Digitální technologie otevírají nové možnosti pro šíření znalostí.  Jednou z forem je tzv. otevřené vzdělávání. To může přispět k lepšímu fungování společnosti a jejímu udržitelnému rozvoji v lokálním i globálním měřítku.

Vzdělání je klíčovým nástrojem k udržitelnému rozvoji. O jeho podobě se vedou četné diskuze. Důležitost vzdělání je pak vyzdvihována v mnoha základních dokumentech udržitelného rozvoje. Příkladem je Naše společná budoucnost, Agenda 21, Rozvojové cíle milénia. Věnuje se mu značná pozornost i v připravované sadě Cílů udržitelného rozvoje (viz článek Vzdělávání: Cíl udržitelného rozvoje).

Díky rozvoji nových technologií se pak nabízí prostor pro vysoce kvalitní výuku a šíření znalostí v globálním měřítku. V současné době usilují mnohé organizace o jeho bezplatnou podobu a zpřístupnění všem. Tento koncept se označuje jako otevřené vzdělávání (open education). To zahrnuje otevřené vzdělávací zdroje a otevřené vzdělávací postupy. Vzhledem k jeho inkluzivní a všezahrnující povaze se koncepce otevřeného vzdělávání zároveň stává důležitým předpokladem pro úspěšnou aplikaci teorie udržitelného rozvoje do reality.

Kdo je učitel a kdo je žák

V rámci Cílů udržitelného rozvoje je věnována pozornost jak vzdělávání, tak podpoře informačních a komunikačních technologií a přístupu všech obyvatel na internet. Koncepce otevřeného vzdělávání pak tyto důležité části propojuje a spojuje. Přístup k síti je základní determinantou pro možnost podílet se na této formě vzdělávacího procesu a to jak pasivně (jako žák), tak aktivně (jako učitel). V procesu otevřeného vzdělávání následně dochází k transformaci a splývání rolí, žáci se mohou stávat zároveň učiteli a učitelé žáky.

To může přispět jak k dehiearchizaci klasických vztahů založených na vynucené autoritě a disciplíně. Také k větší pokoře, která je základní premisou pro další vzdělávání a objevování nových obzorů. Koncepce otevřeného vzdělávání přitom neusiluje o plné nahrazení stávajících modelů vzdělávání ale spíše o jejich doplnění a rozšíření. Její hlavní ambicí je stát se studentům oporou při stále palčivěji požadované nutnosti celoživotního vzdělávání. Tu vnímají jak jednotlivci, kteří si uvědomují, že proces neustálého učení je nezbytným požadavkem pro jejich udržení na trhu práce. Stejně tak i státní instituce, vzhledem k tomu, že správné nastavení vzdělávacích procesů je stěžejním předpokladem pro konkurenceschopnost společnosti.

Vzdělání jako digitální veřejný statek

Problematiku celoživotního vzdělávání proto řeší v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020. Otevřený přístup k celoživotnímu vzdělávání je zásadní pro vznik a rozvoj informační společnosti (viz článek Informační společnost a udržitelný rozvoj). Nové procesy kooperace v oblasti čerpání, sdílení a vytváření znalostí pak vedou k synchronizaci dílčích poznatků v prostředí různých sítí. To bývá označováno jako kolektivní inteligence.

Digitální prostředí tak otevírá možnosti pro nové formy vzdělávání a výměnu poznatků. Ty mohou odstranit regionální nerovnosti, za předpokladu, že k nim bude zajištěn volný přístup a znalosti se tak stanou veřejným statkem (jak jsme se tomu věnovali v článku Šířením znalostí k udržitelné společnosti).

Otevřené vzdělávání v Česku

Hlavní oblastí, kde probíhá rozvoj teorie i praktické aplikace a inovací otevřeného vzdělávání, je USA, Kanada, Austrálie a západní Evropa. V České republice nicméně dochází v poslední době ke značným pokrokům v podobě projektů, koncepcí a aktivit směřujících k otevřenému vzdělávání. Vláda schválila strategii digitálního vzdělávání do roku 2020, kde je zmiňována potřeba využití možností otevřeného vzdělávání. Wikiskripta, vzdělávací platforma lékařských fakult, patří mezi nejnavštěvovanější české stránky pro výuku medicíny. Dokonce jsou jedním z největších projektů svého druhu na světě.

Centrum pro otázky životního prostředí spustilo Enviwiki, jako jeden z vůbec prvních portálů fungující na bázi Mediawiki softwaru, zaměřených na environmentální gramotnost. Česká pobočka Wikimedie pak organizuje projekt Studenti píší wikipedii. Do něj se zapojilo několik vysokoškolských institucí a studentů. Začátkem června pak byla založena Aliance pro otevřené vzdělávání, kterou provozuje EDUin. Ta podporuje princip volného a otevřeného sdílení znalostí. Na stránkách Aliance je také možné stáhnout příručku, která poskytuje přehledný úvod do problematiky otevřeného vzdělávání.

-ep-