměstech mají nepříznivý vliv nejen na kvalitu ovzduší, ale také na fyzický a psychický stav člověka. Dojíždění do práce je pro většinu lidí každodenním stresujícím faktorem, který výrazně ubírá z kvality života. Udržitelná doprava můžeme pomoci lépe naplánovat a provozovat hromadnou dopravu, která vyhovuje lidem a nepoškozuje životní prostředí.

Udržitelná doprava je téma, na které se zaměřila Nadace Partnerství v nově vydané „příručce pro vývoj, monitorování a hodnocení plánu mobility“. Publikace pod názvem „Do práce udržitelně“ přináší zároveň inspirativní řešení mobility zaměstnanců v několika evropských velkoměstech. Publikace míří na zaměstnance veřejných institucí, odpovědné za problematiku mobility a dopravy, odborníky na mobilitu, vedoucí pracovníky, ale i širokou veřejnost.

Nejčastější problémy s dojížděním zaměstnanců

Zaměstnancům, kteří každodenně dojíždějí do práce osobním automobilem, dělá nejvíc starostí kolísavost dopravní špičky. Kvůli tomu zůstávají v autě dlouho, navíc s častým zastavováním a popojížděním. Časově náročné je také hledání volného parkovacího místa v blízkosti práce a nedostatečné využití kapacity osobního auta (v průměru se využívá pouze na 25 až 35 %).

Avšak ne pro každého a ne vždy je ideální alternativou k osobnímu autu využití veřejné dopravy. Důvodem může být špatná frekvence, dostupnost či komfort. Lidé více sází na auto jednak kvůli rostoucí pracovní zátěži, jednak kvůli nákupům v supermarketech umístěných na okraji měst. Důvodem může být i rodina a potřeba vyzvedávat děti ze školy.

Plánování udržitelné mobility

Udržitelná doprava sází na plány mobility, které mohou mít mnohem širší záběr než pomoc zaměstnancům při dojíždění do práce. Instituce z nich mohou těžit spoustu výhod. Ty začínají lepší dostupností budov nebo zlepšením produktivity práce a snížení absencí. Mohou také zvýšit bezpečnosti silničního provozu v blízkosti budov nebo snižovat uhlíkovou stopu.
Cílem plánu mobility je tedy uspokojit potřebu cestování udržitelnými způsoby, sdružovat cesty vykonávané motorizovanou dopravou, zkrátit jízdní dobu a řešit problémy s cestováním zaměstnanců atraktivně.

Plán mobility na pracovištích chybí obecně. Proto byli jako cílová skupina projektu MOVECIT vybrány veřejné instituce, kterým pomáhá v přípravě a realizaci plánu mobility. Do pracovní mobility se samozřejmě zapojují i soukromé firmy, především v rámci společenské odpovědnosti. Udržitelná doprava má u soukromých společností šanci na vyšší investice do infrastruktury, a také na podporu ekologičtějšího dojíždění.
Zákonné povinnosti, které zajišťují existenci plánu mobility, platí ze zemí zapojených v projektu MOVECIT pouze v Itálii. Plán mobility zde musí mít každá organiazce s více než 300 zaměstnanci.

Plán mobility – co musí obnášet

Veřejné instituce jako jsou například školy, nemocnice nebo státní úřady, patří k významným zdrojům individuální automobilové dopravy. Plán mobility představuje efektivní způsob, jak změnit chování jejich zaměstnanců i klientů.

Při jeho tvorbě je nutné zapojit všechny zúčastněné strany (tzv. stakeholdery), aby se k řešení přistupovalo z různých úhlů pohledu a nezapomínalo na potřeby všech zainteresovaných skupin. Udržitelná doprava se řeší na úrovni regionu, města nebo dané lokality. V plánovacím týmu by určitě neměli chybět zástupci měst, zaměstnanci dané instituce nebo dopravní společnosti a poskytovatelé dopravních služeb. Dobré je přizvat i nevládní organizace, veřejné instituce, soukromé firmy z řešeného regionu, dopravní odborníky i média.

Kromě analýzy existujících dat je nutné vykonat aktuální průzkum dopravního chování zaměstnanců. Ten zkoumá to jak lidé do práce dojíždějí, co ovlivňuje jejich možnosti výběru dopravy a co je třeba pro podporu udržitelné dopravy zlepšit. Zjistí se tak zastoupení jednotlivých způsobů dopravy (auto, veřejná doprava, chůze, kolo, motorka), což představuje výchozí kritérium pro stanovení budoucích cílů. Stejně důležité je zjistit jaké překážky brání zaměstnancům ve využití udržitelného způsobu dopravy. Může to být třeba chybějící zázemí pro cyklisty na pracovišti.

Cestovní chování lze zjišťovat pomocí dotazníku ve formě papírového dokumentu, nebo online průzkumu. Získané údaje o mobilitě se pak podrobí analýze, kde je základním ukazatelem dopravního chování podíl dopravních prostředků (tzv. modal split). S dobrým přehledem o mobilitě zaměstnanců v instituci už lze přistoupit k navržení vhodných opatření. Častými cíli plánu mobility bývá snižování počtu vozidel a využívání udržitelných způsobů dopravy.

Udržitelná doprava spojuje zaměstnance

Udržitelná doprava pomáhá městům

Udržitelná doprava pomáhá městům

Máme na výběr z mnoha možností. Tou nejzákladnější je přesvědčit zaměstnance ke změně jich zvyků. Využít se k tomu dají letáky na pracovišti, tištěné nebo elektronické zpravodaje, speciální webové stránky a další možnosti. Paralelně by měly probíhat kontaktní akce ve formě nejrůznějších prezentací a vzdělávacích aktivit, školení zaměstnanců nebo odborných přednášek.

Zaměstnavatelé mohou zorganizovat také nejrůznější soutěže a aktivity. Společné výlety na kolech, testování e-kola nebo nákladního kola, jsou zároveň i výborným nástrojem teambuildingu. Nedostatek volných parkovacích míst a nedostatečnou dostupnost místa pomůže vyřešit správa parkovišť. Dohlíží se například na to, aby byli při parkování upřednostněni zaměstnanci, kteří nemají jiné možnosti než cestovat autem, dojíždějí z větší dálky, nebo řidiči se sdílenými auty.

Finanční motivace zaměstnanců je namístě například při řešení nedostatku volných parkovacích míst. Firma či instituce může zvýhodňovat zaměstnance, kteří cestují udržitelným způsobem. Třeba přispívat na nákup kol, cyklistického vybavení, nebo podpořit řidiče, kteří nabírají spolujezdce. Pokud nemají zaměstnanci k dispozici žádné vhodné veřejné dopravní spojení, zaměstnavatel by měl sám zajistit dopravu pro zaměstnance. Pro zaměstnance bude jezdit autobus nebo minibus, v mimořádných případech se navazují dlouhodobé smlouvy s taxislužbou.

Alternativní možnosti – sdílení jízd a sdílení aut

Udržitelná doprava může vsadit na spolujízdy (angl. carpooling) a sdílení aut (angl. carsharing). Sdílení samostatných jízd se využívá především na delší a jednosměrné cesty. Sdílení aut představuje model autopůjčovny, která pronajímá automobily na kratší dobu, zcela podle potřeby zákazníka. Tím se řeší malé využívání soukromého auta. Firmám nebo radnicím se většinou vyplatí stát se členem již existující organizace pro sdílení aut.

Pronajímatelem ale může být téměř kdokoli. Od zaměstnavatele, přes samotné uživatele, veřejná agentura, družstvo, či seskupení. Samozřejmostí by mělo být zajištění parkovacích míst a vytvoření systému sdílení aut, ať už v rámci města nebo firmy.

Zaměstnavatelé mohou být významně nápomocní také při podpoře vyhledávání partnerů pro spolujízdu. Stačí vytvořit rezervační systém. Ideální spolujezdci by měli mít podobnou pracovní dobu a bydlet blízko sebe, nebo alespoň po cestě. Součástí podpory jsou vyhrazená parkovací místa a snížení nebo odpuštění poplatků za parkování účastníkům spolujízdy. Povzbuzením může být i zvláštní finanční podpora pro účastníky spolujízdy, například náhrada nákladů na cestu do práce.

Plyn nebo elektřina

Mezi firemní opatření zacílená na životní prostředí patří vytváření nízkoemisního vozového parku. Staré vozy by se měly postupně nahrazovat novými, méně náročnými na spotřebu energie a méně znečisťujícími životní prostředí. Na výběr jsou tradičně hybridní vozy nebo automobily na alternativní paliva, jako je zkapalněný (LPG) nebo stlačený (CNG) zemní plyn.

V posledních letech se rozvíjí také elektromobilita. Stále se prodlužuje dojezd, rozšiřuje se síť nabíjecích stanic a zároveň se zavádějí nejrůznější formy podpory. Udržitelná doprava může inspirovat zaměstnavatele k tomu, aby poskytoval nejrůznější bonusy, které budou inspirovat zaměstnance k nákupu vlastních méně znečišťujících vozidel. Významným nástrojem se jsou také kurzy ekologického řízení – ecodriving.

Pěšky jako na kole

K ochraně životního prostředí prospívá rovněž zvyšování atraktivity jízdy na kole a chůze. Zaměstnavatel může vytvářet lepší podmínky pro dojíždějící na kole a pěší. Jednou z forem je lobování za zlepšení infrastruktury pro chodce a cyklisty. Jednodušší je zavedení bezplatného servisu na údržbu kol, možnosti zapůjčení kola nebo finančním příspěvkem na pořízení jízdního kola. Druhou stranou mince by mělo být zázemí pro cyklisty, jako jsou sprchy, šatny na převlečení či přístřešky na kola.

Prvním krokem k vytvoření bezpečnější silniční infrastruktury pro cyklisty a pěší je identifikace a odstranění překážek. Komfortní infrastruktura by měla spojovat důležité body co nejkratší cestou s minimem překážek v co nejkratším čase. Její nedílnou součástí je bezpečné parkování pro jízdní kola a čím dál víc oblíbené koloběžky.

Jak podpořit atraktivitu veřejné dopravy

Zlepšení atraktivity veřejné dopravy mezi svými zaměstnanci může zaměstnavatel dosáhnout transparentním lobováním za zvýšení kvality hromadné dopravy. Může se zasadit například o umístnění nové autobusové zastávky přímo před budovu. Může žádat o vylepšení pěší cesty na zastávku nebo stanici. Také se může snažit o příjemnější autobusové zastávky či vlaková nádraží. Nejen díky opravám či lepšímu osvětlení, ale také díky prodeji občerstvení nebo například novin. Klíčový je přehledný a srozumitelný informační systém o dopravních službách. Pomáhá také kvalita samotných vozů veřejné dopravy.

Ke zvýšení motivace může zaměstnavatel dále přispět finanční dotací na jízdenky veřejné dopravy. Případně může nabízet jejich prodej přímo na pracovišti, nabídnout zákaznické karty a věrnostní účty se slevami na veřejnou dopravu.

Pokud není veřejná doprava k dispozici, mohou zaměstnavatelé řešit krátké služební cesty zavedením firemního cykloparku. Stačí vytvořit přehledný rezervační systém a kvalitní hygienické a technické zázemí pro cyklisty.

Další informace a zdroje:

Nadace Partnerství
MOVECIT project
Příručka Do práce udržitelně ke stažení
Terminologický slovníček
Plánování mobility na stránkách nadace Partnerství
Sada nástrojů k plánování mobility na stránkách projektu MOVECIT