Nerovnost pohlaví je jedním z nejhůře odstranitelných porušování lidských práv naší doby. Navzdory mnohaletému prosazování rovnosti žen a mužů, dívek a chlapců, se genderová nerovnost i nadále projevuje krutými způsoby po celém světě.

Společenský pokrok v mnoha ohledech závisí také na tom, zda muži a ženy dokážou sjednotit svoje úsilí ve prospěch udržitelného rozvoje. Proto Valná hromada OSN ustanovila v roce 2010 UN Women jako svůj orgán pro genderovou rovnost a posílení postavení žen ve společnosti.

Nejaktuálnější globální kampaní UN Women je hnutí HeForShe, které začalo v září 2014. Tváří této kampaně je vyslankyně dobré vůle UN Women, herečka Emma Watson. Hlavním cílem hnutí je podpořit společenskou odpovědnost a iniciativu mužů a chlapců při odstraňování všech forem diskriminace a násilí, páchaném na ženách a dívkách.

Ženy nedosáhnou rovnoprávnosti bez podpory mužů

Pouze zaangažovanost mužů po celém světě může odstranit diskriminaci žen a nerovnost pohlaví. Nejde jen o vyjádření solidarity. Genderová rovnost je pro udržitelný vývoj společnosti nevyhnutelná ve všech aspektech. Od vymýcení všech forem násilí, až po rovné příležitosti a rovné odměňování za stejnou práci. Stranou nemůže zůstat ani přístup ke vzdělání, ekonomická samostatnost žen a stejné možnosti seberealizace. Klíčová je participace žen na věcech veřejných, v rozhodovacích procesech.

Kampaň omezující nerovnost pohlaví bude mít smysl, pokud se do ní muži masově zapojí v roli obhájců ženských prav. Díky tomu se stanou se hybnou silou k dosažení rovnosti obou pohlaví. Je na čase konečně překonat stereotyp, podle kterého o svojí emancipaci bojují pouze ženy samotné. Jde přece o otázku lidských práv, která se týká úplně každého. Zrovnoprávnění žen pomůže zase mužům zbavit se zaběhnutých tradičních sociálních rolí a genderových stereotypů.

Miliarda mužů

Optimistický scénář projektu počítá se zapojením jedné miliardy mužů. V době vzniku tohoto článku (k 1. 11. 2015) má kampaň téměř 388 tisíc podporovatelů. Nechybí mezi nimi řada známých osobností. „Jsem He for She“ hlásá kromě generálního tajemníka OSN Ban Ki–Moona také americký prezident Barack Obama. K nim se připojil  známý herec Matt Damon, spoluzakladatel charitativní celosvětové organizace Water.org, jeho herečtí kolegové Russel Crow, Forest Whitaker a další populární muži z nejrůznějších sfér společenského života.

Kampaň potírající nerovnost pohlaví využívá také finanční příspěvky dobrovolných dárců. Co se s nimi děje? Například částka 100 USD může poskytnout přístřeší i školení dvanácti syrským ženám v jordánském uprchlickém táboře Zátarí. Nebo může pomoct šesti dalitským ženám – metařkam, žijícím na okraji indické společnosti. Za sto dolarů lze vyškolit ženu z chudinské čtvrti Johannesburgu, aby mohla provozovat obchod s potravinami. Částka 1 000 USD má v moci například poskytnout úvěr čtyřem rybářkám v Zimbabwe nebo zajistit financování osiva pro 21 tisíc žen z Pobřeží slonoviny, které živí zemědělství.

V lednu 2015 na Světovém ekonomickém fóru v Davosu byl spuštěn pilotní projekt kampaně HeForShe pod názvem Impact 10x10x10. Projekt naplňuje vizi UN Women v souvislosti s rozvojovými cíli do roku 2030. Jeho cílem je dosažení změny seshora, proto aktivně zapojuje do kampaně desítku významných zástupců z řad vlád, soukromého sektoru a univerzit. Již od samotného vzniku do hnutí vstoupili prezidenti Finska, Indonésie, Rwandy, Sierra Leone, Malawi, Rumunska a premiéři Švédska, Nizozemí, Islandu, Japonska. Přidala se i desítka ředitelů nadnárodních společností  a reprezentantů akademické sféry ze všech kontinentů.

Zapojili se také čeští politici. Můžete i vy!

Českým vládním činitelům kampaň osobně představila náměstkyně generálního tajemníka OSN a zástupkyně ředitelky UN Women, Lakšmí Puri, která se v Praze zúčastnila červnové konference k 70. výročí založení OSN. Otázky prosazování rovnosti žen a mužů probírala s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Jiřím Dienstbierem. Shodli se, že přes určitý pokrok u nás i nadále zůstává k řešení řada genderových nerovností (nízké zastoupení žen v politice a rozhodovacích pozicích, ekonomické nerovnosti, nízká účast mužů na péči o děti, domácí násilí apod.).

Na Katedře mezinárodního práva Právnické fakulty UK Lakšmí Puri debatovala s akademiky a studenty na téma postavení žen, role OSN v této agendě a ve vztahu k udržitelnému rozvoji. Kampaň HeForShe podpořilo celé vedení fakulty a také rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.

Její pražská návštěva vyvrcholila setkáním s předsedou vlády ČR Bohuslavem Sobotkou a ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem. Oba dva se bez váhání připojili ke kampani HeForShe a vyjádřili plnou podporu věci genderové rovnosti a solidaritu boji proti diskriminaci a násilí na ženách. Očekává se, že příklad vládních reprezentantů budou následovat další čeští muži.

Chcete být také On pro Ni? Pokud plně souhlasíte s formulací: „Rovnost žen a mužů není jen otázkou žen, to je otázka lidských práv, která vyžaduje mou účast. Zavazuji se, že budu aktivně konat proti všem formám násilí a diskriminace, kterým čelí ženy a dívky, “ máte několik možností jak svůj postoj demonstrovat veřejně. Můžete zavěsit svoji fotografii s hastagem #HeforShe na Facebook nebo Twitter a přidat k ní svoje osobní poselství či závazek. UN Women připravila také Action Kid, příručku obsahující celou řadu možností jak se do kampaně zapojit.

-bb-